Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Редакційна політика щодо публікацій

 1. Редакційна політика базована на принципах Budapest Open Access Initiative. Окрім цього, редакційна колегія орієнтується на норми та принципи міжнародної організації Committee on Publication Ethics.
 2. До друку приймаються наукові статті українською або англійською мовами, що мають наукову і практичну цінність. Пріоритет надається статтям на англійській мові.
 3. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один випуск, яка раніше не публікувалася. Максимальна кількість авторів однієї статті – 4 особи.
 4. Видання публікує і використовує матеріали на підставі ліцензійних договорів (заявок на опублікування), укладених з авторами.
 5. Автори несуть відповідальність за оригінальність (плагіат) тексту наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
 6. Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Редакція журналу гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.
 7. Автори, які є здобувачами наукового ступеня кандидата наук повинні вказати свого наукового керівника як примітку унизу сторінки.

Порядок подання наукової статті

 1. До редакції журналу надсилається електронний пакет документів:
  • заявка (Application_Kozachenko.doc);
  • наукова стаття (Paper_Kozachenko.doc) – завантажити зразок;
  • рецензія (для авторів без наукового ступеня кандидата або доктора наук), підписана доктором чи кандидатом наук і завірена печаткою тієї установи, де працює рецензент;
  • копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після прийняття редколегією наукової статті до друку).
 2. Повідомлення електронною поштою повинно містити тему «Стаття у журнал Інститут обліку. Випуск ___» (вказати номер випуску, у який подається стаття).
 3. Після отримання та розгляду редколегією наукової статті авторам буде надіслано відповідне повідомлення на електронну пошту.
 4. Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення наукових статей.
 5. Після прийняття матеріалів до друку редакція журналу присвоює унікальний міжнародний цифровий ідентифікатор DOI кожній науковій статті у реєстраційному агентстві Crossref.
 6. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.

Заявка на розміщення статті
у Міжнародному електронному науковому журналі «Економічний дискурс»

Прізвище, ім'я та по батькові  
Ідентифікатор ORCID  
Наукова ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Місце роботи (навчання)  
Назва статті  
Розділ журналу, до якого подається стаття (необхідне підкреслити) Економіка Менеджмент
Фінанси, банківська справа та страхування Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
     
     
Замовити фаховий переклад анотації ТАК НІ
Замовити формування транслітерації списку використаних джерел ТАК НІ
Контактні телефони (мобільний)  
E-mail  
Поштова адреса: Кому (якщо необхідно) організація вулиця, дім, квартира (офіс) населений пункт, район, область країна (для іноземців) індекс  

Підтверджую своє бажання розмістити наукову статтю у Міжнародному електронному науковому журналі «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС». Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів.

Даю згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р.

Дата П І П

Завантажити бланк заявки

Вимоги оформлення наукової статті

1. До розгляду приймаються наукові статті обсягом 10-20 сторінок тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту статті).

2. Структура наукової статті:

Рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код УДК ви можете за цим посиланням: http://teacode.com/online/udc/;

Рядок 2 – JEL Classification (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код JEL за своїми ключовими словами ви можете за цим посиланням: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php;

Рядок 3 – прізвище та ім'я автора (шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру);

Рядок 4 – науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва структурного підрозділу), населений пункт, країна (вирівнювання по центру);

Рядок 5 – електронна адреса автора (вирівнювання по центру);

Рядок 6 – ідентифікатор ORCID автора (вирівнювання по центру);

Кожен наступний співавтор з нового рядка.

Рядок 7 – назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери);

Рядок 8 – анотація (кегль шрифту – 12, курсив, міжрядковий інтервал – 1, назви структурних елементів виділити напівжирним). Обсяг анотації повинен бути 150-250 слів.

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Анотація повинна містити основні висновки роботи та результати роботи. Композиційно анотація може бути збудована за принципом IMRAD:

 • Вступ – актуальність дослідження.
 • Методи – відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу піддослідних.
 • Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження.
 • Перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.
 • Ключові слова (вказати 5-7 слів або словосполучень), вони повинні бути лаконічними, відображати зміст і специфіку рукопису.

Анотація та ключові слова підлягають перевірці з метою недопущення технічного перекладу програмними засобами, оскільки рукописи будуть доступні в Інтернет-мережі: бібліографічних (наукометричних) базах, інформаційних порталах, онлайн-бібліотеках.

Рядок 9 – текст наукової статті із зазначенням наступних елементів:

Вступ, де висвітлюється важливість дослідження, існуючі проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань; вказуються невирішені частини проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, де подається короткий аналіз результатів досліджень науковців з тематики наукової статті.

Мета, де вказуються мета і завдання наукового дослідження.

Методологія дослідження, де висвітлюються основні методи і прийоми, застосовані у науковій статті.

Результати, де висвітлюються основні отримані результати дослідження, поданих у науковій статті.

Висновки і перспективи, де подаються конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших розробок.

3. В кінці наукової статті подається Список використаних джерел (не менше
8-ми джерел) у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1). Список використаних джерел оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

4. Після списку використаних джерел вказуються відповідні дані на англійській мові: вихідні дані автора(ів) (приклади перекладу наукових ступенів, вчених і посад наведені у додатку 3); назва наукової статті; анотація, ключові слова, а також список використаних джерел (дотримуватися технічних параметрів їх оформлення відповідно до аналогу).

5. Список використаних джерел англійською мовою (References) формується за міжнародним стандартом АРА (використовуватиметься при розташуванні рукописів у міжнародних базах). Даний стандарт використовується у США як стандарт оформлення статті (в тому числі і бібліографічного списку), прийнятий АРА (Американська психологічна асоціація) та Є МІЖНАРОДНИМ. Для полегшення при оформленні джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням http://ua.translit.net/#mp1. Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності з Постановою КМУ від 27 січня 2010 р. № 55, а російських – згідно системи BGN/PCGN. Приклади оформлення різних типів джерел за пропонованими стандартами наведені у додатку 4.

6. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation.

 (1)

7. Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату, а його кількість доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується у правому краю (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал – 1,5). Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1,5). Текст таблиці подається гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1). Після таблиці необхідно вказувати джерело (шрифт курсивом, кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1), або розробка автора, складено автором на підставі.

Таблиця 1. Назва таблиці*

№ з/п Показники Роки
2011 2012 2013
         
         
         

* Джерело: [1]

Рисунок повинен бути єдиним графічним об'єктом і згрупованим; мати номер і назву, що вказується поза об'єктом (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1). Розташування рисунку має бути в тексті. Рисунки повинні бути контрастними і чорно-білими, а спосіб заливки в діаграмах – штриховий. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

Рис. 1. Назва рисунку*

* Джерело: [1]

8. У наукових статтях не допускається автоматичних переносів слів та використання макросів. Необхідно використовувати однотипні лапки «…». Слід чітко розмежовувати тире (.. – ..) та дефіс (.. - ..). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab"). Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту.

 

Зразок оформлення наукової статті

УДК 657
JEL Classification M41

 

Боярко Ірина
д.ф., доцент кафедри банківської справи
Університет банківської справи Національного банку України
м. Київ, Україна
E-mail: boyarko@ukr.net
ORCID: 0000-0000-0000-0000

 

НАЗВА НАУКОВОЇ СТАТТІ

 

Анотація

Вступ. Текст текст текст … .
Методи. Текст текст текст … .
Результати. Текст текст текст … .
Перспективи. Текст текст текст … .
Ключові слова: текст текст текст … .

Вступ. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст …
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст …
Мета. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст …
Методологія дослідження. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст …
Результати. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст …
Висновки і перспективи. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст …

 

Список використаних джерел

1. Текст текст текст …

 

Iryna Boiarko
Ph.D. (in Economics), Associate Professor
Department of Banking
University of Banking of the National Bank of Ukraine
Кyiv, Ukraine
E-mail: boyarko@ukr.net
ORCID: 0000-0000-0000-0000

 

TITLE OF SCIENTIFIC ARTICLE

 

Abstract

Introduction. Text text text … .
Methods. Text text text … .
Results. Text text text … .
Discussion. Text text text … .
Keywords: text text text text … .

References

Text text text …

Вартість публікації

 1. Відшкодування витрат за опублікування наукової статті у журналі складає: 600 UAH за 1 наукову статтю.
 2. Редакція може допомогти із фаховим перекладом анотації на англійську мову (вартість послуги становить 100 UAH, а також формуванням транслітерації списку використаних джерел (вартість послуги становить 100 UAH до 8-ми джерел, кожне наступне джерело становить 10 UAH. Про вибір таких послуг вкажіть в електронному повідомленні.
 3. Крім того, редакція може брати додаткову плату за значне доопрацювання наукової статті, яка оформлена неналежним чином (порушено назву і черговість структурних елементів анотації та статті, доповнення змісту цих структурних елементів, належне оформлення списку використаних джерел, стилістичні правки тощо). Вартість послуги складатиме 200 UAH за 1 наукову статтю.
 4. Редакція буде приймати наукові статті безкоштовно до 2-х статей у випуск:

 – докторів наук з України та інших країн на англійській мові;

 – кандидатів наук з інших країн на англійській мові.

 

Адреса для листування:

ГО «Науковий клуб «СОФУС»
а/с 553, м. Тернопіль, 46027
Тел. моб. 097-839-00-66 (в робочі дні з 10.00 до 18.00)
Еmail: ijournal.ed@gmail.com
Web: www.ed.pdatu.edu.ua

>>Завантажити інформаційний лист<<

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.