DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-3-4

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Михайло Ступень, Назар Ступень, Наталія Хомич

Анотація


Вступ. За сучасних умов глобалізації та інтенсивного зростання світового ринку туристичних послуг, виняткової актуальності набуває проблема розвитку інфраструктури такого ринку на вітчизняних теренах. Адже залучення іноземних туристів справляє позитивний вплив на національну економіку приймаючих країн шляхом створення нових робочих місць, що, відповідно, сприяє зменшенню безробіття, зростанню ВВП, а також наповненню державного бюджету країни та підвищенню її платіжного балансу, а також стабільності валютного курсу. Водночас, слід зважати, що безпосередньо у сфері туристичних послуг отримується менше 10% загального доходу цієї індустрії, тоді як 90% – за рахунок інфраструктурних об'єктів. У цьому аспекті формується об’єктивна необхідність у вивченні та обґрунтуванні ефективних напрямів інфраструктурного розвитку ринку туристичних послуг в нашій країні. Методи. Дослідження побудовано, спираючись на застосування системного й холістичного підходів, методів аналізу та синтезу, методу структурного моделювання, монографічного та абстрактно-логічного методів, інформативних даних нормативно-правової та статистичної бази, а також вивчення науково-теоретичного матеріалу у площині забезпечення ефективного розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг. Результати. Визначено та обґрунтовано ефективні напрями розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг в Україні. Розкрито особливості інфраструктурного розвитку ринку туристичних послуг. Аргументовано вагомість комплексного розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг через призму забезпечення збалансованого рівня ресурсовикористання. Здійснено оцінку сучасного стану ринку туристичних послуг в Україні та виявлено основні групи чинників впливу на інфраструктурний розвиток цього ринку. Визначено низку структурних елементів туристичної інфраструктури: суб’єкти туристичної діяльності, туристичні ресурси, туристична індустрія, туристичні послуги, туристичний продукт. Побудовано схему ефективного функціонування й розвитку ринку туристичних послуг у загальній структурі розвитку туристичної індустрії. Доведено, що інфраструктура ринку туристичних послуг представлена визначеною сукупністю матеріально-речових об'єктів, функціонування яких скероване на задоволення туристичних потреб і розвиток даного ринку, а також містить матеріально-технічну базу функціонально-господарських структур. Перспективи. У контексті обґрунтованих напрямів розвитку інфраструктури вітчизняного ринку туристичних послуг, окрім низки визначених шляхів і виявлених чинників, правильна координація та коригування впливу яких сприятиме підвищенню загального соціально-економічного рівня розвитку країни, також потребує ґрунтовного опрацювання інноваційно-інвестиційне інфраструктурне забезпечення в системі ринку туристичних послуг в частині його інструментально-методичного апарату в контексті збалансованого ресурсокористування та підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту через призму ефективного функціонування сфери туристичних послуг.

Ключові слова


інфраструктура; розвиток; ринок; туристичні послуги; туристичний продукт; туристичні ресурси; суб’єкти туристичної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Velichkina, A.V. (2013). Problemy razvitiia turistskoi infrastruktury regiona (na primere Vologodskoi oblasti) [Problems of development of the tourist infrastructure of the region (on the example of the Vologda region)]. Problemy razvitiia territorii [Territorial Development Issues], 4 (66), 40–48.

Vinogradova, M.V., & Soldatov, P.I. (2009). Infrastruktura turistskogo kompleksa [Tourist complex infrastructure]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Tomsk State University], 3 (24), 264– 270.

Haiduk, A.B. (1999). Formuvannia turystychnoi rynkovoi infrastruktury yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia rynku turystychnykh posluh [Formation of tourist market infrastructure as a factor in increasing the efficiency of the tourism services market]. Rehionalna ekonomika [Regional Economics], 2, 172–177.

Hoblyk, V.V., Shcherban, T.D., & Dobosh, S.Yu. (2017). Resursne zabezpechennia rozvytku klasteriv u rekreatsiino-turystychnomu kompleksi rehionu [Resource support for the development of clusters in the recreational and tourist complex of the region]. Ekonomika ta suspilstvo [Economics and Society], 9, 759–762.

Dolhopola, H.Ye., & Korabelnikova, Ya.S. (2013). Turystychna infrastruktura: do problemy vyznachennia ta funktsionuvannia derzhavno-pryvatnoho partnerstva [Tourism infrastructure: towards the problem of defining and functioning of public-private partnership], Aktualnyye voprosy povysheniya konkurentosposobnosti gosudarstva, biznesa i obrazovaniya v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya Internet-konferenciya. Poltava. tourlib.net. Retrieved from http://tourlib.net/statti_ukr/dolgopola.htm.

Drokina, N.I. (2013). Perspektyvy rozvytku turystychnoi infrastruktury Donetskoho rehionu [Prospects for development of tourism infrastructure of Donetsk region]. Visnyk DITB. Seriia: Ekonomika, orhanizatsiia ta upravlinnia pidpryiemstvamy turystychnoi industrii ta turystychnoi haluzi v tsilomu [Bulletin of the Donetsk Institute of Tourism Business. Series: Economy, Organization and Management of Tourism Industry Enterprises and Tourism Industry as a whole], 17, 219–224.

Zakon Ukrainy Pro turyzm : pryiniatyi 15 ver 1995 roku № 324/95-ВР (1995, September 15). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.

Lendiel, O.D. (2018). Napriamky rozvytku infrastruktury rynku turystychnykh posluh rehionu [Directions for development of infrastructure of the tourist services market of the region]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika [Scientific Bulletin of Mukachevo State University: Series: Economics], 1 (9), 110–116.

Muzychenko-Kozlovska, O.V. (2011). Rozvytok turystychnoi infrastruktury – vyznachalnyi chynnyk turystychnoi pryvablyvosti terytorii [The development of tourist infrastructure is a determining factor in the tourist attractiveness of the territory]. Visnyk NU «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku [Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of development and development problems], 7(14), 229–237.

Papp, V.V. (2015). Rozvytok infrastruktury yak vazhlyvyi chynnyk aktyvizatsii turyzmu v rehioni (na prykladi Zakarpatskoi oblasti) [Infrastructure development as an important factor in tourism activation in the region (for example, Transcarpathian region)]. Ekonomika ta derzhava [Economy and the State], 9, 16–19.

Stupen, N.M. (2017). Ekoloho-ekonomichnyi mekhanizm rozvytku rekreatsiinykh terytorii: monohrafiia [Ecological-economic mechanism of development of recreational territories: monograph]. Kyiv, Ukraine : DKS-Center.

Stupen, N.M. (2018). Napriamy zbalansovanoho rozvytku turyzmu v pryrodohospodarskii systemi rekreatsiinykh terytorii [Directions of balanced development of tourism in the ecological system of recreational territories]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia [Balanced Nature Using], 3, 5–14.

Tkachenko, T.I. (2009). Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu: monohrafiia [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities: monograph]. Kyiv, Ukraine : KNTEU.

Karmazin, O.O. (Ed.). (2019). Turystychna diialnist v Ukraini u 2018 rotsi [Tourism in Ukraine in 2018]. Kyiv, Ukraine: Derzhstat Ukrainy.

Buckley, R. (2011). Tourism and Environment. Annual Review of Environment and Resources, 36, 397– 416.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет