ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Петро Пуцентейло Західноукраїнський національний університет, Ukraine
  • Людмила Уніят Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету, Ukraine
  • Неля Чорна Західноукраїнський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-12

Ключові слова:

агропромислова сфера, інвестиційно-інноваційний розвиток, підприємство, технологічний уклад, інноваційна модель, харчова промисловість, економічна ефективність, інноваційний проєкт, сонячна енергія, дисконтування

Анотація

Вступ. Сучасний етап розвитку економіки передових країн світу характеризується високотехнологічним аграрним виробництвом при достатньо високому рівні його забезпечення інвестиціями. Більшість агропромислових підприємств мають потужний, виробничий потенціал, однак через неспроможність залучення необхідних обсягів інвестицій, відбувається гальмування рівня інноваційного оновлення матеріального техніко-технологічного рівня основних засобів, що негативно впливає на економічну ефективність функціонування суб’єктів господарювання. Агропромислова сфера потребує розробки якісно нової системи організаційно-економічного забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств галузі в умовах конкурентного середовища.
Методи. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки, праці вчених. У процесі дослідження, зокрема, застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та експериментальний (формування стратегічних напрямів інвестиційно-інновацйного забезпечення виробництва).

Результати. Розкрито сутність, функції та передумови інноваційного розвитку підприємств
агропромислової сфери в умовах конкурентного середовища. Окреслено теоретичні аспекти етапів
технологічних укладів інноваційного розвитку, класифікацію інновацій та їх вплив на інноваційний розвиток
економіки підприємств агропромислового бізнесу. Обґрунтовано підходи та здійснено оцінювання сучасного стану
та динаміки інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку підприємств агропромислової сфери. Визначено,
що ключовим чинником ефективної технічної модернізації підприємств є стимулювання наукових досліджень з
питань розробки, просування і освоєння техніко-технологічних інновацій в аграрній сфері. Здійснено оцінку
економічної ефективності діючих проєктів різної потужності з використання сонячної енергії за варіантами, що
враховують особливості їх реалізації у підприємствах агропромислової сфери.
Перспективи. Отримані теоретико-прикладні рекомендації можуть бути використані для удосконалення
існуючих підходів до інвестиційно-інноваційного забезпечення підприємств агропромислової сфери в умовах
конкурентного середовища.

Біографії авторів

Петро Пуцентейло, Західноукраїнський національний університет

д.е.н., професор, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Людмила Уніят, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету

д.е.н., доцент, доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін,

Неля Чорна, Західноукраїнський національний університет

д.е.н., професор, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Посилання

Amosha, O.I., Antoniuk, V.P., …Zemlianikin, A.I. (2007). Aktyvizatsiia innovatsiinoi diialnosti: orhanizatsiino-pravove ta sotsialno-ekonomichne zabezpechennia [Activation of innovative activity: organizationallegal and social-economic maintenance]. Donetsk: NAN Ukrainy.

Amosha, O. (2005). Innovatsiinyi shliakh rozvytku Ukrainy: problemy ta rishennia [Innovative way of development of Ukraine: problems and solutions]. Ekonomist [Economist], 6, 28–32. (in Ukr.).

Kostetskyi, Ya.I. (2017). Stratehiia formuvannia i rozvytku ahrarnoho sektoru Ukrainy: teoriia i praktyka [Strategy of formation and development of agrarian sector of Ukraine: theory and practice]. Ternopil: VPTs «Ekonomichna dumka TNEU».

Kryvoviaziuk, I.V. (2016). Innovatsiina ekonomika [Innovative economy]. Kyiv: Kondor.

Mykhailov, M.H. (2016). Teoretychni zasady innovatsiino-investytsiinoho pidkhodu do rozvytku materialno-tekhnichnoi bazy pidpryiemstv [Theoretical principles of innovation and investment approach to the development of material and technical base of enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: Practice and Experience], 23, 38–42. (in Ukr.).

Nauka ta innovatsiina diialnist Ukrainy za 2018 rik [Science and innovation of Ukraine in 2018]. (2019). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv.

Parkhomets, M.K., Putsenteilo, P.R., & Uniiat, L.M. (2019). Poniattia, sut innovatsii ta tekhnolohichni uklady innovatsiinoho rozvytku ahropromyslovoho biznesu [The concept, essence of innovations and technological methods of innovative development of agro-industrial business]. Innovatsiina ekonomika [Innovative Economy], 5-6 (80), 41–46. (in Ukr.).

Pietukhova, O.M. (2010). Innovatsiini protsesy v kharchovii promyslovosti Ukrainy [Innovative processes in the food industry of Ukraine]. Kyiv: NUKhT.

Pysarenko, T.V., Kvasha, T.K., Rozhkova, L.V., Paladchenko, O.F., & Bohomazova, V.M. (2019). Stan innovatsiinoi diialnosti ta diialnosti u sferi transferu tekhnolohii v Ukraini u 2018 rotsi [The state of innovation and activity in the field of technology transfer in Ukraine in 2018]. Kyiv: UkrINTEI.

Putsenteilo, P.R., & Bahlei, R.R. (2019). Formuvannia stratehichnykh napriamiv modernizatsii tekhnolohichnoho onovlennia vyrobnytstva u silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Formation of strategic directions of modernization of technological renewal of production in agricultural enterprises]. Ekonomichnyi dyskurs [Economic Discourse], 3, 75–85. (in Ukr.).

Sabluk, P.T., Shpykuliak, O.H., …Kurylo, L.I. (2010). Innovatsiina diialnist v ahrarnii sferi: instytutsionalnyi aspekt [Innovative activity in the agrarian sphere: institutional aspect]. Kyiv : NNTs IAE.

State Statistics Service of Ukraine. (2019). Silske hospodarstvo Ukrainy. Statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine. Statistical collection]. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua.

Uniiat, L.M. (2019). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv ahropromyslovoho biznesu v konkurentnomu seredovyshchi [Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv ahropromyslovoho biznesu v konkurentnomu seredovyshchi]. Ternopil: TNEU.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Пуцентейло, П., Уніят, Л., & Чорна, Н. (2021). ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА. Економічний дискурс, 1(4), 111–127. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-12

Номер

Розділ

Статті