ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Іван Свиноус Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • Олеся Гаврик Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • Тетяна Матула Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

виробництво, управління, витрати, затрати, облік, собівартість

Анотація

Вступ. Питання управління виробничими витратами підприємства набули вагомості для вітчизняних господарюючих суб’єктів після переходу економіки країни на ринкові принципи ведення бізнесу. В умовах командно-адміністративної системи господарювання ціноутворення було прерогативою державних органів влади, міністерств і відомств та ґрунтувалося на реалізації затратного підходу, що передбачає включення у вартість продукції повної величини понесених витрат на її виробництво і реалізацію. Методи. При проведенні дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження процесів і явищ у їх взаємозв'язку й розвитку, а саме: монографічний (при формулюванні мети, завдань, предмета і об’єкта дослідження); метод порівняльного аналізу (при дослідженні концепцій стратегічного управління витратами). На етапі спостереження за господарськими операціями, збору, вимірювання, оформлення, реєстрації, систематизації і обробки інформації для проведення досліджень був використаний індуктивний метод, а у процесі теоретичного осмислення проблеми – дедуктивний. Результати. Вважаємо, що основними характеристиками системи управління витратами сільськогосподарського підприємства повинні стати: етапність здійснення процесу; включення до загального процесу управління підприємством; встановлення впливу зовнішнього середовища господарюючого суб’єкта; визначення особливостей внутрішнього середовища; наявність зворотного зв’язку. Перспективи. На етапі реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку питанню термінології має відводитися особливе значення. Доцільно використовувати в нормативних документах визначення витрат і затрат, обмежуючи сферу застосування цих категорій і забезпечуючи можливість однозначної їх кваліфікації з боку підприємств, які складають звітність для зацікавлених користувачів, як зовнішню, так і внутрішню. Перспективи застосування МСФЗ в Україні в частині обліку витрат на виробництво вимагають осмислення основоположних ідей і сенсу міжнародних стандартів і проведення досліджень, результати яких дозволять наблизити, а в подальшому привести методичні принципи і правила бухгалтерського обліку витрат в Україні відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Біографії авторів

Іван Свиноус, Білоцерківський національний аграрний університет

доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування

Олеся Гаврик , Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування

Тетяна Матула , Білоцерківський національний аграрний університет

магістр кафедри обліку і оподаткування

Посилання

Emerson, G. (1972). Dvenadtsat printsipov proizvoditelnosti [Twelve principles of productivity]. Moskow: Ekonomika.

Sokolov, Ya.V. (1999). Sila i slabost bukhgalterii SShA [Strength and weakness of US accounting]. Bukhgalterskiy uchet [Accounting], 2, 80–82.

Kireyeva N.V. (2013). Genezis metodov upravleniya zatratami [Genesis of cost management methods]. Vestnik Zabaykalskogo gosudarstvennogo universiteta [Transbaikal State University Bulletin], 8 (99), 12–21.

Cooper, R. (1990). 5 Steps to ABC System Design Accountancy, November.

Potapenko, Yu.S. AVS-metod upravlinnia vytrat i yoho perevahy porivniano z inshymy metodamy. Retrieved from http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/ potapenko/library/tez1.htm.

Pushkar, M.S. (1999). Tendentsii ta zakonomirnosti rozvytku bukhhalterskoho obliku v Ukraini (teoretyko-metodolohichni aspekty) [Trends and regularities in the development of the accounting industry in Ukraine (theoretical and methodological aspects)]. Ternopil: Ekonomichna dumka.

Higgins, N.A. (1952). Responsibility accounting: the Arthur Andersen′s Chroni – cle. Chicago.

Kozachenko, H.V., Pohorielov, Yu.S., Khlaponov, L.Iu., & Makukhin, H.A. (2007). Upravlinnia vytratamy pidpryiemstva [Enterprise cost management]. Kyiv : Libra.

Panasiuk, V.M. (2005). Vytraty vyrobnytstva: upravlinskyi aspekt [Production costs: management aspect]. Ternopil: Aston.

Atamanov, D.R. Opredeleniye sebestoimosti metodom Activity based costing. Retrieved from http://quality.eup.ru/ECONOM/abc.html.

Kaplan R.S. (2007). Time-Driven Activity Based Costing. Boston: Harvard Business School Press.

Mizikovskiy, Ye.A. (Ed.). (2002). Teoriya bukhgalterskogo ucheta [Accounting theory]. Moskow: Yurist.

Okhrimenko, I.V. (2009). Vytraty ta sobivartist silskohospodarskoi produktsii v rehuliuvanni ekonomichnykh vidnosyn silskohospodarskykh pidpryiemstv [Costs and cost of agricultural products in the regulation of economic relations of agricultural enterprises]. Kyiv : Instytut ahrarnoi ekonomiky.

Iasinska, A.I. (2007). Sutnist upravlinnia vytratamy na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [The essence of cost management in domestic enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika [Bulletin of the National University of Lviv Polytechnic], 14 (594), 357–360. [in Ukr.].

Davydovych, I.Ie. (2008). Upravlinnia vytratamy [Cost management]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury.

Holov, S.F. (2008). Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Kyiv : Libra.

Mudra, T.M., Chernobai, L.I., & Kalynovska, N.L. Diahnostyka protsesu upravlinnia vytratamy na zasadakh funktsionalnoho pidkhodu: teoretychni aspekty ta praktychne zastosuvannia. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua /portal/soc_gum/nie/2011_3/087-091.pdf.

Turylo, A.M., Kravchuk, Yu.B., & Turylo, A.A. (2006). Upravlinnia vytratamy pidpryiemstva [Enterprise cost management]. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury.

Fandel, G. (1998). Teoriya proizvodstva i izderzhek [Theory of production and costs]. Kyiv : Takson.

Kovtun, S. (2007). Upravlinnia zatratamy [Cost management]. Kharkiv : Faktor.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Як цитувати

Свиноус, . І., Гаврик , О., & Матула , Т. (2021). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Економічний дискурс, 1(1-2), 29–39. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239723

Номер

Розділ

Статті