СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

Автор(и)

  • Сергій Цимбалюк Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

Ключові слова:

портивно-оздоровча сфера регіону, спорт, фізична культура, спортивна інфраструктура, ринок спортивно-оздоровчих послуг

Анотація

Вступ. У ХХ столітті людиноцентриські тенденції соціально-економічного зростання стимулювали інтерес до здорового способу життя та фізичного виховання. Відбулися процеси, які зробили спорт і фізичну культуру важливою галуззю економіки багатьох країн. Це актуалізує дослідження сутності, складових і економічної ролі спортивно-оздоровчої сфери у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону.
Методи. У процесі дослідження застосовувалися методи теоретичного та порівняльного аналізу для розкриття сутності та економічної ролі спортивно-оздоровчої сфери регіону.
Результати У статті здійснено порівняльний аналіз понять «сфера фізичної культури та спорту», «спортивно-оздоровча сфера», «фізкультурно-оздоровчі послуги» та «спортивно-оздоровчі послуги», «спортивно-оздоровча діяльність», «ринок спортивно-оздоровчих послуг». З’ясовано, що за традиційним підходом сфера фізичної культури і спорту розглядається вченими в контексті її впливу на здоров’я та спосіб життя населення, формування відповідної культури поведінки. Визначено, що використання поняття «сфера фізичної культури і спорту» робить суттєвий акцент на виховних моментах – фізичному вихованні населення та фізичній підготовці. Доведено, що економічна сутність спортивно-оздоровчої сфери проявляється перш за все у процесі надання послуг щодо задоволення потреб населення у руховій активності та зміцненні здоров’я. Наведено схематичне відображення взаємозв’язку понять і категоріальної структури спортивно-оздоровчої сфери. Визначено основні складові спортивно-оздоровчої сфери. Доведено, що за умов децентралізації дослідження спортивно-оздоровчої сфери доцільно проводити на рівні регіонів. Запропоноване авторське бачення поняття спортивно-оздоровча сфера регіону. Перспективи. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці концепції розвитку спортивно-оздоровчої сфери, яка повинна базуватись на принципах всеохопності, досягнення цілей сталого розвитку та бути адаптованою до умов децентралізованого управління спортивно-оздоровчою діяльністю.

Біографія автора

Сергій Цимбалюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки

здобувач, молодший науковий співробітник Лабораторії проєктів та ініціатив

Посилання

Vynnyk, N. M. (2016). Sutnist i zmist ponyattya sportivno-ozdorovchoyi diyalnosti [The essence and content of the concept of sports and health activities]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (42), 87. 45-49. [in Ukr.].

Rybalko, L. M. (2018). Rol fizkulturno-ozdorovchykh tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni studentiv [The role of physical culture and health technologies in physical education of students.]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky. [Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Pedagogical sciences],4(1), 94–102. [in Ukr.].

Tsipoviaz, A. T., & Bondarenko, V. V. (2019). Orhanizatsiia i upravlinnia fizychnoiu kulturoiu i sportom: navch. posib. [Organization and management of physical culture and sports: a textbook.]. Kremenchuk: KPK. 4. Leonova, Yu. O., & Bondar, A. S. (2020). Upravlinnia rynkom sportyvno-ozdorovchykh posluh: problemy ta osoblyvosti [Management of the market of sports and health services: problems and features.]. Infrastruktura rynku [Market Infrastructure], 43, 189–195. Retrieved from http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/43_2020_ukr/36.pdf. [in Ukr.]. 5. Naumko, Yu. S., & Samoilenko, T. H. (2019). Rozvytok sportyvnoi infrastruktury yak diievyi instrument provadzhennia sotsialnoi polityky v rehioni [Development of sports infrastructure as an effective tool for conducting social policy in the region]. Infrastruktura rynku [Market Infrastructure], 37. 523–529. Retrieved from http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/78.pdf. [in Ukr.].

Rybchych, I. Ye. (2015). Orhanizatsiino-pravovi mekhanizmy upravlinnia systemoiu nadannia fizkulturno-sportyvnykh posluh v derzhavi [Organizational and legal mechanisms of management of the system of physical culture and sports services in the state.]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Efficiency of Public Administration], 42, 191–197. [in Ukr.].

Tanklevska, N. S., & Vybranskyi, V. V. (2020). Suchasni kontseptsii sportyvnoho menedzhmentu [Modern concepts of sports management]. Finansovyi Prostir [Financial Space], 1 (37), 52–62. [in Ukr.]. 8. Stakhiv, I. M. (2014). Sportyvno-ozdorovcha sfera yak haluz ekonomiky [Sports and health sphere as a branch of economy]. Ekonomika i rehion [Economy and Region], 1, 46–49. [in Ukr.].

Stehnei, M. I., Bohatyrov, K. O., Boshynda, I. M., & Boshynda, I. M. (2019). Rol sportyvno-ozdorovchoi diialnosti v umovakh staloho rozvytku [The role of sports and health activities in terms of sustainable development]. Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva [Bulletin of KhNAU named after V.V. Dokuchaeva], 4, 1, 35–42. [in Ukr.].

Pavlikha, N. V., & Voichuk, M. V. (2020). Kontseptualni zasady bezpeky staloho prostorovoho rozvytku: teoretyko-metodolohichnyi aspekt [Conceptual principles of security of sustainable spatial development: theoretical and methodological aspect]. Mizhnarodna ekonomichna bezpeka Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka. Lutsk: IVV Lutsk NTU, 161–183. [in Ukr.].

Pavlikha, N. V., & Marchuk, Yu. V. (2013). Rol innovatsiinoi infrastruktury mist-metropolii v zabezpechenni rozvytku rehioniv. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy [The role of innovation infrastructure of metropolitan cities in ensuring the development of regions. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine]. Metropoliini funktsii oblasnykh tsentriv Zakhidnoho rehionu [Metropolis Functions of Regional Centers of the Western Region], 2 (100), 330. [in Ukr.].

Pavlikha, N. V. (2017). Rol nauky i osvity v zabezpechenni staloho rozvytku derzhavy ta yii rehioniv [The role of science and education in ensuring sustainable development of the state and its regions]. Rehionalna ekonomika [Regional Economy], 2, 171–173. [in Ukr.].

Pavlikha, N. V. & Tsymbaliuk, I. O. (2020). Naukovyi bazys formuvannia teorii inkliuzyvnoho rozvytku rehionu [Scientific basis for the formation of the theory of inclusive development of the region]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky [Economic Journal of Lesya Ukrainka East European National University], 3 (23), 136–142. [in Ukr.].

Tsymbaliuk, I., & Alghadhywi, M.Y.H. (2020). Assessment of the Ukrainian Regional Infrastructure Development Taking into Accountits in Clusiveness. Halytskyi ekonomichnyi visnyk [Galician Economic Bulletin], 6, 59–66.

Zakon Ukrainy Pro fizychnu kulturu i sport: vid 24.12.93. № 3809-XII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text 16. Stratehiia rozvytku fizychnoi kultury ta sportu na period do 2028 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text.

Pashchuk, O. V. (2005). Marketynh posluh: stratehichnyi pidkhid [Marketing of services: a strategic approach]. Kyiv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Як цитувати

Цимбалюк, . С. (2021). СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ. Економічний дискурс, 1(1-2), 57–65. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239756

Номер

Розділ

Статті