ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ

Автор(и)

  • Шупик Сергій Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

молочне скотарство, сільськогосподарське підприємство, СОТ, державна підтримка, технічний регламент

Анотація

Вступ. Перспективи для молочного скотарства від вступу України до СОТ формуватимуться під впливом: виконання угод СОТ, що регулюють виробництво молока та молокопродуктів і торгівлю; умов членства України у СОТ та укладених угод; поточного стану молочного скотарства та внутрішнього ринку молока і молокопродуктів, насамперед рівня конкурентоспроможності національних товаровиробників.
Методи. Для реалізації поставлених у дослідженні завдань використано такі методи і прийоми: монографічний метод – при вивченні досвіду країн світу щодо формування тенденцій розвитку скотарства, інститутів та обґрунтування форм і методів державного регулювання галузі в них; метод узагальнення – у процесі визначення сутнісно-змістової характеристики економічних категорій і тлумачень теоретичного апарату дослідження; абстрактно-логічний, конструктивний методи – під час розробляння напрямів удосконалення державної підтримки розвитку молочного скотарства. Результати. Незважаючи на певні проблеми гармонізації вітчизняного законодавства щодо якості молока до європейських вимог постає проблема розробки технічного регламенту «Сире молоко». Вважаємо, що технічний регламент повинен визначати обов’язкові вимоги до сирого молока та технологічних процесів його виробництва. Вимоги запропонованого Регламенту обов’язкові для усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, заготівлю, зберігання, транспортування, реалізацію та утилізацію молока незалежно від форм власності та підпорядкування. Перспективи. Перспективи відродження молочного скотарства лежать в площині розробки заходів державної і регіональної підтримки, що передбачають впровадження механізму дотацій за приріст корів молочного та м’ясного напряму продуктивності, запровадження грантової підтримки сімейних фермерських господарств та реалізацію заходів державного контролю щодо дотримання вимог стосовно виробництва високогатункового молока.

Біографія автора

Шупик Сергій, Білоцерківський національний аграрний університет

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування і оподаткування

Посилання

Petrychenko, O.A. (2018). Rozvytok molokoproduktovoho pidkompleksu v Ukraini: monohrafiia

[Development of dairy subcomplex in Ukraine: monograph]. Kyiv : NNTs «Instytut ahrarnoi ekonomiky».

Kolosha, V.P. (2019). Okremi aspekty otsinky rivnia efektyvnosti intensyfikatsii pry vyrobnytstvi moloka

[Some aspects of assessing the level of efficiency of intensification in milk production]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky [Actual Problems of Innovative Economy], 4, 63–69. Retrieved from https://doi.org/10.36887/2524-0455- 2019-4-11. [in Ukr.].

Radko, V.I., Svynous, I.V., & Mykytiuk, D.M. (2016). Yakist yak osnova pidvyshchennia efektyvnosti

vyrobnytstva moloka v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Quality as a basis for improving the efficiency of milk production in agricultural enterprises]. Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of Agricultural Science], 1, 61–65. [in Ukr.].

Kozak, O.A. (2020). Otsinka roli ta znachennia molokoproduktovoho pidkompleksu dlia vyrishennia

prodovolchoho zabezpechennia ta natsionalnoi ekonomiky [Assessment of the role and importance of the dairy subcomplex to address food security and the national economy]. Ekonomika APK [Economy AIC], 11, 39–51.

Radko, V.I. (2018). Pidvyshchennia stiikosti vyrobnykiv produktsii molochnoho skotarstva: teoriia,

diahnostyka ta funktsionalne zabezpechennia [Improving the resilience of dairy producers: theory, diagnosis and functionality]. Kyiv.

Varchenko, O. М., Radko, V. I., Rudych, O. O., Svynous, I. V., & Tkachenko, K.V. (2019). Risks of dairy

farming in Ukraine and ways of their minimization and neutralization. Agricultural Science and Practice, 6, 1, 41-59.

Svynous, I., Mykytyuk, D., & Semysal, A. (2020). Economic aspects of effcient milk production in Ukraine. Ekonomika ta upravlinnja APK, 2, 83–94.

Shyian, N.I. (2020). Udoskonalennia skladnykiv ekonomichnoho mekhanizmu efektyvnoho rozvytku

skotarstva: monohrafiia [Improving the components of the economic mechanism of effective livestock development: a monograph.]. Kharkiv: KhNAU.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Як цитувати

Сергій, Ш. . (2021). ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ. Економічний дискурс, 1(1-2), 74–81. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239759

Номер

Розділ

Статті