СВІТОВИЙ ДОСВІД СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Автор(и)

  • Наталія Островська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Ключові слова:

податки, податкова система, бюджет, доходи бюджету

Анотація

Вступ. В умовах поглиблення диспропорцій економічно-соціальної системи держави, політичних конфронтацій, що має наслідком порушення балансу державних фінансів та посилення боргових ризиків, податкова компонента повинна бути першоосновою формування бюджетних ресурсів держави. Державні доходи визначають соціально-економічний рівень розвитку регіонів та країни, а також фінансову підтримку населення. Дивлячись на це, головні завдання держави – це збалансування її надходжень з видатками. Так як значне перевищення видатків над доходами призводить до економічної кризи, зростання державного боргу, дефіциту бюджету тощо. Податкова компонента є першоосновою формування бюджетних ресурсів держави в умовах нестабільного фіскального простору. Це важлива ланка, яка коригує розвиток соціально-економічних відносин та вимагає постійного моніторингу. Методи. У дослідженні використані фундаментальні положення економічної теорії, теорії оподаткування, а також дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців. Для вирішення поставлених завдань використовувалися загальнонаукові принципи проведення комплексних наукових досліджень. У процесі дослідження використано ряд загальнонаукових методів, зокрема: аналогії, логічного узагальнення та системний аналіз. Результати. Виходячи із виокремлених проблем було досліджено зарубіжний досвід таких країн, як: США, Німеччина, Канада, Франція, Японія, Австралія, Великобританія та Італія, на основі якого виокремлено перспективи вдосконалення справляння податків і зборів в Україні.
Перспективи. Для того щоб вирішити проблеми справляння податків і зборів необхідно: поступове зміщення фіскального навантаження в бік прямих податків, що продемонструє результат збільшення залежності органів державної влади від економічного розвитку території; збереження поточної досить високої ролі міжбюджетних трансфертів є наслідком сильної диференціації регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку та об'єктивною необхідністю в сучасних умовах; конкуренція між регіонами повинна, в першу чергу, здійснюватися за рахунок формування сприятливого ділового середовища: покращення інвестиційного клімату, розвиток інфраструктури, зниження адміністративних бар'єрів, а не встановлення пільгових режимів оподаткування. Перспективами подальших досліджень справляння податків і зборів може стати посилення дослідження не лише рівня податкового навантаження, а й оптимального поєднання прямих і непрямих податків.

Біографія автора

Наталія Островська , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

д.е.н., доцент, доцент кафедри публічних,
корпоративних фінансів та фінансового посередництва

Посилання

Honta, O.I., & Zhavoronok, A.V. (2017). Podatkova systema Ukrainy: suchasnyi stan ta napriamy vdoskonalennia [The tax system of Ukraine: the current state and areas for improvement]. Visnyk Cherkaskoho universytetu [Bulletin of Cherkasy University], 4 (1), 3-9. [in Ukr.].

Hrapko, N.V., & Zhavoronok, A.V. (2017). Mistseve opodatkuvannia v suchasnykh ekonomichnykh umovakh [Local taxation in modern economic conditions]. Ekonomika ta suspilstvo [Economics and Society], 9, 975-981. [in Ukr.].

Hrapko, N., Abramova, A., & Zhavoronok, A. (2016). Systema administruvannia podatkiv v Ukraini [System of Tax Administration in Ukraine]. Finansovi doslidzhennia [Financial research], 1 (1), 6-12. [in Ukr.].

Hrubliak, O.М., Zhavoronok, A.V., & Kholiavko, N.I. (2020). Otsinka rivnia borhovoi bezpeky yak skladovoi finansovoi bezpeky derzhavy [Assessment of the level of debt security as a component of financial security of the state]. Infrastruktura rynku [Market Infrastructure], 50, 240-248. [in Ukr.].

Hrubliak, O.М., Kholiavko, N.I., & Zhavoronok, A.V. (2020). Otsinka efektyvnosti upravlinnia defitsytom derzhavnoho biudzhetu Ukrainy [Estimation of efficiency of management of deficit of the state budget of Ukraine]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia [Problems and Prospects of Economics and Management], 3 (23), 130-141. [in Ukr.].

Dubyna, M.V., Kalchenko, O.M., & Honcharenko, Yu. (2020). Uprovadzhennia ta realizatsiia systemy serednoterminovoho biudzhetnoho planuvannia v Ukraini: dosvid Nimechchyny [Implementation and implementation of the system of medium-term budget planning in Ukraine: the experience of Germany]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk [Galician Economic Bulletin], 5 (66), 78-92. [in Ukr.].

Zhavoronok, A.V. (2018). Teoretychni zasady ekonomichnykh khvyl ta tsykliv rozvytku ekonomiky [Theoretical principles of economic waves and cycles of economic development]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], 32, 207-213. [in Ukr.].

Zhavoronok, A.V. (2018). Tsyklichnist yak forma ekonomichnoho rozvytku ekonomiky [Cyclicality as a form of economic development of the economy]. Biznes-navihator [Business navigator], 6(49), 269-273. [in Ukr.].

Zhavoronok, A.V., Abramova, A.S., & Vyhovska, V.V. (2019). Mistsevi podatky i zbory yak dzherelo formuvannia dokhodiv biudzhetu [Local taxes and fees as a source of budget revenues]. Finansovi doslidzhennia [Financial Research], 1(6). Retrieved from https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/179.pdf. [in Ukr.].

Zhavoronok, A.V., & Zhyriada K.V. (2018). Podatok na prybutok pidpryiemstv: orhanizatsiia administruvannia ta obliku [Corporate income tax: organization of administration and accounting]. Finansovi doslidzhennia [Financial Research], 1(4). Retrieved from http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/100.pdf. [in Ukr.].

Zhavoronok, A.V., & Pavliuk, A.O. (2018). Zarubizhnyi dosvid administratyvno-pravovoho rehuliuvannia mistsevykh podatkiv i zboriv [Foreign experience of administrative and legal regulation of local taxes and fees]. Molodyi vchenyi [Young Scientist], 10 (62), 792-797. [in Ukr.].

Zhavoronok, A.V., & Kholiavko, N. I. (2020). Stanovlennia maloho i serednoho pidpryiemnytstva u zabezpechenni sotsialno-ekonomichnoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Formation of small and medium enterprises in ensuring the socio-economic development of the national economy]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], 59-1, 62-67. [in Ukr.].

Kosach, I.A., Zhavoronok, A.V., & Marusiak, N.V. (2018). Suchasnyi stan priamoho ta nepriamoho opodatkuvannia [The current state of direct and indirect taxation]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo» [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series «International Economic Relations and the World Economy»], 20 (2), 67-71. [in Ukr.].

Ostrovska, N.S., Urikova, O.M., & Zhavoronok, A.V. (2015). Naukovo-metodychni osnovy formuvannia podatkovoi skladovoi biudzhetu [Scientific and methodological bases of formation of the tax component of the budget]. Naukovyi visnyk Bukovynskoho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Bukovynian State Financial and Economic University. Economic sciences], 29, 45-55. [in Ukr.].

Savchuk, T.M., Abramova, A.S., & Zhavoronok, A.V. (2015). Mytni platezhi yak skladova dokhodiv derzhavnoho biudzhetu [Customs payments as a component of state budget revenues]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia [Problems and prospects of economics and management], 4 (4), 270-275. [in Ukr.].

Alonso, D.B., Androniceanu, A., & Georgescu, I. (2016). Sensitivity and vulnerability of European countries in time of crisis based on a new approach to data clustering and curvilinear analysis. Administration and Public Management, 27, 46-62.

Dubyna, M., Zhavoronok, A., Kudlaieva, N., & Lopashchuk, I. (2021). Transformation of Household Credit Behavior in the Conditions of Digitalization of the Financial Services Market. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 14(1), 97-102.

Grigoraș-Ichim, C.E., Cosmulese, C.G., Savchuk, D., & Zhavoronok, A. (2018). Shaping the perception and vision of economic operators from the Romania – Ukraine Moldova border area on interim financial reporting. Economic Annals-XXI, 173(9-10), 60-67.

Hrubliak, O., Karvatskiy, M., & Zhavoronok, А. (2018). Methodical approaches to assess the efficiency of the budget process in Ukraine. Scientific Bulletin of Polissia, 4/15, 108-113.

Kholiavko, N., Popova, L., Marych, M., Hanzhurenko, I., Koliadenko, S., & Nitsenko, V. (2020). Comprehensive methodological approach to estimating the research component influence on the information economy development. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 192-199.

Khudolei, V., Bespalov, M., Tulchynska, S., Tulchinsky, R., & Kholiavko, N. (2021). Fiscal stimulation of spatial development: the EU Countries’ cases. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(36), 124-132.

Lagovska, O., Ilin, V., Kotsupatriy, M., Ishchenko, M., & Verbivska, L. (2020). Priority directions of tax policy change in the information sphere. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3, 183-190.

Marhasova, V., Shmygol, N., Galtsova, O., Solovyov, O., Zhavoronok, A. (2020). Problems of competitive development of industry in Ukraine. European Journal of Accounting, Finance & Business, 14 (24). Retrieved from http://www.accounting-management.ro/getpdf.php?paperid=24_10

Shaposhnykov, K., Abramova, A., Zhavoronok, A., Liutikov, P., Skvirskyi, I., & Lukashev, O. (2021). Ecosystem of VAT Administration in E-Commerce: Case of the Eastern Europe Countries. Estudios de economía aplicada, 39(5). http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i5.4909

Shaposhnykov, K., & Holovko, O. (2019). Public regulation and administration in the sphere of small business. Baltic Journal of Economic Studies, 5, 4, 236-242.

Shkarlet, S., Dubyna, M., Hrubliak, O., & Zhavoronok, A. (2019). Тheoretical and applied provisions of the research of the state budget deficit in the countries of Central and Eastern Europe. Administratie si Management Public, 32, 120-138.

Shkarlet, S., Dubyna, M., Shtyrkhun, K., & Verbivska, L. (2020). Transformation of the Paradigm of the Economic Entities Development in Digital Economy. WSEAS Transactions on Environment and Development, 16, 413-422.

Shkarlet, S., Kholiavko, N., & Dubyna, M. (2015). Territorial reform in the system of strategic management of energy-economic and information spheres of the state. Economic Annals-XXI, 5-6, 103-107.

Shkarlet, S., Dolozina, I., & Dubyna, M. (2019). Budgetary revenue breakdown at the local level of public administration in federal countries. Baltic Journal of Economic Studies, 5 (3), 218-224.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Як цитувати

Островська , Н. (2021). СВІТОВИЙ ДОСВІД СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ. Економічний дискурс, 1(1-2), 92–103. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239793

Номер

Розділ

Статті