ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Омелян Левандівський Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine
  • Іван Свиноус Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • Віталій Радько Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine
  • Інна Сало Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Ukraine

Ключові слова:

валова додана вартість, економічна додана вартість, сільськогосподарське підприємство, облік, капіталізація

Анотація

Вступ. Розвиток економічних відносин у агропродовольчих ланцюгах спрямований на інтеграцію, кооперацію, уніфікацію та стандартизацію обліково-податкового процесу в аграрному секторі, що набуває особливої актуальності в сучасних реаліях. Важливою економічною категорією результативності функціонування сільськогосподарських підприємств є додана вартість, формування якої на мікрорівні має базуватися на принципах сучасного рахівництва, закріплених у міжнародних стандартах фінансової звітності, а на макрорівні – на принципах системи національних рахунків (СНР). Методи. З метою досягнення поставлених завдань використано відповідну систему методів дослідження: монографічний – при формулюванні мети та висновків дослідження, результати якого знайшли відображення в статті. Метод теоретичного узагальнення досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців використано при здійсненні критичного аналізу існуючих методичних підходів до оцінювання діяльності сільськогосподарських підприємств регіону. При обґрунтуванні заходів щодо удосконалення процесу вивчення результативності діяльності сільськогосподарських підприємств та узагальненні висновків використано загальнонаукові методи пізнання, такі як: діалектичний метод, аналіз та синтез, індукція та дедукція, системний комплексний підхід. При проведенні дослідження результативності функціонування сільськогосподарських підприємств у регіоні додержувалися засад концепції, яка передбачає урахування діяльності усіх ланок виробничого процесу. Результати. Як свідчать результати проведених досліджень, застосування розглянутих коригувань пояснюється тим, що звітність не завжди об'єктивно відображає поточний фінансовий стан суб’єкта господарювання і результати його діяльності. Недосконалість методології ведення фінансового обліку, зокрема можливість вільного трактування основних його положень, особливо в Україні, дає можливість менеджменту суб’єктів господарювання істотно спотворювати інформацію про ефективність компаній. Перспективи. Подальші наукові дослідження будуть спрямовані на адаптацію моделі ABC-EVA до діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств. На нашу думку, її практичне застосування дозволить підвищити відповідальність менеджерів за прийняття управлінських рішень та зменшить кількість конфліктних ситуацій між підрозділами підприємства, оскільки вони націлені на єдину мету – максимізацію вартості бізнесу.

Біографії авторів

Омелян Левандівський , Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

д.е.н., доцент кафедри фінансів

Іван Свиноус , Білоцерківський національний аграрний університет

д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування

Віталій Радько , Національний університет біоресурсів і природокористування України

д.е.н., доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

Інна Сало , Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

д.е.н., старший науковий співробітник

Посилання

Landina, T., & Bondarenko, O. (2008). Vykorystannia pokaznykiv EVA i MVA dlia otsinky efektyvnosti

formuvannia struktury kapitalu promyslovo-finansovoi hrupy [Using EVA and MVA indicators to assess the

effectiveness of the formation of the capital structure of the industrial and financial group]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Efficiency of Public Administration], 161/7, 414–421. [in Ukr.].

Rud, V.V. (2015). Optymizatsiia dodanoi vartosti dlia pidpryiemstv miasopererobnoi haluzi v umovakh

vertykalnoi intehratsii [Value added optimization for meat processing enterprises in the conditions of vertical

integration]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» [Scientific

Bulletin of Kherson State University. «Economic Sciences» Series], 11, 55–58. [in Ukr.].

Moroz, Yu.Yu. (2011). Oblikovo-informatsiina systema monitorynhu ekonomichnoho potentsialu

pidpryiemstva: monohrafiia [Accounting and information system of monitoring the economic potential of the enterprise: monograph]. Zhytomyr: PP «Ruta».

Mykhailitska, N.Ya. (2009). Zastosuvannia pokaznyka dodanoi ekonomichnoi vartosti yak kryteriiu pryrostu

rynkovoi vartosti pidpryiemstva [Using of the indicator of added economic value as a criterion for increasing the market value of the enterprise]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine], 19, 204–210. [in Ukr.].

Varchenko, O.M. (2012). Zarubizhnyi dosvid dyversyfikatsii diialnosti marketynhovykh kooperatyviv

[Foreign experience in diversifying the activities of marketing cooperatives]. Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of

Agricultural Science], 1, 74–78. [in Ukr.].

Levandivskyi, O.T. (2021). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady investytsiinoi diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv v umovakh rynkovykh transformatsii. Unpublished doctoral dissertation. Lviv.

Keyns, Dzh.M. (1993). Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. Antologiya ekonomicheskoy

klassiki [General theory of employment, interest and money. Anthology of economic classics]. Moscow.

Ponomarenko, A.N., & Muradov K.Yu. (2014). Novaya statistika dvizheniya dobavlennoy stoimosti v

mezhdunarodnoy torgovle [New statistics of value added movement in international trade]. Ekonomicheskiy zhurnal VShE [HSE Economic Journal], 1, 43–79.

Trade in Value Added (TiVA): value added in gross exports by source country and source industry.

Retrieved from https://www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm.

TiVA 2015 indicators definitions. Retrieved from https://www.oecd.org/sti/ind/tiva/TIVA_2015_Indicators_Definitions.pdf.

Working knowledge. Retrieved from https://hbswk-hbs-edu.translate.goog/archive/stern-stewarteva?_

x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=nui,sc.

Odrekhivskyi, M.V. (2002). Kohnityvni pidkhody do pobudovy modelei innovatsiinoho rozvytku sotsialnoekonomichnykh system [Cognitive approaches to building models of innovative development of socio-economic systems]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Ekonomichna kibernetyka» [International Scientific Journal «Economic Cybernetics»], 1-2 (13-14), 9–14. [in Ukr.].

Dodd, James L., Shimin, Chen. (1997). «Economic Value Added (EVA)», Arkansas Business and

Economic Review, 1–8.

Yermolenko, N. (2004). Shist krokiv do efektyvnoho upravlinnia kapitalom – kruhlyi stil [Six steps to

effective capital management – round table], 1-2 (14-15), 19-21.

Stewart, B.G. (1991). The quest for value: a guide for senior managers. New York: Harper Business.

Young, S.D., & O’Byrne, S.F. (2001). EVA and value based management: a practical guide to

implementation. New York: McGraw Hill.

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 17 (MSBO 17) «Orenda». Retrieved from

https://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/929_018.

Fabozzi, F.J., & Grant, J.L. (2000). Value based metrics: foundations and practice. Hoboken, New

Jersey: John Wiley&Sons.

Davydov, O.I. (2017). Problemy ta perspektyvy zastosuvannia pokaznyka ekonomichnoi dodanoi vartosti

u vartisno-oriientovanomu upravlinni pidpryiemstvamy [Problems and prospects of application of the indicator of economic added value in cost-oriented management of enterprises]. Ekonomichnyi analiz [Economic Analysis], 3, 27, 190–198. [in Ukr.].

Storozhuk, O.V., & Panura, Yu.V. (2013). Podatok na prybutok pidpryiemstv: vitchyznianyi ta zarubizhnyi

dosvid [Corporate income tax: domestic and foreign experience]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu

derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of the National University of State Tax Service of Ukraine], 3, 191– 196. [in Ukr.].

Stern, J.M., Stewart, B.G., Chew, D.H. (1995). The eva financial management system. Journal of Applied

Corporate Finance, 32–36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-07

Як цитувати

Левандівський , О., Свиноус , І., Радько , В., & Сало , І. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ. Економічний дискурс, 1(3-4), 38–47. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254398

Номер

Розділ

Статті