ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Інна Томашук Вінницький національний аграрний університет, Ukraine
  • Ірина Томашук Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Ukraine

Ключові слова:

кредитний механізм, кредитний процес, кредитні відносини, банківський кредит, ризик, кредитор, позичальник, кредитний продукт, державна підтримка

Анотація

Вступ. Банківське кредитування аграріїв залишається одним з найважливіших питань, які потребують глибокого дослідження та удосконалення, оскільки проблема недостатності обігових коштів та порівняно низької ефективності результатів виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств тільки загострюється. Дієва система організації банківського кредитування здатна вирішити цю проблему. Методи. У процесі дослідження використано ряд методів: абстрактно-логічний – для визначення сутності поняття, структури та елементного складу кредитного механізму АПК; методи порівняльного аналізу і синтезу – для дослідження сучасних аспектів організації банківського кредитування аграрних підприємств; монографічний – при виявленні та систематизації специфічних ознак організації кредитного процесу в аграрному секторі економіки; структурно-функціональний підхід – для формування концептуального бачення кредитного механізму АПК та його інституційного забезпечення; графічний – для ілюстрації та систематизації отриманих результатів дослідження; метод аналізу ієрархій – для обґрунтування критеріальної ієрархічної системи вибору позичальником банківської установи. Результати. Систематизовано теоретичні погляди щодо сутності, структури та елементного складу кредитного механізму АПК. Сформульовано авторське бачення сутності кредитного механізму АПК, запропонована структуризація його пріоритетних елементних складових. Систематизовано алгоритм взаємовідносин та взаємодій між кредитором і позичальником, як суб’єктами кредитування. Виявлено специфіку кредитної політики банку по відношенню до аграрних підприємств та проаналізовано асортимент кредитних продуктів для фінансування їх оборотного капіталу та інвестування. Запропоновано напрями щодо підвищення ефективності співпраці банків з аграріями в сфері кредитування. Перспективи. Отримані результати дослідження можуть бути використані органами галузевого управління аграрним сектором економіки, а також банківськими установами при розробці заходів та напрямів щодо оптимізації та удосконалення кредитування аграрних підприємств. Перспективами подальших досліджень є систематизація та забезпечення економічної безпеки держави, а також апробація методичних прийомів економіко-математичного моделювання для оцінки впливу банківського кредитування аграрних підприємств на динаміку валового продукту аграрного сектору економіки та на динаміку ВВП України.

Біографії авторів

Інна Томашук , Вінницький національний аграрний університет

доктор філософії з економіки,
асистент кафедри економіки та підприємницької діяльності

Ірина Томашук , Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

аспірантка відділу фінансово-кредитної та податкової політики

Посилання

Andros, V.V. (2018). Finansovo-kredytne zabezpechennya rozvytku silskohospodarskykh pidpryyemstv

[Financial and credit support for the development of agricultural enterprises]. Universytetski naukovi zapysky

[University Scientific Notes], 304, 346-356. [in Ukr.].

Artemyeva, O.O. (2018). Bankivske kredytuvannya APK: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku. [Bank

lending for agro-industrial complex: current state and development prospects]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University], 21 (1), 13-18. [in Ukr.].

Bondaruk, T.H., & Lukashuk, M.V. (2020). Osoblyvosti ta perspektyvy bankivskoho kredytuvannya

silskoho hospodarstva na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features and prospects of bank lending to agriculture at the present stage of development of the economy of Ukraine]. Naukovyy visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu [Scientific Bulletin of National Academy of Statistics, Accounting and Auditing], 3, 84–92. [in Ukr.].

Vdovenko, L.O. (2013). Mekhanizmy bankivskoho kredytuvannya v ahrarniy sferi : monohrafiya

[Mechanisms of bank lending in the agricultural sector: a monograph]. Vinnytsya, FOP Korzun D.YU.

Gudz, O.Ye. (2012). Modernizatsiya bankivskoi kredytnoi polityky pry obsluhovuvanni ahroformuvan

[Modernization of banking credit policy in servicing agricultural formations]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka: Ekonomichni nauky [Bulletin of the Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture: Economic Sciences], 126, 10-18. [in Ukr.].

Gulaya, A.S. (2015). Rol institutsionalnoy sredy v kreditovanii agrarnogo sektora ekonomiki [The role of

the institutional environment in lending to the agricultural sector of the economy]. Biznes-Inform [Business-Inform], 10, 220-225.

Hutsal, I.S. (2014). Bankivske kredytuvannya subyektiv rynku v transformatsiyniy ekonomitsi Ukrainy

(pytannya teorii, metodyky, praktyky) [Bank lending to market participants in the transformational economy of Ukraine (questions of theory, methodology, practice)]. Lviv.

Demyanenko, M.Ya. (2014). Kredytnyy faktor staloho rozvytku ahrarnoho sektoru Ukrainy [Credit factor

of sustainable development of the agricultural sector of Ukraine] Ekonomika APK [Economy of AIC], 11, 5-14. [in Ukr.].

Mochernyy, S.V. (Ed.). (2001). Ekonomichna entsyklopediya: U trokh tomakh. Т.2 [Encyclopedia: In

three volumes. V.2.]. Kyiv : Vydavnychyy tsentr «Akademiya».

Zasoba, S.M. (2019). Udoskonalennya mekhanizmu zaprovadzhennya kredytnoi polityky v rozvytku APK

Ukrainy [Improvement of the mechanism of introduction of credit policy in development of agro-industrial complex of Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of Khmelnytsky National University], 6, 2 (276), 185–188. [in Ukr.].

Kuznyetsova, L.V. (2014). Bankivskyy kredyt yak dzherelo finansovoho zabezpechennya rozvytku APK

Ukrainy [Bank credit as a source of financial support for the development of the agro-industrial complex of Ukraine]. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu [Scientific Bulletin of Kherson State University], 9-1, 1, 183-186. [in Ukr.].

Lutsiv, B.L. (2015). Banky v investuvanni ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Banks in investing in the

economic development of Ukraine]. Svit finansiv [World of Finance], 1, 151-160. [in Ukr.].

Myuller, V.M. (2020). Analiz finansuvannya silskoho hospodarstva v Ukraini. Ahropolitychnyy zvit. Kyiv .

Retrieved from https://www.apd ukraine.de/images/2020/APD_Berichte_2020/11_Landwirtschaftsfinanzierungen/Bericht_Mueller_Landwirtschaftsfina nz_APD_UKR.pdf.

Nepochatenko, O.O., & Bechko, P.K. (2014). Finansovo-kreditnyy mekhanizm v sisteme kreditovaniya

selskokhozyaystvennykh predpriyatiy [Financial and credit mechanism in the system of lending to agricultural

enterprises]. Aktualnyye problemy ekonomiki i upravleniya [Actual Problems of Economics and Management], 1, 30- 39.

Official site of Credit Agricole Bank JSC. (2021). Retrieved from https://credit-agricole.ua.

Official site of JSC «Kredobank». (2021). Retrieved from https://kredobank.com.ua.

Official site of JSC «First Ukrainian International Bank». (2021). Retrieved from https://www.pumb.ua/

Official site of JSC CB «Privatbank». (2021). Retrieved from https://privatbank.ua/

Official site of Raiffeisen Bank Aval JSC. (2021). Retrieved from https://www.aval.ua.

Official site of JSC «Ukreximbank». (2021). Retrieved from https://www.eximb.com.

Official site of JSC «Ukrsibbank». (2021). Retrieved from https://my.ukrsibbank.com/

Pro banky i bankivsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 07.12.2000 r. № 2121-III, chynnyi u potochnii redaktsii

vid 5.08.2021, pidstava - 1587-IX. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text.

Rekova, N., & Dyatlova, Yu. (2019). Rozvytok kredytuvannya realnoho sektoru ekonomiky: fokus na APK

yak priorytetnu haluz [Development of crediting of the real sector of economy: focus on agrarian and industrial complex as a priority branch]. Finansovyy prostir [Financial Space], 1 (33), 8-17. [in Ukr.].

Salohub, I. I. (2019). Kredytuvannya ahrarnoho vyrobnytstva: osoblyvosti, problemy, napryamy rozvytku

[Lending to agricultural production: features, problems, directions of development]. Pidpryyemnytstvo ta innovatsiyi [Business and Innovation], 9, 49-53. [in Ukr.].

Syniaieva, L.V., & Radchenko, N.V. (2018). Mekhanizm kredytuvannia subiektiv hospodariuvannia

ahrarnoho sektoru v Ukraini : monohrafiia [Lending mechanism for agricultural entities in Ukraine. Monograph]. Melitopol : VD Melitopolskoi miskoi drukarni.

Trusova, N.V., Radchenko, N.H., & Rubtsova, N.M. (2021). Modeli bankivskoho kredytuvannya

pidpryyemstv ahrarnoi haluzi [Models of bank lending to agricultural enterprises]. Elektronne fakhove vydannya «Efektyvna ekonomika» [Electronic professional publication «Effective Economy»], 4. Retrieved from

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/9.pdf.

Furman, I.V., Maksymenko, N.V., & Hmyrya, V.P. (2019). Finansovo-kredytne zabezpechennya ta

podatkova polityka [Financial and credit support and tax policy]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni

pytannya nauky i praktyky [Economy. Finances. Management: Current Issues of Science and Practice], 7, 88-99. [in Ukr.].

Khalatur, S.M., & Harmash, M.Ye. (2017). Finansovo-kredytne zabezpechennya silskohospodarskoi

haluzi na osnovi optymizatsii bankivskykh aktyviv [Financial and credit support of the agricultural sector based on the optimization of bank assets]. Ekonomika ta derzhava [Economy and State], 9, 78-81. [in Ukr.].

Jansson, K.H., Huisman, C.J, Lagerkvist, C.J., & Rabinowicz, E. (2013). Agricultural Credit Market

Institutions A Comparison of Selected European Countries. Factor Markets Working Paper, 33, 30. Retrieved from: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/144003/2/WP33%Agricultural%20Credit%20Market%20Institutions.

Westercamp, C., Nouri, M., & Oertel, A. (2015). Agricultural Credit: Assessing the Use of Interest Rate

Subsidies. AFD Sustainable Development Department, 165. Retrieved from https://www.afd.fr/sites/afd/files/importedfiles/ 29-VA-A-Savoir.pdf.

Wigier, M., Wieliczko, B., & Forgarasi, J. (2014). Impact of Investment Support on Hungarian and Polish

Agriculture. Paper prepared for presentation for the 142nd EAAE Seminar Growing Success? Agriculture and rural development in an enlarged EU. May 29-30, 2014. Corvinus University of Budapest Budapest, Hungary. Retrieved from http://econpapers.repec.org/paper/agseaa142/172973.ht.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-07

Як цитувати

Томашук , І., & Томашук , І. (2022). ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, 1(3-4), 64–78. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254436

Номер

Розділ

Статті