УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-10

Ключові слова:

інформаційно-аналітичне забезпечення, облік, молочне скотарство, сільськогосподарське підприємство, ефективність

Анотація

Вступ. Розвиток ринкових відносин в аграрній сфері, приєднання України до Світової організації торгівлі та поява певних ризиків для сільськогосподарських підприємств зумовлюють необхідність створення такої інформаційної системи, яка б забезпечувала надходження достовірної й оперативної інформації для прийняття своєчасних управлінських рішень керівництвом з метою підвищення ефективності виробництва й реалізації молока в сільськогосподарських підприємствах. У цих умовах управлінський облік є важливим інструментом управління агробізнесом і підвищення його якості.

Методи. Діалектичний метод застосовано для уточнення та поглиблення змісту понять у сфері інформаційного-облікового забезпечення управління ефективністю виробництва в молочному скотарстві.. Аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, ідеалізація та узагальнення як загальнологічні методи наукового пізнання застосовано для розвитку положень методології та праксеометодології бухгалтерському обліку в молочному скотарстві.

Результати. Доведено, що з метою підвищення оперативності управління виробництвом у молочному скотарстві має бути й удосконалення системи бюджетування та контролю витрат. На підприємствах, що спеціалізуються на виробництві молока, у бюджеті витрат передбачають усі витрати на утримання корів і вирощування нетелей для основного стада. Запропоновано  форми внутрішньої звітності для відображення даних нормативного обліку за центрами відповідальності. Зокрема, розроблено «Відомість розрахунку відхилень у молочному тваринництві», в якій відображаються відхилення від норм, не враховані в первинних документах, що дасть можливість проводити оперативний аналіз виявлених відхилень.

Перспективи. В умовах повоєнного етапу розвитку сільського господарства, що буде характеризуватися диверсифікацією виробництва, приоритетним напрямку діяльності більшості господарств корпоративного сектору аграрної економіки буде молочне скотарство. В зв’язку з цим постане посилення ролі інформаційно-облікового забезпечення розвитку вищезазначеної галузі аграрної економіки, фінансування якої буде здійснюватися на засадах державно-приватного партнерства. 

Посилання

Svynous, I. V., Radko, V. I., Svynous, N. I., Prysyazhnyuk N. M. i Havryk O. Yu. (2022). Informatsiyno-oblikove zabezpechennya upravlinnyam molochnym skotarstvom silskohospodarskykh pidpryyemstv [Information and accounting support for the management of dairy herds of agricultural enterprises]. Ahrosvit [Agroworld], 9-10, 21-28. (in Ukr.).

Hnatyshyn, L., Prokopyshyn, O. i Maletska O. (2019). Spetsyfika pobudovy systemy obliku u tvarynnytstvi [The specifics of building an accounting system in animal husbandry]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya : Ekonomika APK [Bulletin of the Lviv National Agrarian University. Series: Economy of agriculture], 26, 81-86. (in Ukr.).

Ibatullin, M. I. (2016). Orhanizatsiyno-metodychni pidkhody udoskonalennya statystychnoho obliku v tvarynnytstvi [Organizational and methodical approaches to improving statistical accounting in animal husbandry]. Innovatsiyna ekonomika [Innovative economy], 1-2, 235-239. (in Ukr.).

Solonenko, I. M. (2013). Udoskonalennya pervynnoho obliku biolohichnykh aktyviv u tvarynnytstvi [Improvement of primary accounting of biological assets in animal husbandry]. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu [Collection of scientific works of the Podilsk State Agrarian and Technical University], 21, 289-292. (in Ukr.).

Yaloveha, L. V. (2019). Problematyka obliku vytrat i kalkulyuvannya sobivartosti produktsiyi molochnoho skotarstva [Problems of cost accounting and cost calculation of dairy cattle production]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy] -– URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7427 (in Ukr.).

Lyudvenko, D. V. (2020). Urakhuvannya kontseptsiyi staloho rozvytku u rozbudovi bukhhalterskoho obliku tvarynnytstva [Taking into account the concept of sustainable development in the development of livestock accounting]. Naukovo-praktychnyy zhurnal «Naukovyy pohlyad: ekonomika ta upravlinnya» [Scientific and practical magazine "Scientific view: economics and management"], 1 (67), 168-172. (in Ukr.).

Hnatyshyn, L., Svyntus, I., Prototska T. (2022). Orhanizatsiya bukhhalterskoho obliku v umovakh informatsiynykh ta komunikatsiynykh tekhnolohiy [Organization of accounting in the conditions of information and communication technologies]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya: Ekonomika APK [Bulletin of the Lviv National Agrarian University. Series: Economy of agro-industrial complex], 29, 21-25. (in Ukr.).

Dovzhyk, O. O., Harkusha, S. A. (2014). Upravlinskyy oblik na silskohospodarskykh pidpryyemstvakh: osoblyvosti pobudovy [Management accounting at agricultural enterprises: peculiarities of construction]. Visnyk KHNAU. Seriya : Ekonomichni nauky [Bulletin of KHNAU. Series: Economic sciences], 4, 124-135. (in Ukr.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30 — Оновлено 2022-12-30

Як цитувати

Колоша, В. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ. Економічний дискурс, (3-4), 106–115. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-10

Номер

Розділ

Статті