ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-2

Ключові слова:

соціальний розвиток країни, економіка країни, економічний розвиток країни, соціально-економічний розвиток держави, інструменти розробки і реалізації соціально-економічного розвитку

Анотація

Вступ. Стійке функціонування національної економіки будь-якої держави в сучасних умовах імовірнісних трансформаційних змін в межах глобальної економіки, можливе при реалізації ефективного сталого економічного розвитку. 

Сталий економічний розвиток держави неможливий без існування соціально успішного суспільства. Саме, поєднання та вирішення питань розвитку ринкових відносин і посилення уваги до соціальних проблем створює сприятливі передумови соціально-економічного розвитку держави.

Методи. Методологічними засадами дослідження стали положення діалектичного методу щодо пізнання економічних явищ і процесів у безперервному їх взаємозв’язку. Для вирішення поставленої мети, були застосовані такі загальнонаукові методи: системний підхід до об’єкта дослідження; абстрактно-логічний метод; елементи дедукції та індукції; спостереження і групування; метод порівняння; графічний метод; узагальнення теоретичного і фактичного матеріалу; монографічний метод.

Результати. Для реалізації сталого соціально-економічного розвитку потрібно розробити відповідну загальнодержавну стратегію на різних рівнях, що дасть змогу Україні вийти на якісно новий рівень, підвищити рівень життя населення та забезпечить нашій країни належне місце в світовому співтоваристві..

Перспективи. Об’єктивною необхідністю виступає подальше вивчення соціально-економічного розвитку України в умовах російської агресії та мирної відбудови країни, поглиблення етапів розробки та реалізації системи інструментів щодо розроблення та реалізації стратегії національної економіки.

Посилання

Tiukha, I.V. (2012). Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok pidpryiemstva: sutnist ta vydovi proiavy [Socio-economic development of the enterprise: essence and specific manifestations]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], 6, Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=1195.

Ivanilov, O.S. (2017). Doslidzhennia sotsialno-ekonomichnykh rezultativ reformuvannia narodnoho hospodarstva Ukrainy [Study of socio-economic results of reforming the national economy of Ukraine]. Aktualni problemy ta napriamy rozvytku potentsialu sotsialno-ekonomichnykh system v umovakh konkurentsii. Kharkiv: FOP Panov A. M., Vydavnytstvo TOV «V spravi», 5. [in Ukr.].

Pakulina, A.A., & Pakulina, H.S. (2017). Kontseptualni zasady staloho rozvytku potentsialu sotsialno-ekonomichnykh system v suchasnykh umovakh [Conceptual principles of sustainable development of the potential of socio-economic systems in modern condition]. Aktualni problemy ta napriamy rozvytku potentsialu sotsialno-ekonomichnykh system v umovakh konkurentsii. Kharkiv: FOP Panov A.M., Vydavnytstvo TOV «V spravi», 130. [in Ukr.].

Kolmakova, L.L. (2017). Peredumovy vynyknennia rehionalnoi asymetrii ta metodolohii yii otsinky [Prerequisites for the emergence of regional asymmetry and methodology of its assessment]. Aktualni problemy ta napriamy rozvytku potentsialu sotsialno-ekonomichnykh system v umovakh konkurentsii. Kharkiv: FOP Panov A. M., Vydavnytstvo TOV «V spravi», 101. [in Ukr.].

Dykha, M.V. (2013). Tsili ta priorytety sotsialno-ekonomichnykh reform v Ukraini z urakhuvanniam potochnoi ekonomichnoi informatsii [Goals and priorities of socio-economic reforms in Ukraine taking into account current economic information]. Problemy ekonomiky [Problems of the economy], 3, 63-69. [in Ukr.].

Pyshchulina, O.M., Zhalilo, Ya.A., Lavrynenko, S.I., & Pokryshka, D.S. (2009). Ukraina yak sotsialna derzhava: haslo dlia politychnoi konkurentsii chy shliakh do solidaryzatsii suspilstva? [Ukraine as a social state: a slogan for political competition or a path to social solidarity?]. Kyiv: NISD.

Poluiaktova, O.V. (2017). Pryskorennia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku suspilstva: ekonomiko-politychni aspekty [Acceleration of social and economic development of society: economic and political aspects]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and national economic problems], 16, 16-19. [in Ukr.].

Dovbush, A.V. (2015). Stratehichnyi oblik: sutnist ta poniattia [Strategic accounting: essence and concepts]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 6, 304-308. [in Ukr.].

Putsenteilo, P.R., Zavytii, O.P. (2017). Osoblyvosti formuvannia stratehii upravlinnia ekonomichnym rozvytkom rehionu. [Peculiarities of forming a strategy for managing the economic development of the region]. Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika [Podilsky Herald: Аgriculture, Technology, Economy], 27, 298–308. [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Довбуш, А. (2023). ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ. Економічний дискурс, (1-2), 15–25. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-2

Номер

Розділ

Статті