МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-3

Ключові слова:

управлінське рішення, сільськогосподарське підприємство, менеджмент, моніторинг, аналітичне забезпечення

Анотація

Вступ. У зв’язку з нестійкістю багатьох соціально-економічних показників-індикаторів, наявністю численних диспропорцій в економіці та необхідністю оцінки ефективності державної політики в галузі розвитку сільського господарства необхідно забезпечити постійне спостереження та аналіз процесів, що відбуваються. Для вирішення існуючих проблем інформаційно-аналітичного забезпечення ефективного управління розвитком сільського господарства необхідно розробити новий напрям у системі статистики сільського господарства у вигляді моніторингу, який, з одного боку, дозволить найбільш точно й оперативно відстежувати ситуаційні моменти, а з іншого ‑ стане базою для якісного аналізу, моделювання та прогнозування розвитку сільського господарства.

Методи. У процесі дослідження використовувались наступні методи: монографічний (при вивченні досвіду та особливостей формування систем моніторингу і контролю), метод аналізу та синтезу (при обґрунтуванні залучення інструментів моніторингу і контролю в їх менеджмент); абстрактно-логічний (при визначенні архітектури та архітектоніки механізмів і систем моніторингу та контролю економічних результатів діяльності аграрних підприємств); теоретичного узагальнення та порівняння (при виконанні теоретичних узагальнень та формулюванні висновків, удосконаленні понятійно-категоріального апарату дослідження); структурно-логічний (при вивченні процесу інтеграції інструментарію моніторингу і контролю в менеджмент основної діяльності аграрних підприємств).

Результати. Результати моніторингу є інформаційним базисом реалізації блоку планування, у якому через динамічний взаємозв’язок оперативних і тактичних завдань планування матеріально-технічної бази вирішується стратегічне завдання відтворення її складових на заданому часовому горизонті планування. Практичне застосування розроблених рекомендацій забезпечить комплексний системний підхід до формування інформаційного забезпечення обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення процесів відтворення у сільськогосподарських підприємствах, сприятиме раціональному використанню сформованої матеріально-технічної бази та забезпеченню раціональних темпів її відтворення

Перспективи. В повоєнний період відновлення  матеріально-технічного бази сільськогосподарських підприємств буде в здійснюватися за рахунок коштів інвесторів, головним чином зовнішніх. В зв’язку з цим постає необхідність розробки системи інформаційного забезпечення моніторингу діяльності сільськогосподарських підприємств.

Посилання

Havryliuk, I.M. (2019). Efektyvnist zastosuvannia systemy monitorynhu ta kontroliu v upravlinni ahrarnymy pidpryiemstvamy [The effectiveness of the application of the monitoring and control system in the management of agrarian enterprises]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky [Actual Problems of Innovative Economy], 4, 58–62. [in Ukr.].

Satyr, L.M. (2012). Kontseptualni zasady vidtvorennia vyrobnycho-tekhnichnykh resursiv silskohospodarskykh pidpryiemstv [Conceptual principles of reproduction of production and technical resources of agricultural enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia APK [Economics and Management of Agro-industrial Complex], 8 (95), 78–82. [in Ukr.].

Falchenko, O., Yatsyna, V., & Kochetova, T. (2021). Osoblyvosti formuvannia finansovykh rezultativ silskohospodarskoho pidpryiemstva [Peculiarities of the formation of financial results of an agricultural enterprise]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» (ekonomichni nauky) [Bulletin of National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (Еconomic Sciences)], 2, 32–36. [in Ukr.].

Havrylenko, O.V. (2019). Monitorynh i kontrol finansovoi stiikosti ta stanu ekonomichnoi bezpeky ahrarnoho pidpryiemstva [Monitoring and control of the financial stability and state of economic security of the agricultural enterprise]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics], 4, 2, 24–31. [in Ukr.].

Ksonzhyk, I.V. (2013). Teoretychni osnovy monitorynhu sotsialno-ekonomichnoi diialnosti subiektiv ahrarnoho hospodariuvannia [Theoretical foundations of monitoring the socio-economic activity of the subjects of agrarian management]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universtetu im. V.V. Dokuchaieva. Seriia: Ekonomichni nauky [Bulletin of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaeva. Series: Economic Sciences], 4, 76–81. [in Ukr.].

Kotykova, O.I., Didur, K.H., & Dushuk, R.V. (2017). Monitorynh konkurentospromozhnosti silskoho hospodarstva rehionu – neobkhidna skladova yevrointehratsiinykh protsesiv [Monitoring the competitiveness of the region's agriculture is a necessary component of European integration processes]. Ahrosvit [Agroworld], 17, 8–14. [in Ukr.].

Zhuk, V.M. (2011). Oblikovo-informatsiine zabezpechennia monitorynhu ahrarnoho rynku Ukrainy [Accounting and information provision of monitoring of the agricultural market of Ukraine]. Ekonomika APK [Economy of Agro-industrial Complex], 8, 53–60. [in Ukr.].

Tkachenko, H.A. (2021). Monitorynh ekonomichnoho stanu ahrarnykh pidpryiemstv u konteksti zdiisnennia reinzhynirynhu vyrobnychykh ta lohistychnykh biznes-protsesiv [Monitoring of the economic condition of agricultural enterprises in the context of the reengineering of production and logistics business processes]. Ahrosvit [Agroworld], 17, 41–46. [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Свиноус, І., Гаврик, О., Свиноус, Н., & Свиноус, І. (2023). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, (1-2), 26–35. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-3

Номер

Розділ

Статті