ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-5

Ключові слова:

інтелектуальний потенціал, механізм, управління, інноваційний розвиток

Анотація

Вступ. Інтелектуальний потенціал виступає важливим елементом інноваційного розвитку підприємства. Фокус на людському чиннику, рівень якого визначається освітою і науковими здобутками не відображає в повній мірі можливості і особливості інтелектуального потенціалу. Зважаючи на це, важливою науковою проблемою є визначення складу і теоретичних засад формування механізму управління інтелектуальним потенціалом підприємства.

Методи. Задля досягнення визначеної мети і вирішення поставлених завдань в роботі використано загальнонаукові методи і підходи, серед яких системний підхід, діалектичний метод, а також методи аналізу і синтезу, абстрагування і формалізації, спостереження та узагальнення.

Результати. В роботі наголошено на тому, що повноцінне використання інноваційного потенціалу підприємства вимагає від керівництва системного підходу, направленого на узгодження не тільки процесів особистого розвитку персоналу, але й забезпечення відповідного рівня матеріально-технічного і фінансового забезпечення, нормативно-правового і наукового обґрунтування тощо.

Відповідно до цього обґрунтовано, що механізм управління інтелектуальним потенціал утворює собою сукупність взаємодій матричного типу, які переплітають між собою функції управління і процеси формування, розвитку і використання інтелектуального потенціалу як реакцію на виникнення інтелектуального вакууму через вплив на людські, структурні, фінансові елементи інтелектуального потенціалу і елементи відносин.

Перспективи. Отримані в роботі результати закладають важливі передумови для проектування і використання механізму управління інтелектуальним потенціалом на підприємствах реального сектору економіки.

Посилання

Ostrovska, H. (2019). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia intelektualnym potentsialom promyslovykh pidpryiemstv [Organizational and economic mechanism of management of intellectual potential of industrial enterprises]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk [Galician Economic Bulletin], T. : TNTU, T. 57, 2, 89-98.

Pererva, P. H., Marchuk, L. S. (2018). Intelektualnyi potentsial yak ekonomichna katehoriia [Intellectual potential as an economic category]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» (ekonomichni nauky) : zb. nauk. pr. [Bulletin of the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (economic sciences): coll. of science works]. Kharkiv : NTU «KhPI», 15 (1291), 53-63.

Zynov, V., Safarian, K. (2001). Intelektualnyi kapital yak bazova kharakterystyka vartosti biznesu [Intellectual capital as a basic characteristic of business value]. Intelektualna vlasnist [Intellectual Property], 5-6, 23-25.

Noritsyna, N. I. (2011). Intelektualni resursy pidpryiemstva: okhoronozdatnist ta otsiniuvannia [Intellectual resources of the enterprise: security and evaluation]. Visnyk MNTU. Ser. Ekonomika [Bulletin of the MNTU. Ser. Economy], 2 (5), 93-102.

Tiutiunnyk, N. S., Ihnatova, O. A. (2012). Vykorystannia katehorii «potentsial», «kapital» i «resurs» u sotsialno-ekonomichnykh doslidzhenniakh [Use of the categories «potential», «capital» and «resource» in socio-economic research]. Ekonomika promyslovosti [Economy of industry], 3-4, 351-355

Bilous, S. P. (2019). Mekhanizmy i metody upravlinnia intelektualnym potentsialom korporatyvnykh system [Mechanisms and methods of managing the intellectual potential of corporate systems]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia [Scientific notes of V. I. Vernadskyi. TNU. Series: Economics and management]. T. 30 (69), 5, 149-153. https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-5-26

Kholiavka, L. Iu. (2016). Formuvannia i vykorystannia intelektualnoho potentsialu pidpryiemstva [Formation and use of the intellectual potential of the enterprise] : dysertatsiia kand. ekon. nauk : 08.00.04, Lviv, Lvivska politekhnika, 285.

Nilsson, C-H., Ford, D. (2004). Introducing intellectual potential – the case of Alfa Laval. Journal of Intellectual Capital. 5, 3, 414-425.

Brooking, A. (1996). Intellectual Capital : Core Asset for the Third Millennium Enterprise. London : International Thomson Business Press. URL : https://www.semanticscholar.org/paper/Intellectual-capital%3A-Core-assets-for-the-third-205-Skyrme/010ab5b54e45c83e939b3fd878f64c4467936e13

Doktoruk, Ye. V. (2009). Intelektualnyi potentsial orhanizatsii [The intellectual potential of the organization]. Ukrainskyi sotsium [Ukrainian society], 2, 53-61.

Korin, M. V., Chornobrovka, I. V., Verkhovodov, M. M., Vradii, Yu. O. (2021). Model zabezpechennia rozvytku intelektualnoho potentsialu pidpryiemstv zaliznychnoho transportu [A model for ensuring the development of the intellectual potential of railway transport enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti [Bulletin of the economy of transport and industry], 75.

Kidschun, F., Hecklau, F., Gabor, N. (2022). Intellectual Capital Statement (ICS) : A Case Study from a Hungarian non-profit Joint Venture. Proceedings of the 23rd European Conference on Knowledge Management, Vol. 23, 1. DOI : https://doi.org/10.34190/eckm.23.1.785

Vasylieva, V. Yu. (2018). Zaluchennia zovnishnikh intelektualanykh resursiv ta funktsional innovatsiino-oriientovanoho biznes-partnerstva dlia promyslovykh pidpryiemstv [Involvement of external intellectual resources and functionality of innovation-oriented business partnership for industrial enterprises]. Ekonomika: realii chasu = Economics: time realities, 1 (35), . 130-134. URL : https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No1/130.pdf. DOI : 10.5281/zenodo.2649195

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Стахурська, С. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ. Економічний дискурс, (1-2), 48–55. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-5

Номер

Розділ

Статті