ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-10

Ключові слова:

цифровізація, інформаційні технології, земельні ресурси, ринок землі, точне землеробство, геоінформаційна система

Анотація

Вступ. Земельні ресурси як об’єкт управління традиційно розглядаються у взаємозв’язку із земельними відносинами, що визначають зміст систем взаємодій економічних агентів, котрі виникають у процесі володіння, розпорядження та користування землею – вагомим фактором виробництва та просторовим базисом життєдіяльності людини. Структурна і функціональна складність системи управління обумовлена її багаторівневим характером, широким спектром загальних і специфічних функцій управління, що реалізуються, неоднорідністю суб’єктів земельних відносин, різновекторністю їх економічних інтересів.

Методи. З метою досягнення поставленої мети в роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи: діалектичний метод наукового пізнання – для розгляду сутності новітніх інформаційно-цифрових технологій в управлінні земельними ресурсами; синтезу – для з’ясування взаємозв’язків між суб’єктами земельних відносин в умовах цифровізації; графічний – для наочного відображення одержаних результатів; абстрактно-логічний метод – для формування висновків і пропозицій дослідження.

Результати. Розкрито значення і роль земельних ресурсів, розглянуто різноманітні підходи до визначення їх економічної сутності в умовах застосування інформаційно-цифрових технологій в управлінні земельними ресурсами. Висвітлено основні напрями цифровізації управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств.

Перспективи. Отримані результати дослідження можуть бути використані для впровадження новітніх інформаційно-цифрових технологій в практику управління земельними ресурсами. Це дасть змогу аграрним товаровиробникам аналізувати великі обсяги даних, контролювати стан земельних ресурсів та раціональність їх використання на різних рівнях управління, що сприятиме прозорості функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення.

У перспективі застосування систем цифрового землеустрою дасть змогу: створити інформаційну комп’ютерну систему оцінки якості та розташування земельних ділянок сільськогосподарського призначення на основі їх інвентаризації, оцінки продуктивних і територіальних особливостей; завершити формування запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення та удосконалення земельних правовідносин, що сприятиме залученню в агробізнес додаткових кредитних ресурсів під заставу землі та покращенню ефективності функціонування галузі.

Посилання

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Kontseptsiia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky : pryiniatyi 17.01. 2018 roku №67-r. Retrieved from https://minfin.com.ua/ua/2018/01/17/31946820.

Rudenko, M.V. (2019). Tekhnolohii tsyfrovoi transformatsii silskohospodarskykh pidpryiemstv [Technologies of digital transformation of agricultural enterprises]. AGROSVIT [AHROSVIT], 23, 8-18. [in Ukr.].

Hryshchuk, H.V. (2021). Oblik zemelnykh resursiv v umovakh zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii [Accounting of land resources under the conditions of application of innovative technologies]. SWorldJournal, 10, 2, 33-38. [in Ukr.].

Dankevych, V.Ie., & Dankevych, Ye.M. (2019). Monitorynh silskohospodarskykh uhid iz zastosuvanniam system dystantsiinoho zonduvannia zemel [Monitoring of agricultural lands using remote land sensing systems]. Ekonomika APK [Economy of Agro-Industrial Complex], 8, 27–36. [in Ukr.].

Ihnatenko, I.V. (2022). Pravovi pytannia zabezpechennia zemleustroiu yak napriamku udoskonalennia silskohospodarskoho zemlekorystuvannia [Legal issues of land management as a direction of improvement of agricultural land use]. Pravova pozytsiia [Legal position], 1 (34), 28-32. [in Ukr.].

Putsenteilo, P. (2019). Vykorystannia heoinformatsiinykh system v upravlinni suchasnym zemleustroiem Ukrainy [The use of geoinformation systems in the management of modern land management of Ukraine]. Problemy ta praktychni pytannia shchodo vykonannia robit iz zemleustroiu : III Vseukr. Nauk.-prakt. Konf., Kherson: DVNZ «KhDAU», 55-58.

Putsenteilo, P.R., Kostetskyi, Ya.I., & Bryk, M.M. (2022). Tsyfrovizatsiia upravlinnia zemelnymy resursamy: svitovyi dosvid ta vitchyzniani realii [Digitization of land resources management: world experience and domestic realities]. Innovatsiina ekonomika [Innovative Economy], 4 (92), 20-28. [in Ukr.].

Sheremeta, D. (2021). V Ukraini startuvav proiekt z tsyfrovizatsii zemli. Yak vin pratsiuvatyme. Retrieved from https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrajini-startuvav-projekt-z-cifrovizaciji-zemli-yak-vin-pracyuvatime-762937.html.

Rybalchenko, A.M. (2020). Vplyv informatsiinykh tekhnolohii na efektyvnist funktsionuvannia silskohospodarskykh pidpryiemstv [The influence of information technologies on the efficiency of the functioning of agricultural enterprises]. Osoblyvosti sotsialno-ekonomichnoho postupu natsionalnoi ekonomiky v umovakh informatsiino-tekhnolohichnykh vyklykiv. Truskavets : Posvit, 338.

Drebot, O.I., Vysochanska, M.Ia., & Komarova, N.V. (2021). Instytutsionalne zabezpechennia zbalansovanoho vykorystannia ta okhorony zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Institutional support of balanced use and protection of agricultural lands]. Kyiv: Ahrarna nauka.

Udovenko, I., Shemiakin, M. & Kononenko, S. (2021). Inventaryzatsiia zemel silskohospodarskoho pryznachennia na osnovi vykorystannia novitnikh informatsiinykh tekhnolohii [Agricultural land inventory based on the use of the latest information technologies]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Seriia: «Ekonomichni nauky» [International scientific journal «Internauka». Series: «Economic Sciences»], 4 (48), 2, 105-113. [in Ukr.].

TOV «MahnetikVan Munitsypalni Tekhnolohii» [«MagneticVan Municipal Technologies» LLC]. Retrieved from https://magneticonemt.com/geoinformatsijna-systema-upravlinnya-zemelnym-bankom-gromady/

Yurchuk, N.P., & Bakharieva, Ya.V. (2017). Informatsiine zabezpechennia upravlinnia zemelnymy resursamy silskohospodarskoho pryznachennia [Information support for the management of agricultural land resources]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky [Economy. Finances. Management: Тopical Issues of Science and Practice], 11, 80-91. [in Ukr.].

Potapova, N.A., & Lavrynchuk, D.D. (2019). Informatsiini tekhnolohii v upravlinni zemelnymy resursamy [Information technologies in land resource management]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy], 11. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7412.

Svynous, I.V., Havryk, O.Yu., Tkachenko, K.V., Mykytiuk, D.M., & Semysal, A.V. (2020). Suchasnyi stan ta problemy vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii v praktyku diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Current state and problems of implementation of digital technologies in the practice of agricultural enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: Practice and Experience], 15-16, 35-39. [in Ukr.].

Kataloh Innovatsiini rishennia v Ahro. AGGEEK. TOV «AHPK». (2021). Retrieved from https://projects.aggeek.net/katalogue2021agroinnovations.

Horobets, N.M. (2020). Napriamky didzhytalizatsii ahrarnoho vyrobnytstva [Directions of digitalization of agricultural production]. Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVС. Prague Czech Republic, 5-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Пуцентейло, П., Хома, Н., & Бабій, С. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, (1-2), 96–110. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-10

Номер

Розділ

Статті