КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор(и)

  • Олена Харун Хмельницький національний університет,

Ключові слова:

конкурентоспроможність, робоча сила, персонал, трудовий потенціал, підприємство

Анотація

Вступ. За умов євроінтеграції конкурентні позиції підприємств все більше визначає персонал, орієнтований на здобуття конкурентних переваг в освіті, результатах праці, здатний до інтелектуально- професійного розвитку, розробки і впровадження інновацій на рівні світових стандартів, створення конкурентоспроможної продукції. Серед цих процесів вагоме місце належить підвищенню конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємств. Мета статті полягає у наступному: дослідити основні підходи щодо визначення поняття «конкурентоспроможність персоналу підприємства» та виявити взаємозв’язок конкурентоспроможності підприємства з конкурентоспроможністю трудового потенціалу. Методи. У процесі дослідження використовувалися методи логічного узагальнення, поєднання, аналізу та синтезу, групувань, системного та порівняльного аналізу, графічний, монографічний метод. Результати. Розглянуто зміст категорій «конкуренція», «конкурентоспроможність робочої сили», «конкурентоспроможність персоналу» та «конкурентоспроможність працівника». Виокремлено характерні риси конкурентоспроможності трудового потенціалу: відносність, динамічність, цільовий характер, слабка формалізованість, комплексність сприйняття, дуалістичність розуміння та неповна залежність від підприємства. Побудовано схему взаємозв’язку конкурентоспроможності підприємства та трудового потенціалу персоналу. Для підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємства запропоновано ряд заходів. Перспективи. Для досягнення Україною гідного конкурентного становища серед інших країн важливо визначити, як саме слід реалізувати трудовий потенціал підприємств, щоб отримати оптимальний ефект від його використання. Врахування взаємозв'язку управління персоналом та конкурентоспроможності підприємства дозволить підприємствам формувати нові конкурентні переваги, підвищувати ефективність використання трудового потенціалу та зміцнювати свою конкуренту позицію на ринку. Перспективним напрямом подальших досліджень є обґрунтування системи показників оцінки трудового потенціалу, яка б дала змогу об’єктивно оцінити можливості підприємства у сфері використання трудових ресурсів, а також цілеспрямовано керувати процесом залучення їх до виробничої діяльності.

Біографія автора

Олена Харун, Хмельницький національний університет

к.е.н., доцент, доцент

Посилання

Smit, A. (1962). Issledovaniye o prirode i prichinakh bogatstva narodov [The Wealth of Nations]. Moscow, Russia: Sotsekgiz.

Kempbell, P. Makkonnell, & Stenlí, L. Bryu (1992). Ekonomiks: printsipi, problemy i polítika [Economics: Principles, Problems and Policies], 686. Moscow, Russia: Respublika.

Porter, M. (1996). Mezhdunarodnaya konkurentsiya [International competition]. Moscow, Russia: International relationships.

Semykina, M.V. (2009). Konkurentospromozhnist u sferi pratsi: sutnist ta metodolohiia vyznachennia [Competitiveness in employment: nature and methodology for defining]. Scientific works of KNTU. Economic Sciences, 15, 11–20.

Semykina, M.V. (2004). Filosofiia motyvatsii pratsi v umovakh formuvannia konkurentnykh vidnosyn [The philosophy of of labor motivation in conditions of formation of competitive relations]. Ukraine: aspects of labor, 4, 33.

Hlevatska, N.M. (2001). Konkurentospromozhnist robochoi syly yak vyrobnychyi faktor [The competitiveness of the workforce as a production factor]. Herald of the National University "Lviv Polytechnic", 417, 73–77.

Bohynia, D.P. (1999). Kontseptualni pidkhody do vyznachennia konkurentospromozhnosti robochoi syly na rynku pratsi [Conceptual approaches to determining the competitiveness of the workforce in the labor market]. Ukraine: aspects of labor, 6, 3–8.

Hrishnova, O.A. (2001). Formuvannia yakosti robochoi syly ta konkurentospromozhnosti pratsivnyka v protsesi investuvannia v liudskyi kapital [Formation of quality of the workforce and the competitiveness worker in the process of investing in a human capital]. Competitiveness in labor sphere: scientific research journal, 117–126.

Tsymbal, O. I. (2000). Nezainiate naselennia Ukrainy: otsinka ta napriamy zabezpechennia konkurentospromozhnosti na rynku pratsi [Unemployed people of Ukraine: assessment and directions ensuring the competitiveness in the labor market] (Unpublished candidate dissertation). Council for Studying Productive Forces of Ukraine. NAS of Ukraine. Kyiv.

Lisohor, L.S. (2001). Formuvannia konkurentospromozhnoi robochoi syly na rynku pratsi Ukrainy [Formation of competitive labor force in the labor market of Ukraine]. Competitiveness in labor sphere: scientific research journal, 30–40.

Dudina, N.V. (2001). Zarubizhnyi dosvid urakhuvannia konkurentospromozhnosti robochoi syly v systemi oplaty pratsi [Foreign experience taking into account the competitiveness of labor force in wage system]. Competitiveness in labor sphere: scientific research journal, 83–88.

Shaburova, A.V. (2007). Vosproizvodstvo trudovogo potentsiala rabotnikov v sisteme povysheniya kvalifikatsii: monografiya [The reproduction of labor potential of workers in the system of professional development: monograph]. Novosibirsk, Russia: SGGA.

Hrosheleva, O.H.. (2006). Taking into account the human factor in the evaluation investment attractiveness of enterprise. Proceding of 3d international Conference. Methodology and Practice Management on the threshold of XXI century: national, sectoral and regional aspects. Poltava (Ukraine), 74–75.

Fatkhutdinov, R.A. (2002). Strategicheskiy marketing [Strategic marketing]. Saint Petersburg, Russia: Piter.

Slavhorodska, O.Iu., & Shcherbak, V.H. (2005). Klasyfikatsiia konkurentnykh perevah personalu pidpryiemstva [Classification of competitive advantages of personnel of enterprise]. Scientific papers of DonNTU: series economic, 8, 94–101.

Khlopova, T.V. (2004). Razvitiye trudovogo potentsiala i povysheniye konkurentosposobnosti personala predpriyatiy [Development of labor potential and improve the competitiveness of enterprises personnel]. Irkutsk, Russia.

Marshall, A. (1993). Printsipy ekonomicheskoy nauki [Principles of economic science], 527. Moscow, Russia: Publishing group "Progress".

Shatokhin, A.G. (2000). Konkurentosposobnost' rabotnikov na rynke truda [Сompetitiveness of workers at labor market] (Unpublished candidate dissertation). Yaroslavl, Russia.

Kravtsevich, S.V. (2005). Razvitiye metodov otsenki konkurentosposobnosti rabotnikov na rynke truda [Development of methods to assess the competitiveness of workers at the labor market] (Unpublished candidate dissertation). Irkutsk, Russia.

Martyniuk, N. (2016). Kontseptualni pidkhody do traktuvannia sutnosti konkurentospromozhnosti personalu pidpryiemstva [Conceptual approaches to the interpretation of the essence of competitiveness of personnel of enterprise]. The economic discourse, 2, 15–28.

Tsvietkova, I.I. (2006). Konkurentospromozhnist personalu: sutnist ta mistse u zabezpechenni konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Competitiveness of personnel: the nature and place in ensuring competitiveness of enterprises]. Culture of Black Sea Region, 88, 119–125.

Ivanova, O.Iu. (2011). Vzaiemozv’iazok upravlinnia personalom ta konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [The relationship of personnel management and the competitiveness of enterprises]. BUSINESS INFORM, 9, 171–173.

Arapova, O.M. (2015). Konkurentospromozhnist personalu ta yii znachennia u diialnosti pidpryiemstva [Competitiveness of personnel and its importance in the enterprise]. The effective economy, 7. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-27

Як цитувати

Харун, О. (2016). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Економічний дискурс, (4), 62–73. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/124442

Номер

Розділ

Статті