НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Назар Малевич

Анотація


Вступ. Держава відіграє визначальну роль у розвитку екологічно безпечного землекористування та ринку органічної та екобезпечної продукції шляхом створення національного законодавчо-правового поля. Основним завданням нормативно-правового законодавства в сфері екологізації сільського господарства є створення оптимальних умов для підвищення екологічної культури аграрного виробництва. Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ і процесів, монографічного, абстрактно-логічного методу. Результати. Досліджено нормативно-правове забезпечення в галузі екологізації земельних відносин та визначено пріоритетні національні інтереси. Встановлено основні проблеми в сфері вітчизняного екологічного законодавства і напрями їх вирішення та вдосконалення державної політики у галузі екобезпечного землекористування з метою покращення екологічного стану сільськогосподарських угідь. Перспективи. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вивчення існуючих невідповідностей та можливостей їх усунення шляхом внесення додаткових змін в діючі нормативні акти, а також створення єдиного нормативно-правового акту, який об’єднає всі правові норми щодо регулювання екологічно збалансованого розвитку аграрного сектора економіки.

Ключові слова


аграрне виробництво; екологічна безпека; законодавство; землекористування; нормативне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bats, L. I. (2015). The formation of the organic production market. Proceeding of 3rd International scientific-practical conference “Organic production and food security”. Zhytomyr (Ukraine), 72 – 76

Buhera, S. I. (2011). Pravovi pytannia zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky silskohospodarskoi produktsii [Legal issues of providing of the environmental safety of the agricultural products]. Journal of Kyiv University of law,4, 286-290

Hordiienko, V.P. (2009). Ekoloho - ekonomichna otsinka silskohospodarskykh zemel ta problemy yikh vykorystannia [Ecological and economic assessment of agricultural lands and problems of its use]. Economy of the agroindustrial complex, 3,26-30

Dziad, O. V., & Rudik, O.M. (2009). Spilni polityky Yevropeiskoho Soiuzu ta yikh znachennia dlia Ukrainy [Common policies of the European Union and its importance for Ukraine]. Kyiv,Ukraine: Millenium.

Single European Act. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_028

Law of Ukraine “ On production and turnover of organic agricultural production and raw materials”. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/425-18

Law of Ukraine “On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding food products”. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1602-18

Law of Ukraine “On state control over the use and protection of lands”. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-15

Law of Ukraine “On state system of biosafety during creating, testing, transportation and use of genetically modified organisms”. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1103-16

Law of Ukraine “On land management”. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15

Law of Ukraine “On the basics of national security”. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Law of Ukraine “On basic principles (strategy) state environmental policy of Ukraine till 2020”. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17

Law of Ukraine “On land protection”. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/962-15

Law of Ukraine “On the protection of the environment”. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

Law of Ukraine “On pesticides and agrochemicals”. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80

The Constitution Of Ukraine. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80

Regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine "On state technological centre of protection of soils fertility”. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1218-2000-%D0%BF

Regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine “About the main directions of the state policy of Ukraine in the field of environmental protection, use of natural resources and ensuring of environmental security”. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80

Sava, A.P., Sydoruk, B.O., Oliinyk, O.R., & Dovhan, S.V. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia vyrobnytstva ekobezpechnoi silskohospodarskoi produktsii [Organizational and economic mechanism of ensuring the production of eco-safe agricultural products]. Ternopil, Ukraine : Krok.

Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Commuity. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет