ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

  • Людмила Личук Національний університет біоресурсів і природокористування України,

Ключові слова:

трудовий потенціал, стратегія, стратегічне управління трудовим потенціалом, персонал, трудові ресурси, стратегічний аналіз, PEST-аналіз

Анотація

Вступ. Одним з основних чинників стабілізації сільськогосподарської галузі є більш повне використання внутрішніх ресурсів, а саме трудових. Кадрове забезпечення села є ключовим завданням органів управління агропромисловим комплексом. В даний час складається складна ситуація з відтворенням трудових ресурсів у сталому розвитку сільських територій. Істотний вплив на них має демографічний стан суспільства, якість життя сільського населення, престижність праці, фінансове забезпечення аграрних навчальних закладів. Методи. В основу дослідження розвитку трудового потенціалу покладено системний аналіз. Для вирішення визначених в статті наукових завдань використані різні методи, зокрема: загальнонаукові методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції – для теоретичного розкриття суті та характеру проблеми; абстрактно-логічний метод – для узагальнення існуючих підходів в контексті дослідження, графічний метод – для систематизації та візуалізації механізму стратегічного розвитку трудового потенціалу, елементи стратегічного аналізу, зокрема PEST-аналіз – для аналізу факторів зовнішнього середовища. Результати. Встановлено, що процес формування та реалізації сільського трудового потенціалу необхідно розглядати з позиції динамічності, що знаходиться в процесі постійної зміни та розвитку. Виявлено, що динамічність обумовлена безперервністю процесів формування та використання трудового потенціалу, кількісні та якісні характеристики якого постійно змінюються. Встановлено, що ключові аспекти стратегічного управління повинні бути зорієнтовані на створення постійних умов вдосконалення трудових параметрів працівників відповідно до запропонованої концептуальної схеми розробки та реалізації стратегії управління розвитком трудового потенціалу. Перспективи. Врахування взаємозв’язку управління персоналом та конкурентоспроможності підприємства дозволить підприємствам формувати нові конкурентні переваги, підвищувати ефективність використання трудового потенціалу та зміцнювати свою конкуренту позицію на ринку. Перспективним напрямом подальших досліджень є обґрунтування системи показників оцінки трудового потенціалу, яка б дала змогу об’єктивно оцінити можливості підприємства у сфері використання трудових ресурсів, а також цілеспрямовано керувати процесом залучення їх до виробничої діяльності.

Біографія автора

Людмила Личук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

здобувач

Посилання

Bohush, L. H. (2009). Vykorystannia potentsialu liudskykh resursiv u zabezpechenni staloho rozvytku silskykh terytorii [Using the potential of human resources to ensure sustainable development of rural areas]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/ 2009_11/pdf/11_06.pdf

Borodina, O. M., & Prokopa, I. V. (2014). Ahrarnyi rozvytok i samorozvytok hromad: modernizatsiia cherez vzaiemnu adaptatsiiu (teoretyko_metodolohichnyi aspekt) [Agrarian development and self-development of communities: modernization through mutual adaptation (theoretical_methodological aspect)]. Economics of Ukraine, 4, 55-72.

Honcharenko, I. V. (2009). Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok silskykh terytorii rehionu: problemy terytorii ta praktyky [Social and economic development of rural areas of the region: problems of territory and practice]. Lviv, Ukraine : National Academy of Sciences of Ukraine.

Kostyrko, I., & Hromiak, T. (2013). Modeliuvannia silskoho rozvytku [Modeling of Rural Development]. Agrarian Economics, 1-2. Retrieved from irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO..

Melnyk, S. I. (2004). Sotsialno-ekonomichni problemy vidtvorennia ta efektyvnoho vykorystannia resursnoho potentsialu sela [Socio-economic problems of reproduction and effective use of the resource potential of the village]. Kyiv, Ukraine: NSC IAE.

Pavlov, O. I. (2009). Silski terytorii Ukrainy: funktsionalno-upravlinska model [Rural territories of Ukraine: functional and management model]. Odessa, Ukraine: Astroprint.

Polishchuk, Ya. P. (2014). Problemy ta perspektyvy sotsialno-ekonomichnoho ta ekolohichnoho rozvytku silskykh terytorii [Problems and prospects of socio-economic and ecological development of rural territories]. Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. V. V. Dokuchaev. Series: Economic sciences, 5, 258-264. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_5_41.

Sabluk, P. T. (2005). Rozvytok silskykh terytorii v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi stabilnosti derzhavy [Development of rural territories in the context of ensuring economic stability of the state]. Economy of the agroindustrial complex, 11, 4-12.

Yurchyshyn, V. V. (2005). Silski terytorii yak systemo utvoriuiuchi faktory rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky [Rural Areas as System-Generating Factors in the Development of the Agrarian Sector of the Economy]. Economy of the Agricultural Complex, 3, 3-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-04

Як цитувати

Личук, Л. (2017). ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Економічний дискурс, (2), 128–135. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/126084

Номер

Розділ

Статті