ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Леся Грицина Хмельницький національний університет,

Ключові слова:

сталий розвиток, принципи, підприємство, системний підхід, концепція «триєдиної результативності»

Анотація

Вступ. Трансформаційні зміни, що відбулися в економіці України за роки незалежності, вимагають пошуку нових підходів до розвитку взаємодії між учасниками економічних відносин. Одним з подібних підходів, що спрямований на вирішення суперечностей між соціальною, економічною та екологічною сферами функціонування суспільства, виступає концепція сталого розвитку. Однак, незважаючи на актуальність даного питання, серед вітчизняних науковців немає єдності щодо розуміння проявів сталості на мікрорівні та, як наслідок, недостатньо вивченою залишається проблема визначення базових принципів сталого розвитку підприємств. Методи. Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: аналізу і синтезу, абстрактно-логічний, теоретичного узагальнення й порівняння, монографічний та графічний методи. Результати. В результаті проведеного дослідження було запропоновано поєднати два підходи до визначення принципів сталого розвитку – з позиції системності та триєдиного підходу до сталості. Відповідно, до загальних принципів розвитку підприємства як відкритої системи було запропоновано включити принципи системності; цілісності; адаптивності та цілеорієнтовності. Принципи забезпечення економічного, екологічного та соціального напрямів сталого розвитку охоплюють принципи економічної раціональності; інноваційності; остороги (обережності); економізації екологічного та соціального впливу. Перспективи. Визначення та деталізація принципів сталого розвитку підприємства є важливим підґрунтям для проведення подальших досліджень щодо виділення цільових орієнтирів діяльності підприємства за умов сталості, обґрунтування його функцій та зобов’язань за нових умов господарювання.

Біографія автора

Леся Грицина, Хмельницький національний університет

к.е.н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Словник української мови: в 11 тт. [Електронний ресурс ]/ АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 8. — С. 693. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh

Украинский Советский Энциклопедический Словарь / [под ред. А. В. Кудрицкого] : в 2 т К. : Сов. Энцикл. Лит., 1988.- Т. 2.- 768 с.

Філософський енциклопедичний словник [Текст] / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голов. ред. В. І. Шинкарук. - Київ : Абрис, 2002. - 742 с.

Завадський Й. С. Економічний словник [Текст] / Й. С. Завадський, Т. В. Осовська, О. О. Юшкевич. - К. : Кондор, 2006. -356 с.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь . / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. - 479 с. URL: http://enbv.narod.ru/text/Econom/ses/index.html

Новый словарь иностранных слов by EdwART. [Электронный ресурс]. 2009. – Режим доступа : http:// dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/26945/

Конт-Спонвиль, Андре. Философский словарь [Текст] / Пер. с фр. Е. В. Головиной. — М.: Этерна, 2012. — 752 с.

Криворучко І. В. Визначення поняття принципів адміністративної процедури в науці державного управління / І. В. Криворучко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2016. - № 1. - С. 20-25.

Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права [Текст] : монографія / А.А. Пухтецька ; за заг.ред. д-ра. юрид. наук, проф. В. Б. Авер’янова. 2-ге вид., доопрац. і допов. К. : Логос, 2014.- 237 с.

Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) «Наше общее будущее» . URL: www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf

Васюк Н.В. Формування механізму стійкого розвитку машинобудівних підприємств / Н.В. Васюк // Інноваційна економіка. 2012.- № 10.- С. 125-128.

Мірошниченко О.В. Ресурсозбереження серед принципів забезпечення стійкого розвитку підприємства / О.В. Мірошниченко, І.С. Мурашко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал., 2014. - № 2 (12). –С. 58-62.

Шведчиков О. А. Концептуальні засади сталого розвитку промислового підприємства . URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_7_2/Schvedchikov.pdf

Демиденко Л. М. Концептуальні підходи до забезпечення стійкого розвитку підприємства / Л.М. Демиденко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія:Економічні науки., 2013. - Випуск 2(7)- Том 1. - С. 92-96. URL: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/7.1/92.pdf

Шандова Н. В. Принципи формування умов сталого розвитку промисловості / Н.В. Шандова // Бізнес Інформ., 2013.- № 6.- С. 176-181.

Геєць В.М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів [Текст]: монографія. / В.М. Геєць // К. : Київськ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008.- 389 с.

Чернова Т. Л. Еколого-економічні принципи сталого розвитку національної економіки / Т.Л. Чернова // Економіка та держава. 2013.- № 5.- С. 63-66.

Гальчак Х. Р. Забезпечення сталого розвитку підприємства як основа формування соціальної відповідальності / Х. Р. Гальчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць. 2016.- № 847.- С.69-74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-02

Як цитувати

Грицина, Л. (2017). ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Економічний дискурс, (1), 33–41. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127289

Номер

Розділ

Статті