РИЗИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ СТРАХУВАННЯ

Інна Жмурко

Анотація


Вступ. Трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки зумовлюють необхідність страхування ризиків, які виникають у сільськогосподарських виробників, адже сільське господарство є однією з найризикованіших сфер діяльності. Необхідність страхування ризиків в сільському господарстві є одним з найважливіших чинників забезпечення ефективного господарювання та задоволення потреб споживачів. Методи. У статті застосовувались наступні методи дослідження: абстрактно-логічний та діалектичний (для теоретичних узагальнень та формування висновків); монографічний (для висвітлення поглядів вчених на досліджувані в статті проблеми); історичний та логічний (для визначення проблем та шляхів подальшого розвитку). Результати. У статті розглянуто питання проблем і перспектив проведення страхування ризиків в аграрному секторі. Визначено найефективніший засіб захисту та зменшення ризиків у сільському господарстві. Досліджено основну класифікацію видів ризиків у сільському господарстві. Запропоновано основний фінансово- економічний інструмент захисту майнових інтересів аграрних підприємств під час виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Перспективи. Подальшими напрямами досліджень по даній тематиці можуть виступати особливості формування методики системного підходу до сільськогосподарського страхування, який передбачатиме поєднання інтересів усіх учасників ринку агрострахування.


Ключові слова


ризик; страхування ризиків; сільське господарство; страховий продукт; страхування виробничо-господарських ризиків

Повний текст:

PDF

Посилання


Базилевич В.Д. Страхова справа / Базилевич В.Д., Базилевич К.С. 4-те вид., переробл. і доповн. К.: Знання, 2005. 352 с.

Вовчак О.Д. Страхування : навчальний посібник. 2-ге вид. виправл. / Вовчак О.Д. Львів: «Новий світ 2000», 2005. 480с.

Гордійчук А.В. Страхування як засіб захисту сільськогосподарських товаровиробників /А.В. Гордійчук //Економіка АПК. 2004. № 2. С. 84-87.

Горьовий В.П. SWOT аналіз біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні / В.П. Горьовий, О.В. Сидоренко // Проблеми економіки. 2014. № 2. 276 с.

Колібаба P.O. Аграрне страхування: державне регулювання та підтримка / Р.О. Колібаба. Львів: НВФ «Українські технології», 2009. - 136 с.

Навроцький С.А. Формування перспективної моделі страхового захисту сільського господарства України / С.А. Навроцький // Наук. вісник Мукачівського держ. ун-ту. Серія «Економіка». 2014. Вип. 1(1). С. 149-155.

Остапенко О.М. Удосконалення вітчизняної системи страхування аграріїв з урахуванням зарубіжного досвіду / О.М. Остапенко // Економіка: реалії часу: наук. журн. 2013. № 5(10). С. 19-30.

Пантелєєв В.Д. Аналітичний огляд сучасного стану страхування сільськогосподарських ризиків в Україні / В.Д. Пантелєєв, О.Ю. Кіпреєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2006. №4. С. 25-30.

Приказюк Н.В. Страхування сільськогосподарських ризиків як засіб беззбиткової діяльності сільгоспвиробників / Н.В. Приказюк // Економіка АПК. 2006. № 4. С.87-91.

Сахно О.В. Агрострахування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи / О.В. Сахно // АгроСвіт. 2010. № 9. С. 12-16.

Свістунов О.П. Роль страхування в управлінні ризиками сільського господарства в Україні та напрями підвищення його ефективності / О.П. Свістунов // Економіка України. 2006. № 1. С.66-71.

Томашевський Ю.М. Актуальні питання страхового захисту в сільському господарстві / Ю.М. Томашевський // Екон. простір. 2010.- №44/1. С. 161-166.А
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет