ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Олена Орлова

Анотація


Актуальність. У світлі останніх політичних та економічних подій в Україні відносини з Європейським Союзом набули цілком нового забарвлення. У червні 2014 р. було підписано Угоду про асоціацію між ЄС та Україною. Основне її призначення це перехід від партнерства і співробітництва між Україною та ЄС до політичної асоціації та економічної інтеграції. У зв’язку із цим, змінились зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні пріоритети України. Двостороння економічна співпраця активізувала торговельні відносини. Метою статті є проведення аналізу сучасного стану торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом, окреслення проблем розвитку економічних відносин України з країнами ЄС та математичне обґрунтування перспектив налагодження таких торговельних зв’язків. Методи. Удосконалення зовнішньоекономічної державної політики, вироблення та прийняття ефективних рішень у сфері налагодження зовнішньоторговельних зв’язків є неможливим без застосування відповідного математичного інструментарію. Одним із яких є інструментарій гравітаційного моделювання, що дозволяє виявити чинники впливу на зовнішньоторговельні зв'язки між країнами. Також використано методи аналізу й синтезу з метою всебічного вивчення досліджуваної проблеми, метод узагальнення – для логічного представлення результатів дослідження.Результати. У статті проаналізовано динаміку обсягів, структуру експорту і імпорту українських товарів та послуг на європейський ринок. Побудовано гравітаційну модель, яке описує динаміку зовнішньоторгового обороту між Україною та Європейським Союзом. Визначено, що найбільш значним у часі фактором впливу на обсяг торгівлі між ними є чисельність населення України (це свідчить про зростання частини трудомісткої продукції в експорті), значущість обсягів ВВП є малою. Відзначено позитивні тенденції у двосторонньому торговельно-економічному співробітництві між ЄС та Україною. Перспективи. Застосування інструментарію математичного моделювання інтеграційних процесів дасть можливість вносити своєчасні зміни у зовнішньоекономічну політику України, що, в свою чергу, буде сприяти сталому розвитку взаємовигідної співпраці з Європейським Союзом.


Ключові слова


гравітаційна модель; Європейський Союз; торговельні відносини; експорт; імпорт; торговельно-економічне співробітництво;

Повний текст:

PDF

Посилання


Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/.

Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2013 році: Статистичний збірник /Відповідальний за випуск А.О. Фризоренко. – Київ: Державна служба статистики України, 2014. – C.17-18.

Зовнішня торгівля України: Статистичний збірник / Відпов. за випуск А.О. Фризоренко. – Київ: Державна служба статистики України, 2010. – C. 7-8.

Размер ВВП по ППС Европейского союза, млрд. долларов США [Електронний ресурс]. Режимдоступу:http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=eu&table=gpecia.

Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2013 році: Статистичний збірник. /

Відповідальний за випуск А. Фризоренко. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 207 с.

Торговельно-економічне співробітництво Україна-ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade.

Троекурова, И.С. Гравитационные модели внешней торговли стран БРИКС [Текст] / И. С.Троекурова, К. А. Пелевина // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. − 2014.− Т. 14. − Вып. 1. - Ч. 2. – С. 133-142.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет