ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

  • Людмила Василенко ННЦ „Інститут аграрної економіки” НААН,

Ключові слова:

ринок, сільське господарство, матеріально-технічні ресурси, попит, пропозиція

Анотація

Вступ. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва відіграє вирішальну роль в його інтенсифікації й відповідно відображається на кінцевих виробничих результатах сільськогосподарської практики. Недостатнє вивчення специфіки розвитку ринку МТР для сільського господарства призводить на практиці до помилкових дій, що торкаються інтересів сільськогосподарських товаровиробників. Це обумовлює необхідність проведення досліджень саме у такому напряму. Дана стаття ставить за мету виявити особливості розвитку ринку матеріально-технічних ресурсів, зокрема для сільського господарства, дати характеристику попиту й пропозиції на ньому та запропонувати шляхи підвищення ефективності функціонування даного ринку з урахуванням його особливостей. Методи. Дослідження проведено з використанням методів наукового пізнання, зокрема, монографічного, абстрактно-логічного, аналітичного, порівняння, систематизації, індукції та дедукції. Результати. У статті наводиться огляд різних наукових підходів щодо визначення дефініції «ринок». На основі детального аналізу різних трактувань пропонується авторський варіант даного визначення, що має розкривати економічну сутність ринку через його основну функцію, а саме узгодження інтересів як покупців, так і споживачів. Охарактеризований ринок матеріально-технічних ресурсів як особливий вид ринку промислового призначення. Виявлені специфічні риси ринку матеріально-технічних ресурсів для сільського господарства, які обумовлені особливостями аграрного виробництва. Запропоновані шляхи удосконалення функціонування даного виду ринку з урахуванням виявлених особливостей. Перспективи. Подальші дослідження передбачається проводити у напряму визначення ролі держави та функцій державної підтримки розвитку ринку МТР в аграрній сфері та розробки моделей регіональних ринків окремих видів матеріально-технічних ресурсів для сільського господарства

Біографія автора

Людмила Василенко, ННЦ „Інститут аграрної економіки” НААН

здобувач

Посилання

Економічна енциклопедія: у 3 т. / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.. [та інші]. Київ : «Вид. центр «Академія», 2002 952 с.

Мочерний С.В. Ларіна Я.С., Фомішин С.В. Світове господарство в умовах глобалізації. Київ : Ніка-Центр, 2006. 200 с

Экономика : учебник / под ред. А. С. Булатова. 2-е изд.,перераб. и доп. Москва : Изд-во БЕК. 1997. 816 с.

Майн В.В. Етимологічні основи сутності ринку. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. №1(56). С. 73-77.

Котлер Ф. Основы маркетинга : пер. с англ. общ. ред. и вступ ст. Пеньковой. Москва, 1990. 736 с.

Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. Київ. 2010. 452 с.

Podstawy ekonomii / рod. red. nauk. R. Milewski. Warszawa : PWN, 1998. 682 s.

Герасимчук В.Г. Маркетинг. Теорія і практика. Київ : Вища школа, 1994. 27 с.

Пушкарь М.С., Пинхасик В.А. Основы маркетинга. Тернополь : Вісник, 1993. 80 с.

Саблук П. Т., Карич Д. Я., Коваленко Ю.С. Основи організації сільськогосподарського ринку. Київ :ІАЕ УААН, 2002. 190 с.

Власов Д.В. Генезис формування поняття «ринок». Економіка АПК. 2009. № 4. С. 121–124.

Гальчинский А.С., Ещенко П.С. Основы экономической теории. Москва : Высшая школа, 1995. 471 с.

Економічна теорія: політекономія. за ред. В. Д. Базилевича. Київ : Знання-Прес, 2004. 615 с.

Основи економічної теорії. за заг. ред. О.О. Мамалуя. Київ : Юрінком Інтер, 2003. 480 с.

Волкова О.В. Ринок праці : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 624 с.

Остапенко Т.М. Формування матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук / ЛНАУ. Луганськ, 2008. 20 с.

Плаксін О.А. Матеріально-технічне забезпечення підприємств АПК в сучасних умовах. Економіка

АПК. 2004. № 8. 63–68 с .

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-15

Як цитувати

Василенко, Л. (2017). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Економічний дискурс, (4), 15–22. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127379

Номер

Розділ

Статті