КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Автор(и)

  • Лілія Касперевич Інститут агроекології і природокористування НААН,

Ключові слова:

економічна оцінка, підхід, метод, природно-заповідний фонд

Анотація

Вступ. Тенденції переходу провідних країн світу до нового типу економіки, заснованої на знаннях, обумовлюють потребу в економічній оцінці природних ресурсів. Незважаючи на різноманіття застосовуваних методів і широке охоплення природних ресурсів, велика частина оціночних показників носить директивний характер. Методи оцінки, що використовуються для отримання вартісних показників щодо різних природних ресурсів, практично не пов'язані між собою, не мають єдиної методологічної основи і носять суто галузевий характер. Тому видається актуальним дослідження методичних підходів до вартісної оцінки об’єктів природно- заповідного фонду. Методи. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної науки та наукові праці вчених. В процесі дослідження використано такі методи: історичний (для дослідження виникнення й розвитку підходів до економічної оцінки об’єктів природно-заповідного фонду); порівняльного аналізу (для порівняння основних підходів до економічної оцінки об’єктів природно-заповідного фонду); аналітичний (для визначення основних переваг та недоліків наведених підходів до економічної оцінки об’єктів природно-заповідного фонду); абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень результатів і формування висновків та рекомендацій) методи. Результати. Проведено аналіз існуючих методологічних підходів до оцінки об’єктів природно-заповідного фонду. Зосереджено увагу на проблемних аспектах існуючих методів оцінки об’єктів природно-заповідного фонду як таких, що недостатньо відображають їх актуальну цінність та еколого-економічну вартість. Адже за допомогою розглянутих методів можна оцінити лише окремі компоненти природно-заповідного фонду. Підкреслено необхідність розгляду цінностей природно-заповідного фонду зважаючи на їх функції. Запропоновано застосовувати для оцінювання об’єктів природно-заповідного фонду концепцію загальної економічної цінності. Перспективи. Отримані результати можуть бути використані при економічному оцінюванні природно- заповідного фонду

Біографія автора

Лілія Касперевич, Інститут агроекології і природокористування НААН

аспірант

Посилання

Черевко Г.В. Економіка природокористування: навч. посібник / Г.В. Черевко, І.В. Черевко, Н.І. Василенька. Львів: Ліга-Прес, 2012. 698 с.

Макарова Н.С. Економіка природокористування: навч. посібник / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук К.: Центр учбової літератури, 2007 322 с.

Экономическая оценка биоразнообразия / С.Н. Бобылев, О.Е. Медведева, В.Н. Сидоренко, С.В. Соловьева и др. Под. ред. С.Н. Бобылева, А.А. Тишкова М., 1999. 112 с.

Яцик А.В. Екологія біорізноманіття. Підручник / А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, А.Ю. Якимчук, І.А. Пашенюк; за ред. А.В. Яцика. К.: Генеза, 2013. 408 с.

Голубчик М.М. Экономическая и социальная география: Основы науки: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / М.М. Голубчик, Э.Л. Файбусович, А.М. Носонов, С.В. Макар М.: Гуманит. изд. центр ВЛАД ОС, 2004. – 400 с.

Социально-экономические и правовые основы сохранения биоразнообразия: учеб. пособие / Д.Н. Кавтарадзе, Р.А. Перелет, С.А. Боголюбов; под науч. руковод Касимова Н.С. – М.: Издательство Научного и учебно-методического центра. – 2002. – 230 с.

Якимчук А.Ю. Економічне стимулювання розвитку природно-заповідного фонду (на прикладі Північного регіону України): автореф. … канд. екон. наук: 08.08.01 / А.Ю. Якимчук. – Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування. – 2006. – 238 с.

Економіка довкілля і природних ресурсів: навчальний посібник / П.Т. Бубенко, О.В. Димченко, О.М. Буряк та ін.; за заг. ред. П. Т. Бубенка. – Х.: ХНУМГ. – 2014. – 280 с.

Золотарев И.И. Экономика природопользования: конспект лекций / И.И. Золотарев, А.А. Зайцев. – Новосибирск: СГГА, 2009. – 107 с.

Регіональна економіка: підручник / Є.П. Качан, Г.П. Баб’як, Л.П. Запорожан та ін.; за заг. ред. Качана Є.П. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2008. – 800 с.

Дадашев Б.А. Регіональна економіка: структурно-логічний навч. посіб. / Б.А. Дадашев, В.П. Гордієнко, В.В. Обливанцов. – К.: ЦУЛ, 2014. – 202 с.

Хвесик М.А. Економіко-правове регулювання природокористування: монографія / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, Ю.П. Кулаковський. – К. Кондор. – 2004. – 524 с.

Агапов Н.Н. Методические основы оценки недвижимости / Н.Н. Агапов, В.В. Артеменко и др. М.: Рос.экон.академ., 1996. 152 с.

Коржнев М.М. Економіка природокористування / М.М. Коржнев. К.: Вид. КНУ. 2005. 161 с.

Сотник И.Н. Анализ подходов к экономической оценке экосистемных услуг / И.Н. Сотник, Т.В. Могиленец // Механізм регулювання економіки. 2011. № 2. С. 152–158.

Зіновчук Н. В. Організаційно-економічний механізм збереження біорізноманіття / Н. В. Зіновчук // Вісник НУВГП. 2014. Серія «Економіка». № 3 (67). 2014. С. 461-469.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-08

Як цитувати

Касперевич, Л. (2017). КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ. Економічний дискурс, (1), 64–73. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127576

Номер

Розділ

Статті