ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анастасія Курак

Анотація


Вступ. На сьогодні, українські підприємства працюють в умовах невизначеності, непередбачуваності та ризику, що призводить до негативних наслідків, наприклад, скорочення виробництва, матеріальних збитків, можливе банкрутство. Тому, виникла гостра необхідність у пошуку механізмів формування і підтримання економічної безпеки, адже вчасне виявлення даних проблем, загроз і ризиків є головним завданням для забезпечення стабільного функціонування підприємства. Методи. У ході дослідження використовувались такі методи: абстрактно-логічний та діалектичний (для теоретичних узагальнень та формування висновків), монографічний (для висвітлення поглядів вчених на досліджувані в статті проблеми), історичний та логічний (для визначення проблем та шляхів подальшого розвитку підприємства). Результати. У статті є досліджено питання ризиків підприємницької діяльності, їх вплив на економічну безпеку підприємства та основні напрями їх зниження. Перспективи. Подальші дослідження в даній сфері потрібно зосередити на визначенні найбільш поширених ризиків для підприємства та обґрунтованому виборі методів їх зниження для забезпечення економічної безпеки підприємства.


Ключові слова


економічна безпека; ризик; забезпечення майбутніх витрат і платежів; функціональна складова економічної безпеки підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Гапак Н.М., Дочинець І.В. Суть та еволюція поняття "економічна безпека підприємства". Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2014. Вип. 43, Ч. 2. С. 68-73.

Корнієнко Т.О. Економічна безпека підприємства як категорія економічної науки. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2012. Грудень. С. 68-75.

Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : (08.06.01) / Європейський ун-ту фін., інформ. систем, менедж. і бізнесу. Київ. 2004. 18 с.

Некрасенко Л.А., Рибалка Ю.М. Складові управління фінансовою безпекою підприємств. Режим доступу : www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa.

Орлик О.В. Економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та методи забезпечення. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : колективна монографія у 2 т. Дніпропетровськ : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. Т. 2. С. 176-182.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1“Зобов’язання”: наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20. Режим досту- пу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.

Пожуєва Т.О. Виробничий ризик як складова сучасного підприємництва. Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. Харків : НТУ "ХПІ", 2011. № 8. С. 68-74.

Чуприна І. В. Поняття та класифікація ризиків в підприємницькій діяльності. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія : Економічні науки. 2012. № 4. С. 187–193.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет