ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АПК УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ольга Маслак, Тетяна Якимець, Інна Ященко

Анотація


Вступ. В сучасних економічних умовах від розвитку аграрного сектора економіки залежать ключові показники економічного зростання. Широке застосування інновацій є обов'язковим елементом сучасного агропромислового виробництва на шляху вирішення соціально-економічних проблем АПК, пов'язаних з пошуком механізмів підвищення економічних показників діяльності сільськогосподарських підприємств та забезпечення населення високоякісною сільськогосподарською продукцією. Методи. У статті використано наступні методи дослідження: економічного аналізу і економіко- статистичний метод, метод узагальнення – для формулювання висновків дослідження. Результати. У статті досліджено сучасний стан аграрного виробництва в Україні та особливості його наукового забезпечення. Проаналізовано динаміку наявної кількості організацій та установ, що виконують наукові та науково-технічні роботи в галузі сільського господарства. Розглянуто структуру фінансування наукової діяльності в розрізі джерел та напрямків. Вивчено результативність функціонування наукових установ та організацій. Перспективи. Широке застосування інновацій є обов'язковим елементом сучасного агропромислового виробництва на шляху вирішення соціально-економічних проблем АПК. Тому подальші дослідження мають бути зосереджені на розробці підходів до формування й реалізації механізмів збереження та зростання потенціалу аграрної науки, розвитку їх інтелектуального потенціалу та стимулювання високопродуктивної праці науковців.


Ключові слова


агропромисловий комплекс; інновації; інноваційна активність підприємств; продовольча безпека; державна підтримка сільського господарства

Повний текст:

PDF

Посилання


Курило Л.І. Організаційна складова реформування аграрної науки і освіти. Вісн. Сумського нац.аграр. ун-ту. Серія «Фінанси і кредит». 2013. №1. С. 218–221.

Валова продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 р.) за 2015 рік : статистичнийбюлетень. Державна служба статистики України. відп. за випуск О.М. Прокопенко. 2016. С. 23–30.

Шпикуляк О.Г., Грицаєнко М.І. Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери.Бізнес- Інформ. 2016. №4. С. 143–149.

Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України. Статистичнийзбірник. Київ : Державна служба статистики, 2015. 55 с.

Бортнік С.М. Активізація інноваційної діяльності агропромислових підприємств в контексті забеспечення продовольчої безпеки України. Економічний форум. 2017. №3. С. 127–134.

Державна служба статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2014 році. Статистичний збірник. відп. за випускО.О. Кармазіна. К. 2015. 255 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2016. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Васильківська К. Інвестиційна привабливість сільських територій. Вісник ЛНАУ; Економіка АПК. 2013. №16(2). С. 310-314.

Інформаційні матеріали для слухання з питання «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності». Додаток до Листа Держінформнауки України. Режим
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет