ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Тамара Герасименко Львівський торговельно-економічний університет,
  • Тетяна Савченко Львівський торговельно-економічний університет,

Ключові слова:

туризм, сталий розвиток, туристична діяльність, туроператор, турагент

Анотація

Вступ. У сучасних умовах туризм, як одна з провідних галузей соціально-економічного розвитку держави і окремо взятих регіонів, виступає фактором і, водночас, каталізатором їх сталого розвитку. З огляду на здатність туризму спричиняти суттєвий вплив на формування валового внутрішнього продукту, активізацію зовнішньоторговельного балансу, функціонування більш як 50 галузей та рівень зайнятості населення, важливого значення набуває дослідження стану туризму в Україні і його ролі в реалізації стратегії сталого розвитку національної економіки. Методи. У статті використаний діалектичний метод пізнання, системний і комплексний  синтез та порівняння для дослідження сучасного стану туризму; абстрактно-логічний – для визначення і систематизації наслідків впливу туризму на сфери суспільства та формулювання висновків щодо його ролі у забезпеченні сталого розвитку економіки. Результати. Розкрито зростаючу роль туризму у забезпеченні сталого розвитку світової і національної економік. Визначено та систематизовано позитивні і негативні наслідки впливу розвитку туризму на соціокультурну, економічну та екологічну сфери суспільства. Досліджено сучасний стан туристичного ринку в Україні. Проведений аналіз динаміки суб’єктів туристичної діяльності в Україні та основних показників їх діяльності за 2015-2016 роки. Досліджено територіальну концентрацію суб’єктів туристичної діяльності та визначені фактори, які її обумовлюють. Визначені заходи стратегічного характеру, реалізація яких сприятиме трансформації туризму у конкурентоздатну галузь, яка забезпечуватиме сталий розвиток економіки регіонів і держави в цілому. Перспективи. Подальші дослідження вбачаються у формуванні й обґрунтуванні системи показників та індикаторів сталого розвитку туристичної галузі в цілому і її суб’єктів, зокрема, що дозволить здійснювати належний контроль за реалізацією “Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року”.

Біографії авторів

Тамара Герасименко, Львівський торговельно-економічний університет

к.е.н., доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування
директор Інституту економіки та фінансів

Тетяна Савченко, Львівський торговельно-економічний університет

аспірант

Посилання

Державна служба Статистики України : офіційний веб-сайт URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Максарова Е. М. Основные направления реализации принципов устойчивого развития в туризме. Экономика, право. 2008. С. 245-250. URL: https://lib.herzen.spb.ru/mediaТ /magazines/contents/1/12(85)/maksarova_12_85_345_ 350.pdfС.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Офіційний веб-сайт. URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.

Нереалізований потенціал. Чим небезпечна тонізація туристичної галузі. URL: http://tyzhden.ua/Economics/197540.

Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року. ООН. 2015. 45 с. URL: https://documents-d ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf? .

Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” : Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http:// www.president. gov.ua/documents/18688.html.

Про туризм : Закон України від 15.09.95 р. № 325/95-ВР URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.

Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. URL : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249826501. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. URL :http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pd

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Як цитувати

Герасименко, Т., & Савченко, Т. (2017). ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економічний дискурс, (4), 23–35. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127630

Номер

Розділ

Статті