ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ігор Охріменко

Анотація


Вступ. В сучасних економічних умовах важливим стає питання пошуку джерел залучення інвестиційних ресурсів, розробка ефективних методів управління цими ресурсами з метою підвищення якості інноваційної складової аграрного виробництва. Вирішити ці питання, на нашу думку, стає можливим за умови визначення відповідності інвестиційної привабливості аграрних підприємств та інноваційній стратегії. Такий підхід обумовлює необхідність розгляду інвестиційної привабливості як складової системи управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств. Методи. Дослідження проводилися на основі використання монографічного, абстрактно-логічного, історичного методів. Методологічним підґрунтям в опрацюванні матеріалу виступив діалектичний метод пізнання суспільно-економічних явищ. Результати. В ході проведення наукового дослідження встановлено, що в економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності категорії «інвестиційна привабливість» та їх можна поєднати у такі групи: 1) інвестиційна привабливість як умова розвитку підприємства; 2) інвестиційна привабливість як умова інвестування; 3) інвестиційна привабливість як сукупність показників; 4) інвестиційна привабливість як показник ефективності; 5) інвестиційна діяльність як результат управлінської діяльності підприємства. Інвестиційна привабливість визначається комплексом різноманітних факторів, перелік і вплив яких може відрізнятись в залежності від складу інвесторів, особливостей галузі, державної інвестиційної політики та ін. Перспективи. Інвестиційна діяльність, як і будь-яка економічна діяльність, об’єктивно пов’язана з ризиками, тому надзвичайно важливим в процесі комплексної оцінки інвестиційної привабливості підприємств аграрного виробництва, а відповідно і в системі управління інвестиційною діяльністю цих підприємств є вивчення такого компоненту як інвестиційні ризики. Чим більш сприятлива інвестиційна привабливість, тим менше ризик і навпаки. Визначення таких ризиків дозволить розробити адекватні заходи з мінімізації їх наслідків, що в свою чергу стане підґрунтям для їх зменшення та, відповідно, покращення інвестиційної привабливості аграрних підприємств.


Ключові слова


інвестиції; інвестиційна привабливість; конкурентоспроможність; підприємства; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Лупенко Ю. О., Дем’яненко М. Я. , Кісіль М. І. та ін. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка та М. І. Кісіля. ННЦ ІАЕ, 2012. 66 с.

Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций [пер. с англ.]. Москва: АОЗТ «Интерэксперт», Инфра-М, 1995. 528 с.

Шарп В. Инвестиции / В. Шарп, Г. Александр, Дж. Бейли. Москва : Инфра-М, 2004. 345 c.

Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 292 с.

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс. Київ : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. 448 с.

Кісіль М. І., Захарчук О. В., Кропивко М. М. Методи та практика оцінки інвестиційних проектів бюджетних установ ; за ред.: М. І. Кісіля, О. В. Захарчука, М. Ф. Кропивко. Київ : ТОВ Алефа, 2011. 217 с.

Стецюк П.А. Концептуальні основи формування системи управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств. Вісник сумського національного аграрного університету. № 1 (24). 2008. С. 11-19.

Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. Москва : Дело и Сервис, 1994. 256 с.

Буткевич С. А. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики : монография / С. А. Буткевич. Київ : Изд-во Европ. ун-та, 2011. 251 с.

Якименко Е. А. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2009. №11(61). С. 117-121.

Носова О. В. Інвестиційна привабливість підприємства. Стратегічні пріоритети. № 1 (2). 2007. С.

-126.

Саблук П.Т. Основні напрями підвищення ролі аграрної науки в умовах трансформації агропромислового виробництва до ринкових відносин. Економіка АПК. 2005. № 9. С. 3-9.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет