МЕХАНІЗМ ПРОЯВУ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Автор(и)

  • Мирослав Максимюк Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника,

Ключові слова:

економічна безпека, безпека підприємництва, економічні фактори, загрози, сільськогосподарські підприємства, оцінка загроз, комплексна оцінка

Анотація

Вступ. Сільське господарство є важливою складовою національної економіки, що посилює увагу до економічної безпеки підприємств галузі. Крім важливості галузі як частини реальної економіки країни, підприємства галузі є споживачем і партнером для ряду інших галузей та основою продовольчої безпеки країни. В цьому полягає актуальність та необхідність виявлення, об’єктивної класифікації та подальшої оцінки загроз їх економічній безпеці. Методи. За допомогою абстрактно-логічного методу проаналізовано економічні фактори впливу на економічну безпеку підприємництва. На основі порівняльного аналізу вдосконалено теоретичні підходи та сформульовано відповідну класифікацію загроз економічній безпеці. Використовуючи аналіз та синтез, запропоновано механізм оцінки потенційних загроз економічній безпеці. Результати. Існування і виокремлення категорії економічної безпеки підприємств зумовлює необхідність визначення загроз їй як економічному показнику. Їх об’єктивне існування та необхідність оцінки є фактами, що, попри своє визнання, відносну простоту та системність, досить широко досліджені, проте відрізняються і рядом розбіжностей у працях різних дослідників. Широко розповсюдженим є використання таких критерій поділу загроз, як: за джерелом походження, за етапом життєвого циклу продукції,за терміном прояву та часом дії, за сферами життєдіяльності та циклом управління, за можливістю страхування і за ступенем керованості, за можливістю виявлення (прогнозованістю) та за ступенем імовірності тощо. Формування результатів такої багаторівневої класифікації в єдину систему дає можливість цілісної оцінки таких загроз та формування єдиного механізму їх оцінки. Перспективи. Запропоновано механізм оцінки та подальшого регулювання впливу загроз на стан економічної безпеки підприємств за функціональним підходом, що є перспективним напрямом подальших досліджень. Перевагою запропонованої методики є можливість її практичного використання та система оцінювання, що ґрунтується на реальних даних, що піддаються кількісному вираженню та порівнянню.

Біографія автора

Мирослав Максимюк, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

аспірант кафедри обліку і аудиту

Посилання

Орлик О. В. Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання. Вісник соціально- економічних досліджень: зб. наук. праць. 2014. Вип. 1. № 52. С. 250-257.

Гусев В. С., Кузин Б. И., Медников М. Д. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов. СПб. : Очарованный странник. 2001. 256 с.

Климаш Н. І., Бляшук С. Г. Стан та особливості розвитку аграрного сектора економіки в сучасних умовах. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2014. Вип. 1. С. 71-79. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2014_1_12.

Іванків О. Діагностика загроз економічній безпеці підприємства й напрями їх нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 1. С. 40-45.

Закон України «Про основи національної безпеки України». Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964–15.

Яремова М. І. Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Житомир, 2012. 198 с.

Мосійчук І. В. Особливості розвитку аграрного сектора економіки України в сучасних умовах. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/24661/1/Тези_Мосійчук_КІБІТ_2016.PDF.

Мойсеєнко І. П. Механізми регулювання економічної безпеки підприємництва. Вісник Кам'янець- Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. 2013. Вип. 8. С. 12-14. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2013_8_4

Мельник О. О. Система загроз економічної безпеки підприємства. Вісник Нац. техн. ун–ту «ХПІ»: зб. наук. праць. – Темат. вип.: Технічний прогрес і ефективність виробництва. Харків: НТУ «ХПІ», 2011. № 25. С. 97-103.

Гичева Н. Ю. Диагностика экономической безопасности как составляющая анти кризисного управления предприятием. Коммунальное хазяйство городов: науч.–техн. сб. 2009. № 89. С. 435-440.

Кузнецова І. О., Кюне О. О. Класифікація загроз економічній безпеці підприємства. Вісник соціально–економічних досліджень: зб. наук. праць. 2015. Вип. 3. № 58. С. 120-128.

Фоміна М. В. Проблеми економічно безпечного розвитку підприємств: теорія і практика: монографія. Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. 140 с.

Гадышев В. А. Классификация угроз экономической безопасности предприятия. Режим доступу: http://vestnik.igps.ru/wp–content/uploads/V32/6.pdf.

Рябенко Г. М.? Сарафін О. В. Загрози та шляхи зміцнення економічної безпеки агрраних підприємств в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №13. С. 356-363. Режим доступу: http://global–national.in.ua/archive/13–2016/72.pdf.

Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення). Економіка АПК. 2013. № 12. С. 3-13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-17

Як цитувати

Максимюк, М. (2017). МЕХАНІЗМ ПРОЯВУ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Економічний дискурс, (4), 91–98. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127707

Номер

Розділ

Статті