ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТА ПРАКТИКИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ

Автор(и)

  • Сергій Бардаш Київський кооперативний інститут бізнесу і права,
  • Юрій Баранюк Київський національний торговельно-економічний університет,

Ключові слова:

державний фінансовий аудит, мета державного фінансового аудиту, завдання державного фінансового аудиту, фінансові порушення, модернізація державного фінансового аудиту

Анотація

Вступ. Актуальність дослідження полягає у гальмуванні розвитку державного фінансового аудиту, обумовленого недосконалістю базових понять його теорії, а також недосконалістю його нормативно- правового регламентування Методи. В процесі дослідження використовувалася офіційна інформація звітів органів державного фінансового аудиту: Рахункової палати України та Державної аудиторської служби України. Дослідження проводилося за результатами їх роботи впродовж останніх десяти років. Також враховувалися результати дослідження в галузі державного фінансового аудиту, проведені вітчизняними вченими. У процесі дослідження використовувалися наступні методи: діалектичний, абстрагування, аналіз та систематизація, методи статистичного аналізу, метод узагальнення. Результати. В статті критично оцінено та уточнено базові поняття теорії державного фінансового аудиту. Визначено та проаналізовано результати діяльності органів державного фінансового аудиту. Сформульовано першочергові заходи з модернізації системи державного фінансового аудиту, а також умови її проведення. Перспективи. З урахуванням одержаних результатів визначено, що актуальності набуває критичне переосмислення усієї системи наукових знань про державний фінансовий аудит, а також упорядкування нормативно-правових актів з регламентації його проведення, уточнення повноважень його суб’єктів, ідентифікації об’єктів, а також конкретизації форм його проведення.

Біографії авторів

Сергій Бардаш, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

д. е. н., проф., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Юрій Баранюк, Київський національний торговельно-економічний університет

студент магістеріуму кафедри фінансового аудиту,
голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Посилання

Про Рахункову палату: Закон України від 02.07.2015 р. №576/8-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/576-19.

Положення про Державну аудиторську службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 3.02.2016 р. №43 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF.

Симоненко В.К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні: (макроекономічний аспект) [Текст] / В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко. – К. : Знання України, 2006. – 280 с.

Будник Л.А. Класифікація державного аудиту / Л.А. Будник, І.Д. Голіш // Економіка та суспільство: Науковий журнал Мукачівського державного університету. – 2016. – № 2. – С. 661-665. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/ journal/2_ukr/118.pdf

Слободяник Ю.Б. Формування системи державного аудиту в Україні : монографія / Ю.Б. Слободяник. – Суми : ФОП Наталуха, А.С., 2014. – 321 с.

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 28.12.2015 (ред.) №2939-XII. [Електроний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939- 12

Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. №361. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://195.78.68.73/kru/uk/publish/article/84562.

Бардаш С.В. Методи контролю у сфері господарювання: теоретичний та праксеологічний аспекти / С.В. Бардаш, Т.С. Осадча // Економічний часопис – XXI, 2012, №9-10. – С. 76-79.

Шевчук О.Д. Особливості проведення державного аудиту в Україні / О.Д, Шевчук, І.Л. Мукоїд // Економічні науки: Збірник наукових праць ВНАУ, 2012. – №4 (70), том 2. – С. 230-234.

Максімова В.Ф. Сутність державного аудиту / В.Ф. Максімова, Ю.Б. Слободяник – Харків : Бізнесінформ, 2013. – №11. – С. 319-323.

Хомутенко В.П. Передумови впровадження державного фінансового аудиту бюджетних програм в Україні / В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко – Одеса : Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні та практичні аспекти. Міжнародна науково-практична конференція, 2014. - С. 99-102.

Скорба О.А. Виникнення та розвиток державного фінансово-господарського аудиту / О.А. Скорба // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. Випуск 261: В 7 т. – Т. V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 1299-1306.

Хомутенко В.П. Державний аудит як форма фінансового контролю: сутність та інституційні особливості / В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко. – Одеса: Вісник соціально-економічних досліджень, 2011. – №2 (42) – С. 124-131.

Лімська декларація керівних принципів державного аудиту: X Конференція Міжнародної організації вищих контрольних органів (ІНТОСАІ) від 01.01.1977 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/604_001

Бардаш С.В. Теоретико-методологічний і праксеологічний підходи до визначення мети та завдань господарського контролю / С.В. Бардаш // Науковий вісник ДАСОА. – К., Вип. №3. – 2008. – С. 26–30.

Аналіз стану та динаміки діяльності Державної аудиторської служби України за 2006-2015 рр. Режим доступу: http:// www.dkrs.gov.ua

Аналіз стану та динаміки діяльності Рахункової палати України за 2006-2015 рр. Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua

Керівні принципи аудиту державних фінансів: збірник базових документів INTOSAI / Ф. Фідлер // К.: Програма ПРООН з врядування, 2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.undp.org.ua/files/ua_80742audit.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-07

Як цитувати

Бардаш, С., & Баранюк, Ю. (2016). ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТА ПРАКТИКИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ. Економічний дискурс, (3), 26–36. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127761

Номер

Розділ

Статті