МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Олександра Мельникова

Анотація


Вступ. Нерівномірність у розвитку регіонів та негативні зміни в національній економіці вимагають пошуку нових діючих інструментів щодо забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Так, використання маркетингових підходів та інструментарію дозволить адаптувати регіональні програми соціально-економічного розвитку регіонів та підвищити їх ефективність. Мета дослідження статті – обґрунтування необхідності теоретичних досліджень та розробка практичних рекомендацій щодо використання маркетингових підходів і інструментарію для забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. Методи. В процесі дослідження використані методи логічного узагальнення, поєднання, аналізу і синтезу, монографічний метод. Методологічним підґрунтям в опрацюванні матеріалу виступив діалектичний метод пізнання суспільно-економічних явищ. Результати. Визначено сутність, мету та передумови соціально-економічного розвитку регіону. Визначено основні групи чинників, що впливають на цей процес. Обґрунтовано роль маркетингової групи чинників в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. Запропоновано використовувати маркетинг в якості функції і (або) інструменту забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. Визначено сутність і зміст маркетингового забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. Перспективи. Надані рекомендації щодо врахування чинників маркетингової групи в якості основних в екзогенному мікросередовищі і зв'язуючих в екзогенному макросередовищі, дозволяють сформувати інфраструктуру соціально-економічного розвитку регіону. Використання маркетингу в якості функції і (або) в якості інструменту формування інфраструктури соціально-економічного розвитку сприяє підвищенню ефективності регіональної політики.

Ключові слова


соціально-економічний розвиток регіону; інфраструктура соціально-економічного розвитку; маркетинг; маркетинг-функція; маркетинг-інструмент; маркетингове забезпечення соціально- економічного розвитку регіону

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Небава М.І. Теорія макроекономіки: Навч. посіб. / М.І. Небова. – К.: Слово, 2005. – 536 с.

Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: Учеб. пособ. / А.П. Панкрухин. – СПб.: Питер, 2006. – 416 с.

Сачук Т.В. Территориальный маркетинг: учеб. пособие / Т.В. Сачук. – СПб.: Питер, 2009. – 368 с.

Авдеева Т.Т. Маркетинговое обеспечение стратегического планирования местного развития. / Т.Т. Авдеева, Е.В. Илясова // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – № 328. – С. 111-115.

Залознова Ю.С. Соціоекономічний розвиток України в контексті глобальних і національних викликів: монографія / Ю.С. Залознова; НАН Укра- їни, Ін-т економіки пром-сті. – Київ. – 2014. − 336 с.

Державне управління регіональним розвитком України : Монографія / [за ред. В.Є. Вороніна, Я.А. Жаліла]. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.

Подсолонко В.А. Маркетинг в стратегии управления национальной и региональной экономикой / В.А. Подсолонко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т. 3. – № 6. – С. 198-202.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет