ДО ПИТАНЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА1

Автор(и)

  • Юрій Драчук Інститут економіки промисловості НАН України м. Київ,
  • Юлія Залознова Інститут економіки промисловості НАН України м. Київ,
  • Наталія Трушкіна Інститут економіки промисловості НАН України м. Київ,

Ключові слова:

вугільна промисловість, інноваційний процес, обсяг інвестицій, фінансування, публічно-приватне партнерство, статистичний аналіз, прогнозування

Анотація

Вступ. У сучасних умовах господарювання вугледобувних підприємств України одним із дієвих механізмів удосконалення інноваційного розвитку є застосування публічно-приватного партнерства. На основі аналізу наукових джерел виявлено, що пошук шляхів та визначення механізмів активізації інноваційних процесів у вітчизняній вугільній галузі на засадах публічно-приватного партнерства залишається актуальною проблемою, яка потребує поглиблених наукових досліджень. Методи. Для досягнення мети дослідження використано методи: статистичний аналіз, методи прогнозування – авторегресійна модель, екстраполяція тренду та середній темп зростання. Результати. Виконано аналіз динаміки показників збутової та інноваційної діяльності вугледобувних підприємств України. Розраховано коефіцієнти варіації обсягу інвестицій у розвитоквугільної галузі за рахунок державного бюджету та власних коштів підприємств. Розроблено прогнози обсягу інвестування інноваційного розвитку вугільної промисловості. Перспективи. Визначено напрями активізації інноваційних процесів у вугільній промисловості на засадах публічно-приватного партнерства. У подальшому планується розробка пропозицій щодо залучення інвестиційних структур з метою підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних вугледобувних підприємств.

Біографії авторів

Юрій Драчук, Інститут економіки промисловості НАН України м. Київ

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу
проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу

Юлія Залознова, Інститут економіки промисловості НАН України м. Київ

д.е.н., ст.н.с., заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Наталія Трушкіна, Інститут економіки промисловості НАН України м. Київ

магістр з економіки, науковий співробітник відділу проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу

Посилання

Практичний посібник з підготовки техніко-економічного обґрунтування та застосування методики проведення аналізу ефективності здійснення ДПП. – К.: Програма розвитку ДПП, 2012. – 102 с.

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режимдоступу:http://zakon5.rgov.ua/laws/show/5/2015/print1443640573621204. –Назва з екрану.

Політика у сфері промисловості та підприємництва / Економічне та галузеве співробітництво: розділ 5 // Економічний компонент Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/ua/Ukraine_EU_project/materials/AA_title_/industry_entrepreneurship. – Назва з екрану.

Государственно-частное партнерство: теория и практика [Текст] : монография / В. Г. Варнавский, т. В. Клименко, А. В. Королев и др. – М.: Издат. дом Государственного ун-та Высшей школы экономики, 2010. – 288 с.

Павлюк К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави [Текст] / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці КНТУ. – Сер. Економічні науки. – 2010. – № 17. – С. 31–40.

Варнавский В. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики [Текст] / В. Варнавский // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 9. – С. 41–50.

Левковець О. М. Державно-приватне партнерство як інструмент економічних реформ(теоретичний аспект) [Текст] / О. М. Левковець // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2012. – № 4. – С. 18–32.

Брикман, Т. А. Концепция развития частно-государственного партнерства [Текст] / Т. А. Брикман // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 3. – С. 140–145.

Шилепницький П. І. Особливості використання державно-публічного партнерства в регіональному розвитку [Електронний ресурс] / П. І. Шилеп-ницький // Ефективна економіка. – 2014. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2894. – Назва з екрану.

Тараш Л. І Узагальнення практики використання форм державно-приватного партнерства [Текст] / Л. І. Тараш, І. П. Петрова // Вісник економічної науки України. – 2015. – № 2 (29). – С. 97–103.

Тараненко І. В. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні [Текст] / І. В. Тараненко, О. В. Охінько // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – № 1 (4). – С. 376–386.

Безбах Н. В. Використання зарубіжного досвіду в розвитку державно-публічного партнерства в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Bezbach.pdf. – Назва зекрану.

Запатрина И. В. Потенциал публично-частного партнерства в развивающихся экономиках [Текст] : монография / И. В. Запатрина. – К.: Центродрук, 2011. – 152 с.

Мущинська Н. Ю. Дослідження сучасного стану розвитку відносин державно-публічного партнерства в Німеччині та Україні [Текст] / Н. Ю. Мущинська // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – Економічні науки. – Сер. Економіка та менеджмент. – Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2011. – Вип. 8 (30). – С. 246–256.

Хєда С. Державно-приватне партнерство: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні [Текст] / С. Хєда // Юридична Газета. – 2014. – № 31–32. – 28 жовтня. – С. 17, 20–21.

Запатріна І. В. Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг [Текст] / І. В. Запатріна // Економіка прогнозування. – 2010. – № 4. – С. 62–86.

Головінов О. М. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері [Текст] / О. М. Головінов //Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1. – С. 47–51.

Онищенко Л. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері [Електронний ресурс] / Л. Онищенко, Ю. Ткачук. – Режим доступу: http://ddconf.neasmo.org.ua/node/361. – Назва з екрану.

Сімсон О. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері [Текст] / О. Сімсон // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 4. – С. 222–230.

Павлов В. І. Особливості форм державно-приватного партнерства в інноваційній сфері [Електронний ресурс] / В. І. Павлов, О. О. Ляхович // Регіональна економіка. – 2013. – № 3. – С. 57–65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2013_3_6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-07

Як цитувати

Драчук, Ю., Залознова, Ю., & Трушкіна, Н. (2016). ДО ПИТАНЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА1. Економічний дискурс, (3), 73–87. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127848

Номер

Розділ

Статті