СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА

Ірина Канцір

Анотація


Вступ. У сучасних умовах фінансовий сектор виступає в якості складової національної економіки, яка забезпечує її стабільний розвиток шляхом координації фінансових потоків. Незважаючи на значні здобутки в аналізі особливостей функціонування фінансового сектора, дотепер не уніфіковано підходи до трактування сутності фінансового сектора та його позиції в теорії та практиці фінансів. Мета. Метою статті є наукове обґрунтування сутності та пріоритетних напрямів функціонування фінансового сектора у коротко- та середньостроковій перспективі. Методи. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: абстрактно-логічний (при розкритті сутності фінансового сектора, при узагальненні та формулюванні висновків); синтезу і системного аналізу (для обґрунтування сутнісних характеристик фінансового сектора та стратегії його розвитку); системного аналізу та теоретичного узагальнення (для удосконалення методики оцінки рівня та окреслення інституціональних передумов розвитку фінансового сектора національної економіки); логічного узагальнення (для обґрунтування підходів та пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування фінансового сектора). Результати. За результатами проведеного дослідження систематизовано домінуючі напрями дослідження сутності дефініції «фінансовий сектор». Окреслено шляхи та напрями перспективного розвитку імплементації заходів макропруденційного характеру у фінансовий сектор національної економіки. Перспективи. Вбачаються у формуванні стратегії розвитку фінансового сектора із імплементацією заходів регуляторного впливу, з метою забезпечення його стійкого розвитку.

Ключові слова


фінансовий сектор; економіка; фінансові корпорації; фінансова система; фінансові посередники

Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко Ю. М. Фінансова система і фінансовий сектор : організаційно-інституційний підхід [Текст] / Ю. М. Коваленко // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 75-87.

Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями [Текст] : моногр. / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін ; за наук. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 62.

Класифікація інституційних секторів економіки (КІСЕ) [Електронний ресурс] : Наказ Державної служби статистики України від 03.12.2014. – № 378. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_kise_2016.htm.

Школьник І. О. Фінансовий сектор України: теоретичний аналіз економічної дефініції [Текст] / І. О. Школьник, А. Ю. Семеног // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1(34). – С. 31-36.

Міщенко С. В. Особливості розвитку фінансового сектору в умовах нового геофінансового механізму / С. В. Міщенко // Социальная экономика. – 2013. – № 4. – С. 121-130.

Дяченко Ю. Ю. Реструктуризація фінансового сектору в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Ю. Ю. Дяченко. – К., 2010. – 19 с.

Комплексна Програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року [Електронний ресурс] : Постанова Правління Національного банку України від 18.06.2015. № 391. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15.8. Коваленко Ю. М. Інституціалізація фінансового сектору економіки [Текст] : монографія / Ю.М. Коваленко : Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2013. – 608 с.

Канцір І. А. Імперативи стабільного функціонування та розвитку фінансової системи [Текст] / І.А. Канцір // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 20. – С. 151-156.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет