НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ЇХ ОСНОВІ БІОЕНЕРГІЇ

Борис Сидорук, Ольга Довгань

Анотація


Актуальність. Використання будь-якої енергетичної культури для отримання біопалива створює конкуренцію за земельні ресурси, що не може не позначитися на продовольчій безпеці країни. На нашу думку, даний аспект потрібно враховувати для еколого-економічних умов окремого регіону. Саме тому велике значення у даній ситуації має розробка науково-методичного забезпечення щодо проведення економіко-екологічної оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії з врахуванням забезпечення екологічно безпечного розвитку ландшафтів. Мета. Метою наукового дослідження є науково-методичне обґрунтування особливостей проведення оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії з врахуванням забезпечення екологічно безпечного розвитку ландшафтів. Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ, монографічного, абстрагування та абстрактно-логічного методу. Результати. У статті розглянуто питання проблем і перспектив проведення економіко- екологічної оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії, а також досліджуються можливості подальшого регулювання використання органічної сировини для виробництва біопалива в умовах аграрного підприємства. Авторами розглядається питання збалансування використання енергетичних культур в продовольчих цілях і для виробництва біоенергії, а також запропоновано основні шляхи щодо покращення системи ефективного виробництва та використання біоенергії. Перспективи. В перспективі для підвищення рівня енергетичної автономності сільськогосподарського виробництва за рахунок біологічної енергії у найближчі роки необхідно вирішити такі завдання: визначити ресурсний потенціал біологічних видів палива в сільськогосподарському виробництві; розробити основні принципи проведення енергетичного аудиту сільськогосподарського виробництва та оптимізувати структуру енергетичного обладнання для отримання теплової енергії із біологічних видів палива


Ключові слова


аграрне виробництво; енергетичний потенціал; продовольчі потреби; еколого-економічна ефективність; удосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабич, О.С. Біогаз як місцевий енергоресурс для сільськогосподарських підприємств : Матеріали науково-технічної конференції [Текст] / О.С. Бабич, П.М. Кухаренко, В.О. Улексін. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 88–90.

Гавриш, В.І. Визначення доцільності виробництва біопалив за укрупненими показниками [Текст] / В.І. Гавриш // Економіка АПК. – 2010. – №2. – С. 31-35.

Зіновчук, Н.В. Еколого-економічні обмеження біоенергетичного виробництва в Україні [Текст] / Н.В. Зіновчук, О.В. Скидан // Зб. наук. праць Вінницького нац. аграр. ун-ту. – 2010. – Вип. 42. – Т. 4. – С. 102-106.

Кравчук, О.О. Еколого-економічні аспекти розвитку ринку енергетичних культур для виробництва біопалива [Текст] : автореф. дис. на здоб наук. ступ. к. екон. наук : спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / О.О. Кравчук ; Інститут агроекології і природокористування НААН. – К., 2014. – 20 с.

Рябов, Г.А. Использование биомассы и отходов производства для решения проблем энергосбережения [Текст] / Г.А. Рябов // Электрические станции. – 2005. – № 7. – С. 33–38.

Самойлік, М.С. Оцінка біоенергетичного потенціалу Полтавської області / М.С. Самойлік, К.А. Чудан, А.О. Шуліка // Вісник ПДАА. – Полтава, 2011. – № 1. – С. 36–42.

Самойлік М.С. Оцінка ризиків і загроз ресурсно-екологічній безпеці регіону [Текст] / М.С. Самойлік // Бізнес Інформ. – № 6. – 2014. – C. 185-192.

Шпичак, О.М. Економічні проблеми виробництва біопалива та продовольча безпека України [Текст] / О.М. Шпичак // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 11-19.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет