ОСНОВНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Олексій Микитюк

Анотація


Вступ. Ефективне функціонування суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій, в умовах динамічного ринкового середовища потребує надійної системи економічної безпеки. Система економічної безпеки суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій, як і будь-яка інша система, повинна мати певні види власного забезпечення, спираючись на які, вона буде здатна виконати свою цільову функцію. Методи. У статті застосовувались наступні методи дослідження: абстрактно-логічний та діалектичний (для теоретичних розвідок та формування висновків); статистичний та монографічний (для проведення аналізу); історичний та логічний (для визначення проблем та перспектив подальшого розвитку). Результати. В умовах зростаючої конкуренції суб’єкти господарювання при здійсненні лізингових операцій змушені освоювати нові більш ризиковані продукти. Одночасно іде боротьба за «найкращих» клієнтів, і компанії змушені придивлятися до менш привабливих претендентів. Крім того, в таких умовах необхідно пропонувати прийнятну ціну. За даних обставин наявність потужної системи ризик-менедженту в компанії має вирішальне значення для забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання при здійснення ними лізингових операцій. За таких обставин, запропонована схема розрахунку зменшення резерву на можливі втрати, при одночасному зменшенні маржі компанії, без зменшення прибутковості. Перспективи. Запропонована схема розрахунку зменшення резерву суб’єкта господарювання при здійсненні лізингових операцій може забезпечити більш конкурентноспроможні умови лізингу, не збільшуючи ризики.

Ключові слова


система економічної безпеки; суб’єкт господарювання; лізинг; ризик-менеджент

Повний текст:

PDF

Посилання


Голуб, В. М. Кредитні ризики комерційних банків та методи їх управління [Текст] / В. М. Голуб // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 5. – C. 124–129.

Дзюблюк, О. В. Особливості оцінювання грошового потоку підприємства в системі банківського аналізу кредитоспроможності позичальника [Текст] / О. В. Дзюблюк // Банківська справа. – 2001. – № 1. – C. 8– 12.

Едвардес, Уоррен. Ключові фінансові інструменти: Орієнтування та інновації у світі деривативів [Текст] : пер. з англ. / У. Едвардес. – К. : Всеувито : Наукова думка, 2003. – 255 с. – (Усе про менеджмент).

Зеркалов Д.В. – К.: Наук. світ, 2008 – 143 с.

Клапків, М. С. Страхування фінансових ризиків [Текст] : Економічна думка & Карт-бланш, 2002. – 570 с.

Коваленко, Л.О. Фінансовий менеджемент : навч. посіб. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. – [2-ге вид.]. – К. : Знання, 2008. – 483 с.

Козьменко, С. М. Стратегічний менеджмент банку [Текст] : навчальний посібник / Козьменко С. М., Шпиг Ф. І., Волошко І. В. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734 с. – (Майстер-клас).

Маршалл, Джон. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововедениям [Текст] : учебник : пер. с англ. / Дж. Ф. Маршалл, В. К. Бансал. – М. : Инфра-М, 1998. – 784 с.

Минцберг, Г. Стратегический процесс [Текст] / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Го шал : пер. с англ. ; под. ред. Ю. Н. Кантуревского. – СПб. : ПИТЕР, 2001. – С. 76.

Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності [Текст] : посібник / С. В. Мочерний, О.А. Устенко, С. І. Чеботар. – К. : Академія, 2001. – 280 с. – (Альма-матер).

Парасій-Вергуненко, І. М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навчально-методичний посібник / І.М. Парасій-Вергуненко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2003. – 347 с.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку : станом на 22 вересня 2015 р. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 300с.

Роуз Питер, С. Банковский менеджмент : пер. с англ. со 2-го изд. [Текст] / П.С. Роуз. – М. : Дело, 1997. – 768 с.

Синки, Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг [Текст] : учебник : пер. с англ / Дж. Синки. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1024 с.

Сухенко, О. Управління ризиками лізингової компанії / О. Сухенько // Інформаційно-аналіт. журнал «Лізинг в Україні». – 2008. – №1 – С. 11–14.

Фабоцци, Ф. Управление инвестициями : пер. с англ. [Текст] / Ф. Фабоцци. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 932 с.

Шарп, У. Ф. Инвестиции [Текст] : пер. с англ. / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. В. Бэйли. – М. :Инфра-М, 1998. – 1028 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет