МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Автор(и)

  • Юрій Драчук Міжнародний гуманітарний університет,
  • Олена Сталінська Донецький національний університет,
  • Наталія Трушкіна Інститут економіки промисловості НАН України,

Ключові слова:

венчурне інвестування, інноваційний розвиток, промисловість, зарубіжний досвід, глобальний ринок, венчурний капітал, аналіз, прогнозування

Анотація

Вступ. Венчурний капітал, як одне з джерел фінансування розвитку компаній з високим показником доданої вартості, є невід'ємною частиною управління корпоративними фінансами. На основі аналізу наукових джерел виявлено, що пошук та визначення механізмів стимулювання венчурного фінансування інноваційної діяльності промисловості залишається актуальною проблемою, яка потребує поглиблення наукових досліджень. Методи. Для досягнення мети дослідження використано такі методи: статистичний аналіз, метод прогнозування – авторегресійна модель. Результати. Виконано аналіз показників розвитку глобального ринку венчурних інвестицій за 2007–2015 рр. Розраховано коефіцієнти варіації обсягу венчурних інвестицій та кількості венчурних угод. Для визначення тісноти зв'язку між обсягом капіталу, залученого в ході IPO, та кількістю угод, розраховано коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, а також силу кореляційного зв'язку між обсягом інвестицій та кількістю угод на глобальному ринку угод М&A – лінійним коефіцієнтом кореляції Пірсона. Перспективи. На основі узагальнення зарубіжного досвіду визначено механізми стимулювання венчурного фінансування інноваційного розвитку промисловості та застосування цих механізмів в умовах України. У подальшому планується розробка пропозицій щодо залучення венчурних фондів для активізації інноваційного розвитку вітчизняного промислового виробництва.

Біографії авторів

Юрій Драчук, Міжнародний гуманітарний університет

д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-адміністрування
та корпоративної безпеки

Олена Сталінська, Донецький національний університет

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства

Наталія Трушкіна, Інститут економіки промисловості НАН України

магістр з економіки, в.о. наукового співробітника відділу проблем
перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу

Посилання

Сабиров М. Р. Зарубежный опыт венчурного инвестирования и его интернационализация [Электронный ресурс] / М. Р. Сабиров. – Режим доступа: http://www.tisbi.ru/assets/Site/Science/Documents/422- Sabirov.pdf.

Шатирко Д. В. Зарубіжний досвід регулювання венчурного інвестування [Електронний ресурс] / Д. В. Шатирко. – Режим доступу: www.ecfor_2014_4_12.pdf.

Адаменко, І. П. Зарубіжний досвід проведення інноваційної політики [Текст] / І. П. Адаменко // Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення: матеріали збірника XXIV Київського Міжнар. симпозіуму з наукознавства та науково-

технологічного прогнозування, Київ, 2–3 червня 2011 р. – К.: Фенікс, 2011. – С. 10–11.

Дмитрів В. І. Світовий досвід фінансового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. І. Дмитрів // Ефективна економіка. – 2014. – № 7. – Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=3214.

Ільїна К. О. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки [Текст] / К. О. Ільїна // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 195–203.

Сидоренко І. В. Функціонування ринку венчурного капіталу в економіках транзитивного типу [Текст] / І. В. Сидоренко, Д. В. Хомик // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 1(72). – С. 183–189.

Драчик Н. В. Проблемы развития венчурного финансирования инновационных проектов в России. Зарубежный опыт [Текст] / Н. В. Драчик// Молодой ученый. – 2011. – № 9(32). – С. 92–94.

Лобас І. Зарубіжний досвід державної підтримки венчурного інвестування інноваційної діяльності [Текст] / І. Лобас // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – Вип. 2. – С. 196–203.

Клименко, В. В. Венчурне фінансування інноваційного розвитку: світовий досвід і Україна [Електронний ресурс] / В. В. Клименко. – Режим доступу: http://jml.nau.edu.ua/index.php/JMV/article/viewFile/2875/2864.

Власова И. В. Глобальный рынок венчурных инвестиций: состояние и тенденции развития [Текст] / И. В. Власова // Академічний огляд. – 2014. – № 1(40). – С. 129–134.

Станіславик О. В. Місце і роль венчурного капіталу в інноваційному процесі [Текст] / О. В. Станіславик, В. Ю. Філіппов // Труды Одесского политехнического университета. – 2009. – Вып. 1(33)–2(34). – С. 236–242.

Соловйов В. П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики: монографія [Текст] / В. П. Соловйов, Г. І. Кореняко, В. М. Головатюк. – К.: Фенікс, 2008. – 224 с.

Слободян О. А. Венчурний інвестиційний фонд: феномен українського спільного інвестування чи «квазівенчурний» інститут? [Текст] / О. А. Слободян // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. – № 3(15). – С. 134– 144.

Архієреєв С. Державна підтримка випуску високотехнологічної та інноваційної продукції: зарубіжний досвід та висновки для України: аналіт. записка [Електронний ресурс] / С. Архієреєв, Т. Тарасенко; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/monitor/ september08/6.htm.

Можайкіна Н. В. Проблеми розвитку венчурного капіталу в країні [Текст] / Н. В. Можайкіна, К. В. Саакян // Комунальне господарство міст: наук.-техн. збірник. – 2014. – Вип. № 113. – С. 117–125.

Бабарика О. В. Державна підтримка інноваційної сфери: український та зарубіжний досвід [Текст] / О. В. Бабарика // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 4(16). – С. 27–31.

Поляк М. М. Особливості інституціональної структури механізму венчурного фінансування [Текст] / М. М. Поляк // Економічний вісник університету: зб. наук. праць. – Переяслав Хмельницький, 2012. – Вип. 19/2. – С. 254–258.

Исследование российского и мирового венчурного рынка за 2007–2013 годы. – М.: РВК, 2014. – 66с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-31

Як цитувати

Драчук, Ю., Сталінська, О., & Трушкіна, Н. (2016). МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ. Економічний дискурс, (2), 117–128. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128103

Номер

Розділ

Статті