ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Микола Пархомець Тернопільський національний економічний університет,
  • Людмила Уніят Тернопільський національний економічний університет,

Ключові слова:

аграрні підприємства, повна собівартість продукці, , ціна, прибуток, дохідність, прибутковість, інноваційні технології, урожайність культур, продуктивність тварин, обсяг продажу, кооперація, концентрація, інтеграція

Анотація

Вступ. Фінанси аграрних підприємств є основою для забезпечення інноваційного розвитку економіки галузей рослинництва і тваринництва. Фінанси аграрного виробництва відображають процеси формування і використання фінансових ресурсів для розширеного відтворення, запровадження ресурсоощадних технологій та поліпшення фінансових результатів аграрного бізнесу. Методи. Теоретичною і методичною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених економістів-аграрників, нормативно-правові документи з питань розвитку економіки галузей аграрних підприємств. В процесі дослідження застосовувалися наступні методи економічних досліджень: аналізу та синтезу; абстрактно – логічний – для опрацювання теоретично-методичних положень, формування висновків; економіко-статистичний – для аналізу галузей в динаміці, виявлення тенденцій, впливу факторів на фінансові результати підприємств; монографічний для детального вивчення явищ, процесів, передового досвіду; порівняльного аналізу – для моніторингу рівня фінансових результатів галузей у підприємствах регіону. Результати. Проведені дослідження факторів поліпшення фінансових показників на підприємствах дали наступні результати: виявлено, що головними факторами збільшення прибутковості галузей рослинництва й тваринництва є повна собівартість продукції; структура виробництва і продажу продукції; обсяг реалізації продукції та ціна. Розвинуто методику дослідження дохідності й прибутковості основних галузей рослинництва і тваринництва; обґрунтовано порогові рівні факторів прибутковості та конкурентоспроможності в умовах регіону. Перспективи. Поліпшення фінансових результатів галузей рослинництва і тваринництва у підприємствах має здійснюватися за рахунок внутрішніх і зовнішніх факторів. Внутрішні включають, насамперед: підвищення урожайності усіх культур та продуктивності тварин; збільшення обсягів продажу високоякісної продукції; зниження повної собівартості одиниці продукції та ін. До зовнішніх напрямків зміцнення економіки підприємств слід віднести: поліпшення державного регулювання виробництва і продажу; ціноутворення на продукцію; сприяння та підтримки трудомістких галузей; пом’якшення податкового тиску; формування кооперації та вертикальної інтеграції та ін

Біографії авторів

Микола Пархомець, Тернопільський національний економічний університет

д.е.н., професор, професор кафедри обліку і економіко–правового забезпечення агропромислового бізнесу

Людмила Уніят, Тернопільський національний економічний університет

д.ф., к.е.н., доцент кафедри обліку і економіко–правового
забезпечення агропромислового бізнесу

Посилання

Ботвіна, Н. О. Фінансова політика сталого розвитку агросфери: [монографія] / Н. О. Ботвіна; НААН України, ННЦ ІАЕ. – К. – 2011. – 303 с.

Бруханський, Р. Ф. Облік і аналіз у сиситемі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва: монографія / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 384 с.

Бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / Б.В. Мельничук, Н. Л. Жук, Н.В.Семенишена, Л. С. Стецюк [та ін.]; За ред. Б. В. Мельничука. – К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2014. – 84 с.

Дем’яненко, М. Я. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств України: теорія і практика: монограф. / М. Я. Дем’яненко, О. І. Зуєва. – К.: ІАЕ, 2010. – 190 с.

Кропивко, М. Ф. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 3–15.

Партин, Г. О. Фінанси підприємств : навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Г. О. Партин, А. Г. Загородній. – К. : Знання, 2006. – 379 с.

Пархомець, М. К. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика: Монографія / М. К. Пархомець, В. В. Гудак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 256 с.

Пархомець, М. К. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу АПК : [Монографія] / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 260 с.

Пархомець, М. К. Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва: організація та методика: монограф. [Текст] / М. К. Пархомець, М. З. Матвійчук. – Тернопіль: ВПД «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 228 с.

Пархомець, М. К. Аналіз дохідності основних галузей аграрних підприємств та напрямки її підвищення у західних областях України [Текст] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, 2015. – Вип. 11. – С. 246–258.

Пархомець, М. К. Доходи галузей тваринництва та шляхи їх збільшення у аграрних підприємствах регіону [Текст] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Вісник ТНЕУ. – 2014. – № 1. – С. 49–62.

Пуцентейло, П.Р. Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика [Текст] : монограф. / П.Р. Пуцентейло. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – 420 с.

Сільське господарство Тернопільської області за 2014 рік. Статистичний збірник. – Тернопіль, 2015. – 328 с.

Фінанси агропромислового виробництва [Текст] : навчальний посібн. / За ред. Пархомця М.К. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 404с.

Яців, І. Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств : монографія / І. Б. Яців. – Львів : Український бестселер, 2013. – 427 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-31

Як цитувати

Пархомець, М., & Уніят, Л. (2016). ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Економічний дискурс, (2), 193–203. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128149

Номер

Розділ

Статті