РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВ УКРАЇНИ: МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ДОСТАТНОСТІ

Автор(и)

  • Вікторія Коваленко Одеський національний економічний університет,

Ключові слова:

банки, ресурсний потенціал, депозити, кредити, грошово-кредитний ринок

Анотація

Актуальність. У статті визначено, що проблеми ресурсного забезпечення діяльності банків актуалізовані сучасними дестабілізаційними процесами розвитку економіки, функціонуванням суб’єктів економічної діяльності. Банки мають володіти сукупністю ресурсів, достатніх для кредитування потреб суб’єктів економічної діяльності, формування відповідних резервів для покриття ризиків, підтримки власної ліквідності. Мета. Систематизація теоретичних положень та аналіз достатності ресурсного потенціалу банків. Методи. У статті використані загальнонаукові методи емпіричного та теоретичного дослідження, зокрема: аналізу і синтезу – для деталізації предмета дослідження та вивчення його функціональних і структурних складових; монографічного – для вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду процесу формування, розміщення та управління ресурсним потенціалом; методи статистичного аналізу (порівняння, групування та графічний метод) – для вивчення і оцінки показників забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків Результати. Обґрунтовано, що для аналізу ресурсів, що є у розпорядженні банків України, необхідно розглядати усі банківські активи і пасиви з точки зору їх належності до однієї з груп, визначених виходячи з категорій економічних агентів, що надають або залучають ресурси. Проаналізовано стан ресурсного потенціалу банків. Перспективи. Обґрунтовано основні напрями забезпечення достатності ресурсного потенціалу банків, а саме: впровадження нових вимог щодо достатності капіталу та платоспроможності банків відповідно до принципів Базеля ІІІ; посилення контролю за операціями банків з пов’язаними особами; посилення захисту прав кредиторів та підвищення інвестиційної привабливості банківського сектору шляхом ініціювання законодавчих змін; законодавча заборона дострокового розірвання депозитних угод та інші заходи, спрямовані на залучення у банківську систему додаткових пасивів та загальне оздоровлення економіки

Біографія автора

Вікторія Коваленко, Одеський національний економічний університет

д.е.н., професор кафедри банківської справи

Посилання

Амели Т. Введение в банковское дело [Текст] / Т. Амели, Г. Асхауэр, Р. Фусс. – Т.1. – 1997. – 628 c.

Долан Дж. Эдвин Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика [Текст] / Эдвин Дж. Долан, Розмари Дж. Кэмпбелл, Колин Д. Кэмпбелл. – Санкт-Петербург: «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОРКЕСТР», 1994. – 448 с.

Роуз Питер С. Банковский менеджмент [Текст] / Роуз Питер С. [пер. с англ.]. – М. : Дело, 1995. – 768 с.

Синки Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках [Текст] / [пер. с англ. 4–го перераб.изд. ; под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. М.: 1994, Catallaxy. – 820 с.

Банковское дело: управление и технологии: Учебник [Текст] / под ред. Т. М. Тавасиева.– 3-е изд. перараб. и допол.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 664 с.

Куликов Н.И. Банковские ресурсы, их формирование и эффективное использование: монография [Текст] / Н.И. Куликов, Н.П. Назарчук. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 108 с.

Тихиморва Е.В. Клиентоориентированный подход банков как условие инновационного роста [Текст] / Е.В. Тихомирова / Деньги и кредит. – 2014. – №1. – С. 51-56.

Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции[Текст] / В.М. Усоскин. – М.: «ВСЕ ДЛЯ ВАС», 1993. – 328 с.

Аржевітін С. Сукупні заощадження населення в умовах державного регулювання ресурсного потенціалу банків України [Текст] / С. Аржевітін //Економіст. – 2010. – №10. – С. 20-23.

Єгоричева С. Інноваційний потенціал банку як фактор вибору стратегії розвитку [Текст] / С. Єгоричева // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 10. – С. 20-23.

Звєряков М.І. Про зміну моделі економічного розвитку [Текст] / М.І. Звєряков // Економіка України. – 2015. – №6. – С. 41-50.

Коваленко В. В. Функціональна достатність ресурсного потенціалу банків: методи оцінювання та напрями забезпечення : монографія [Текст] / В.В. Коваленко, Ж. І. Торяник. – Київ : УБС НБУ, 2010. – 158 с.

Копилюк О. І. Застосування комплексного підходу в управлінні ресурсним потенціалом банку [Текст] / О.І. Копилюк, О.М. Музичка // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 6. – C. 101- 106.

Омелянович А.О. Формування банківських ресурсів з урахуванням трансформаційних процесів: монографія [Текст] / А.О. Омелянович, А.П. Вожжов, В.С. Коверза. – Донецьк, 2013. – 281 с.

Савлук С. М. Шляхи прискорення капіталізації банків України [Текст] / С. М. Савлук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 232-238.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативного впливу на стабільність банківської системи / Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 04.07.2014 № 1586-VII. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1586-18.

Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097.

Звєряков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків: навчальний посібник [Текст] / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергеєва. – Одеса: Атлант, 2014. – 484 с.

Коваленко В.В. Трансформаційні напрями розвитку банківської системи України [Текст] / В.В. Коваленко // Економічний форум. – 2015. – №2.– 2015.– С. 286-295.

Коваленко В.В. Депозитна політика банків України: реалії та розвиток на майбутнє [Електронний ресурс] / В.В. Коваленко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №4. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-4-2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-29

Як цитувати

Коваленко, В. (2016). РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВ УКРАЇНИ: МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ДОСТАТНОСТІ. Економічний дискурс, (1), 89–99. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128264

Номер

Розділ

Статті