ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ РЕГІОНУ ЗА РОКИ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Андрій Сава

Анотація


Актуальність. Наслідки проведення безсистемних аграрних реформ значною мірою вплинули на формування нової структури господарювання в аграрному секторі економіки України: розвитку сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування та потужного трудомісткого, переважно натурального, сектору особистих селянських господарств, створених на базі індивідуального землеволодіння. А тому оцінку еволюції, сучасного стану та перспектив розвитку процесів реструктуризації аграрного виробництва регіону в напрямку забезпечення сталого розвитку сільських територій вважаємо достатньо актуальним дослідженням. Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ; монографічного; економіко- статистичних прийомів: статистичного спостереження, групування, порівняння, розрахунок середніх і відносних величин, рядів динаміки, індексів; системного аналізу; абстрагування; прогнозування тощо. Результати. У статті здійснено наукове обґрунтування організаційно-структурного становлення аграрного сектору регіону, проведено соціально-економічну оцінка результатів трансформаційних процесів в аграрному виробництві, а також запропоновано основні шляхи його реструктуризації. Перспективи. Для удосконалення організаційної структури територіально-галузевих агровиробничих систем необхідно обґрунтувати наукові засади оптимізації розвитку різних форм господарювання на селі; розробити інституційно-організаційні заходи з удосконалення територіально-галузевого розміщення виробництва; визначити концептуальні основи соціальної відповідальності аграрного бізнесу, напрями розвитку соціальної інфраструктури сільських територій загалом.


Ключові слова


оцінка; структурні зміни; аграрне виробництво; категорії господарств; трансформація; реструктуризація; сільські території

Повний текст:

PDF

Посилання


Кириленко І. Г. Трансформація соціально-економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспективи. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 452 с.

Лукінов І. І. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя). – К.: НАНУ ІЕ, 1997. – 456 с.

Осташко Т.О. Ринкова трансформація аграрного сектора. – К.: Фенікс, 2004. – 280с.

Саєнко М. Г. Структурні зміни в сільському господарстві Тернопільщини за роки економічних трансформацій. – Тернопіль: ТАЙП, 2005. – 165 с.

Сільське господарство Тернопільської області за 2013 рік. Статистичний збірник / за ред. В.Г. Кирича. – Тернопіль : Тернопільське ГУС, 2014. – 216 с.

Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво, і менеджмент): монографія / (Малік М.Й., Кропивко М.Ф., Булавка О.Г та ін.), за ред.. Маліка М.Й. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 642 с.

Тернопільщина напередодні переходу до ринкових відносин – Тернопіль: Тернопільське обласне управління статистики, Економічний комітет Тернопільського облвиконкому, 1991. – 227 с.

Юрчишин В. В. Про соціально-економічні проблеми та майбутнє українського села і сільських територій // Агроінком. – 2007. – №1-2. – С.77.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет