ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СУЧАСНИХ БІЗНЕС-СИСТЕМАХ

Автор(и)

  • Олена Прокопова Харківський державний університет харчування та торгівлі,
  • Наталія Гаркуша Харківський державний університет харчування та торгівлі,
  • Катерина Твердохліб Харківський державний університет харчування та торгівлі,

Ключові слова:

інформація, інформаційне забезпечення, інформаційні ресурси, інформаційний капітал, нематеріальні активи, управлінські рішення, зовнішні користувачі, внутрішні користувачі, нормативно-регулюючі показники

Анотація

Актуальність. Глибина і результативність економічного аналізу залежить від обсягу, своєчасності та якості використовуваної інформації. Інформаційне забезпечення є першочерговим завданням у будь-якому аналітичному дослідженні і важливим інструментом для підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень. Методи. В процесі дослідження використовувались методи абстракції, аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Практичні аспекти процедурної сторони аналітичного процесу реалізовувались із застосуванням аналітичних та статистичних методів: методом угруповань, порівняльного та інтегрального аналізу, прийомів елімінування, експертних оцінок. При створенні інформаційного забезпечення обсяг інформації регулюється співвідношенням «необхідного й достатнього», а також вимогами повноти й достовірності даних. Результати. Доведена необхідність створення інформаційной бази для прийняття управлінських рішень підприємства та розглянуто основні підходи до її організації. Визначенно базові критерії відповідності інформаційних ресурсів до категорії «корисності». Удосконалено систему нормативно-регулюючих показників, які враховується у процесі прийняття управлінських рішень на різних етапах функціонування бізнес-системи. Перспективи. Побудова інформаційного забезпечення потребує використання власного досвіду та методів прогнозування при проведенні моніторингу інформаційних потреб та узгодження фінансового та управлінського облік згідно із сучасними стандартами.

Біографії авторів

Олена Прокопова, Харківський державний університет харчування та торгівлі

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу та статистики

Наталія Гаркуша, Харківський державний університет харчування та торгівлі

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу та статистики

Катерина Твердохліб, Харківський державний університет харчування та торгівлі

аспірант, асистент кафедри економічного аналізу та статистики

Посилання

Гаркуша Н. М. Економічний аналіз підприємств торгівлі та харчування : навч. посібник / Н. М. Гаркуша [та ін.]; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Харків, 2013. – 360 с.

Гринькевич О. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємств / О. Гринькевич, Г. Кіндрацька // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С. 215-218.

Кащена Н. Б. Аналіз господарської діяльності підприємства : навч. посібник / Н. Б. Кащена [та ін.] Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Харків, 2013. – 396 с.

Косова Т. Д. та ін. Організація і методика економічного аналізу. Навч. посіб. / Косова Т.Д., Сухарєв П.М., Ващенко Л.О. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

Мілаш І. В. Управління витратами підприємств роздрібної торгівлі: монографія / І.В. Мілаш, Н.М. Гаркуша. – Х. : Видавництво «Лідер», 2013. – 312 с.

Харинович Д. О. Організація економічного аналізу і контролю на торговельних підприємствах / Д. О. Харинович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Vchtei/2011_3/NV-2011.

Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю. С. Цал–Цалко. – К. : ЦНЛ, 2009. – 566 c.

Шеремет А. Д. Теория экономического анализа / А. Д. Шеремет. – 3-е изд., доп. – М. : Инфра-М, 2011. – 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-29

Як цитувати

Прокопова, О., Гаркуша, Н., & Твердохліб, К. (2015). ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СУЧАСНИХ БІЗНЕС-СИСТЕМАХ. Економічний дискурс, (4), 117–125. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128505

Номер

Розділ

Статті