АНАЛІТИЧНА КОМПОНЕНТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Петро Пуцентейло Тернопільський національний економічний університет,

Ключові слова:

аналіз, обліково-аналітичне забезпечення, аналітичне забезпечення, інформація, управління, менеджмент підприємства, звітність

Анотація

Актуальність. Важливим завданням аналізу господарської та фінансової діяльності є ідентифікація реального стану об’єкта; дослідження його складу і властивостей, його порівняння з відомими аналогами або базовими характеристиками, нормативними величинами; виявлення змін фінансової стійкості об’єкта дослідження в просторово-часовому розрізі; встановлення основних чинників, що викликали зміни фінансової діяльності підприємства; прогноз основних тенденцій зміни на перспективу. При цьому важливе значення набувають питання формування аналітичного забезпечення управлінської діяльності підприємства. Методи. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження, зокрема, застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та експериментальний (формування управлінського рішення за допомогою аналітичного забезпечення). Результати. Виявлено, що в економічній літературі поняття “аналітичне забезпечення” вживається досить обмежено на противагу терміну “аналіз”. Окремі автори застосовують і інші пов’язані із ним поняття, не дотримуючись єдиної термінології навіть в межах одного дослідження. Обґрунтовано методичні підходи щодо аналітичного забезпечення процесу управління підприємством. Встановлено якісні критерії інформації та досліджено їхню значимість для забезпечення ефективного управлінського впливу. Перспективи. Уточнено, що метою аналітичного забезпечення управління підприємствами є створення інформаційної бази, прийняття та оцінки обґрунтованості управлінських рішень, виявлення ступеня їх реалізації. Запропоновано 7 форм розкриття аналітичного забезпечення в управлінні підприємствами.

Біографія автора

Петро Пуцентейло, Тернопільський національний економічний університет

д.е.н., професор кафедри обліку і правового забезпечення агропромислового
виробництва

Посилання

Бруханський Р.Ф. Аналіз вимог системи стратегічного менеджменту до побудови стратегічно- орієнтованої системи бухгалтерського обліку / Р.Ф. Бруханський // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 163-169.

Гуменюк О.О. Удосконалення бухгалтерської фінансової звітності відповідно до потреб економічного аналізу / О.О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4 [18]. –С.113-115.

Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: Підручник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. – 440 с.

Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу. Навчальний посібник / Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко. – К.: ЦУЛ», 2012. – 528 с.

Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630 c.

Палюх М.С. Пермутації й модифікації в теорії бухгалтерського обліку / М.С. Палюх // Збірникнаукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2014. – Випуск 22. – Том 2. – С. 262-269.

Пархомець М.К. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств регіону: теорія, методика, практика. / М.К. Пархомець, В.В. Гудак : Монографія. – Тернопіль: ВПЦ Економічна думка, 2014. – 256 с.

Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности / Н.С. Пласкова. – М.: ЭКСМО, 2010. – 384 с.

Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – 3-тє видання, перероб. і доп. / П.Я. Попович. – К.: Знання, 2008. – 630 с.

Сава А.П. Організація і методика оцінки ефективності витрат аграрних підприємств / А.П. Сава // Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка". - 5´2011 [24]. – С.148-154.

Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 3-е изд., доп. / А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 352 с.

Шкарабан С.І. Діагностика і прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства : монографія / С.І. Шкарабан, Б.М. Корецький, О.В. Ярощук. – Тернопіль: ТАЙП : Рада, 2010. – 300 с.

Пуцентейло П.Р. Аналітичне забезпечення діяльності підприємства / П.Р. Пуцентейло // Сталий розвиток економіки. – 2015. – №1. – С. 168-174.

Пуцентейло П.Р. Особливості функціонування аналітичного забезпечення підприємств / П.Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2015. – №1. – С. 194-198.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-29

Як цитувати

Пуцентейло, П. (2015). АНАЛІТИЧНА КОМПОНЕНТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, (4), 145–157. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128507

Номер

Розділ

Статті