АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Сергій Медвідь, Тетяна Батракова

Анотація


Актуальність. Сьогодні для всіх підприємств проблема можливої збитковості та банкрутства є надзвичайно актуальною, оскільки більшість їх в умовах кризового стану економіки працює збитково або зазнає спаду позитивної фінансової динаміки. Методи. В даній роботі використовувались такі методи дослідження, як описовий, графічний, метод аналогій, метод аналізу та синтезу. Результати. Після проведеного дослідження автори прийшли до висновку, що антикризове управління підприємством є не просто важливою складовою стратегічного управління, а й невід’ємною його частиною, особливо в сучасних нестабільних економічних умовах. Перспективи. Перспективами розвитку даної проблематики є моделювання впливу антикризового управління на ефективність функціонування підприємства в цілому, числове вираження можливих наслідків впливу кризових явищ та потенційних фінансових втрат від нехтування методами антикризового управління.


Ключові слова


корпоративна стратегія; управління підприємством; криза; антикризове управління; суб’єкт та об’єкт антикризового управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Захаренко Н.С. Антикризове управління підприємством на основі класифікації криз та факторів їх виникнення / Н.С. Захаренко // Вісник ПДТУ. –2010. – №20. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/4209 Захаренко%20Н.С..pdf?sequence=1

Ткаченко А.М., Калюжна Ю.В. Криза: сутність, класифікація та причини виникнення / А.М. Ткаченко, Ю.В. Калюжна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. – 2013. – №1. [Електронний ресурс]. / Режим доступу: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/5554 С.%20122.pdf?sequence=1

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико- методологічні засади та практичний інструментарій [Текст] / Л.О. Лігоненко – К.: КНТЕУ, 2001. – 580 с.

Еш С.М. Система антикризового управління та методичні підходи до її формування / С.М. Еш // Вісник ЖДТУ. – 2012. – 1(59). [Електронний ресурс]. / Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/2457/1/22.pdf.

Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учеб. пос.: Ч. II. / Э.М. Коротков. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2007. – [Електронний ресурс]. / Режим доступу: http://www.cfin.ru/management/strategy/plan/anti recessionary.shtml.

Анософф И. Стратегическое управление [Текст]. / И. Анософф – М: Экономика, 1989 – 312 с.

Портер, М.Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов [Текст] / М. Е. Портер; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 454 с.

Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: Підручник [Текст] / А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет