ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Захарій Варналій Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна,

Ключові слова:

інституціонально-функціональна структура, податкова система, система податкового законодавства, система податків і зборів, система податкових органів влади, система адміністрування податків і зборів, система оподаткування

Анотація

Дієвість податкової системи України є гарантом вирішення соціальних і економічних завдань, які виконує держава на кожному етапі свого історичного розвитку. Особливо це важливо в умовах євроінтеграції та глобалізаційних викликів. В значній мірі цьому сприяло ухвалення та введення з 1 січня 2011 року в дію норм Податкового кодексу України. Водночас, як засвідчила практика, низка проблем, пов’язаних із здійсненням податкового стимулювання підприємницької діяльності, так і залишається невирішеною. Серед основних проблем залишається недосконалість податкової системи України. Слід також зазначити і про відсутність чіткого визначення інституціонально-функціональної структури податкової системи України, низький рівень податкової культури як самих податківців, так і платників податків тощо. Все це об’єктивно диктує необхідність подальшої модернізації податкової системи України.Методи. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи системного аналізу та теоретичного узагальнення, економічного аналізу й економіко-статистичний метод, метод структурно-логічного аналізу тощо . Результати. Розкрито сутність та інституціонально-функціональну структуру податкової системи України. Встановлено, що податкова система як полісистемне утворення включає в себе взаємодіючі п’ять підсистем (системи) як певні цілісності, що знаходяться у безпосередніх взаємозв’язках. Запропоновано основні напрями модернізації податкової системи України. Перспективи. Подальші дослідження в аналізованій сфері доцільно зосередити на більш чіткому та якісному визначенні поняття «податкова система», її інституціонально-функціональної структури (інституціональної архітектоніки) та визначенні конкретних шляхів подальшого реформування податкової системи України в контексті європейської інтеграції.

Біографія автора

Захарій Варналій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

д.е.н., професор, професор кафедри фінансів

Посилання

Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. Податкова держава: монографія. Київ, 2016. 304 с. 2. Варналій З.С. Податкова система України: проблеми функціонування та шляхи реформування. Економіка і регіон. 2017. № 5 (66). С. 5-9.

Варналій З.С., Савич І.В. Сучасний стан та чинники тінізації бюджетних відносин в Україні. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2014. Випуск 164. С.19-24.

Гриценко А.А. Институциональная архитектоника: предмет, основные законы, методология. Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия экономическая. 2006. Выпуск 103-1. С. 31–37.

Замасло О. Т. Податкова система України: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 420 с.

Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем / под. ред. чл.-кор. НАН Украины А.А. Гриценко. Киев: НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. 2013. 580 с.

Іванов Ю.Б., Тищенко А.М. Сучасні проблеми податкової політики: Навч. посібник. Харків. 2015. 327с.

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV. URL: www.rada.kiev.ua. (дата звернення: 15.05.2018).

Крисоватий А., Сидорович О. Методологічний інструментарій новітньої парадигми оподаткування. Економічна теорія. 2014. № 4. С. 36-48.

Крупка М.І., Кміть В.М., Паславська Р.Ю. Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. С. 217-224. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2016_26.2_34. (дата звернення: 15.05.2018).

Лютий І. О., Демиденко Л. М., Романюк М. В. та інші. Податкова система : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ. 2009. 456 с.

Мельник В.М., Кощук Т.В. Податкова політика України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Фінанси України. 2016. № 7. С. 7-25.

Педь І.В. Податкова система: економіко-правова характеристика податків. Навч. посібник. Київ. 2007. 191 с.

Податкова система: Навчальний посібник ; за заг.ред. В.С. Андущенка. Київ. 2015. 416 с.

Податкова система: Навчальний посібник ; за ред. В.Г. Баранової. Одеса. 2014. 344 с.

Податковий кодекс України від 02.12.10. № 2755 – VI URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (дата звернення: 15.05.2018).

Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография ; под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. Киев. 2011. 352 с.

Сідельникова Л.П., Костіна Н.М. Податкова система : навчальний посібник. Київ. 2012. 576 с.

Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення 2004. 454 с.

Швабій К.І. Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України. Фінанси України. 2012. № 11. С. 52-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-29

Як цитувати

Варналій, З. (2018). ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ. Економічний дискурс, (2), 15–24. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/145588

Номер

Розділ

Статті