СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ2

Андрій Голубєв

Анотація


Вступ. Важлива роль у виробництві сільськогосподарської продукції нині відводиться фермерським господарствам, що фактично стали повноправними суб'єктами в аграрній багатоукладній економіці, пройшли свій перший етап формування і становлення. Наявність значної кількості великотоварних виробників, проблеми організації і розташування гуртових ринків, недостатній рівень заселеності сільських територій, неналежний рівень ресурсозабезпечення – все це визначає специфіку конкурентного середовища, в якому функціонують фермерські господарства. Завдання розвитку фермерських господарств в Україні вимагає вивчення особливостей їх діяльності, аналізу сучасного етапу функціонування фермерських господарств, виявлення перешкод на шляху їх розвитку і окреслення напрямів удосконалення їх діяльності. Метою статті є аналіз сучасного етапу розвитку фермерських господарств та виявлення загальних тенденцій, що характеризують їх виробничо-комерційну діяльність. Методи. При проведенні дослідження застосовувались загальноприйняті методи: діалектичний, монографічний, наукового пізнання, абстрактно-логічний, наукового узагальнення, а також методи статистичної обробки інформації. Результати. Проаналізований сучасний стан розвитку фермерських господарств в Україні. Охарактеризовані основні показники їх діяльності. Виявлені проблеми, з якими стикаються фермери сьогодні, та окреслені напрями удосконалення їх діяльності Перспективи. Подальші дослідження планується проводити стосовно напрямів державної підтримки фермерів та підвищення ефективності їх діяльності, базуючись на застосуванні прогресивних маркетингових стратегій розвитку підприємства.

Ключові слова


фермерські господарства; ринкове середовище ефективність; виробництво; сільськогосподарська продукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Беззуб І. Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=419:agropromislovij-sektor-2&catid=71&Itemid=382. (дата звернення: 21.04.2018).

Горьовий В. П. Менеджмент фермерських господарств: навч. посіб. ; За ред. В. П. Горьового. К. : «Центр учбової літератури», 2014. 366 с.

Застрожніков А.Г. Розвиток фермерського землеволодіння і землекористування. Агросвіт. 2007. №15. С. 27-31.

Остапчук С.М. Корнілов Л.В., Корнілов В.Л. Розвиток фермерських господарств у Закарпатській області. Вісник НУВГП. 2010. №2(50). С. 214-221.

Мохненко А.С. Розвиток фермерських господарств в системі факторів конкурентного середовища: теорія, методологія, практика: дис. …..д-ра екон.наук. Херсон, 2011. 438 с.

Вдовенко Л.О., Мараховська Т.М., Черненко О.С. Фінансове забезпечення діяльності малого і середнього бізнесу в аграрній сфері економіки. Економічний аналіз. 2015. №1. С. 225-230.

Макаренко Ю.П. Розвиток кооперації малих аграрних господарств у ринковій економіці. Вісник Запорізького національного університету. 2011. №4 (12). С. 171-176.

Мельник Л.Л. Фермерство України в контексті розмірів землекористування. Агросвіт. 2017. № 8. С. 24-34.

Махортов Ю.О., Дмитренко В.Л. Сучасний стан і перспективи розвитку фермерства в Україні. Вісник аграрної науки. 2003. № 6. С. 73-76.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата

звернення: 21.04.2018).

Грищенко О. В. Кооперація як один із шляхів вирішення проблем розвитку фермерських господарств в Україні. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: навч. посіб. ; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. К.: ІАЕ, 2001. Т.1. С. 804-806.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет