ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Назар Ступень Національний університет «Львівська політехніка»,м. Львів, Україна,

Ключові слова:

державна політика, сільський туризм, організаційно-економічний механізм, інструментарій, регулювання, потенціал

Анотація

Вступ. Сільський туризм є одним із перспективних напрямів туристичної індустрії, що при відносно малих витратах дає змогу долати комплекс проблем соціально-економічного розвитку сільських територій. Поряд з тим, на державному рівні не сформовано державної політики розвитку сільського туризму, адже в Законі України «Про туризм» відсутнє поняття «сільський туризм». Окрім того, під час розроблення заходів диверсифікації туристичного продукту потенціал сільського туризму майже не використовується. Методи. Дослідження сформовано, ґрунтуючись на використанні розрахунково-конструктивного, експериментального та абстрактно-логічного методів, даних законодавчої та статистичної бази, а також вивченні науково-теоретичного матеріалу у площині формування організаційно-економічного інструментарію забезпечення державної політики розвитку сільського туризму в Україні. Результати. Обґрунтовано теоретико-методичні засади формування державної політики розвитку сільського туризму. Визначено напрями удосконалення організаційно-економічного інструментарію забезпечення державної політики розвитку сільського туризму в Україні. Згідно результатів проведеного дослідження встановлено недоцільність розробки окремого стратегічного документа щодо розвитку сільського туризму на рівні держави через нерівномірність розподілу туристичного потенціалу сільських територій. Виокремлено ключові ознаки диференціації інструментарію регулювання сільського туризму за двама критеріями: спрямованістю вектору його впливу та пріоритетністю застосовуваних методів. Розкрито найбільш ефективні інструменти розвитку сільського туризму. Окреслено схему формування організаційно-економічного інструментарію забезпечення державної політики розвитку сільського туризму в Україні на різних рівнях її реалізації. Перспективи. У контексті пропонованої стратегічної документації, окрім корегування та уточнення термінологічного апарату, цілей, задач і пріоритетів розвитку сільського туризму в країні, також потребують розроблення принципи та механізми міжвідомчої взаємодії й скоординованості застосовуваного інструментального забезпечення між рівнями державного регулювання. Найперспективнішими напрямами такої взаємодії й скоординованості в державній політиці розвитку сільського туризму вбачаються: фінансове стимулювання проектів у сфері розвитку сільського туризму (система субсидування та надання грантів); державно-приватне партнерство (у т.ч. у площині формування та просування туристичного продукту); інформаційно-консультаційна та освітньо-просвітницька робота тощо.

Біографія автора

Назар Ступень, Національний університет «Львівська політехніка»,м. Львів, Україна

д.е.н., доцент, доцент кафедри кадастру територій

Посилання

Закон України «Про туризм» / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/

Bansal S., Kumar J. Ecotourism for Community Development: A Stakeholder’s Perspective in Great Himalayan National Park. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development. 2011. 2(2). 31-40.

Бабікова К.О. Сучасний стан і тенденції розвитку агротуризму в Івано-Франківській області. Збалансоване природокористування. 2013. № 4. С. 43–47.

Кононова Н.Н. О проблемах рекреации на землях сельскохозяйственного назначения. Туризм на Дальнем Востоке: бизнес, инвестиционные стратегии, образование и экология: регион. научн.-практ. конф.: матер. Владивосток: Изд.-во ДВГАЭУ, 2003. С. 158–160.

Арсеньева Е.И., Кусков А.С. Основные концепции и направления современного экотуризма: компартивный анализ. Туризм и культурное наследие: [сб. науч. ст.] / Саратов: СГУ, 2005. Вып. 3. С. 186–206.

Косолапов А.Б., Лозовская С.А. Совершенствование системы сельского туризма гостеприимства в Приморском крае. Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2012. № 12. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2012/12/1449

Липчук В.В., Липчук Н.В. Агротуризм: організаційно-економічні засади розвитку: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2008. 160 с.

Трухачев А.В. Концептуальные основы государственной политики развития сельского туризма: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / Санкт-петербургский государственный экономический университет. Санкт-петербург: Санкт-петербургский государственный экономический университет, 2016. 341 с.

Гончаров Ю.В. Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку загального піднесення економічного рівня регіону. Національна економіка, Інтелект ХХІ. 2014. №3. С.41−45.

Чудовська В.А. Інструментальне забезпечення організаційно-економічного механізму екологічно збалансованого управління земельними ресурсами. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24–25 березня 2016 р.: матеріали. Тернопіль: Крок, 2016. Ч. 2. С. 266–268.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-29

Як цитувати

Ступень, Н. (2018). ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Економічний дискурс, (2), 81–91. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/145968

Номер

Розділ

Статті