РОЛЬ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЛЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Галина Грещук

Анотація


Вступ. Планування в системі соціально-економічного розвитку країни дозволяє забезпечити низку організаційно-управлінських, регулюючих та контрольних функцій у процесі виробничо-господарської діяльності, оптимізації розподілу ресурсів у контексті реалізації визначених цілей, формуючи цілісність економічної категорії та засвідчуючи власну унікальність у структурі механізму регулювання економіки країни. Практика господарювання аграрних підприємств нашої країни протягом останніх років свідчить про хибність ігнорування, або ж лише часткового врахування інституту планування в реформуванні організаційно-економічних засад розвитку аграрного сектора економіки, що й спонукає до вивчення його ролі в системі управлінні землями сільськогосподарського призначення. Методи. Дослідження виконано на основі аналізу даних нормативно-правової та статистичної бази, а також вивчення науково-теоретичного матеріалу у площині виявлення ролі процесу планування в системі управління землями сільськогосподарського призначення. Результати. Досліджено роль планування в системі управління землями сільськогосподарського призначення. Визначено елементи взаємодії та виявлено низку розбіжностей у плануванні та прогнозуванні раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Запропоновано перелік землевпорядних робіт в системі управління землями сільськогосподарського призначення із їх реалізацією на трьох етапах: прогнозування, планування та проектування. Встановлено, що планування можна вважати інструментом реалізації земельної політики та розвитку землекористування в країні, а також узгодження державних та регіональних пріоритетів із суспільними інтересами при управлінні землями сільськогосподарського призначення та їх охороні, територіальної організації агарного виробництва і природокористування. Перспективи. Реалізація пропозицій стосовно дотримання принципів планування в управлінні землями сільськогосподарського призначення сформує підґрунтя для досягнення відповідного економічного ефекту завдяки збалансованому використанню земельних ресурсів, попередження їх вибуття із сільськогосподарського обігу, розвитку сільської інфраструктури, подолання організаційно-територіальних і земельно-правових обмежень, які продукують перепони на шляху до збільшення інвестиційних потоків та раціонального обігу земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова


планування; управління; землі сільськогосподарського призначення; прогнозування; функції

Повний текст:

PDF

Посилання


Дорош О.С. Теоретико-методологічні засади територіального планування землекористування: [монографія]. Херсон: Грінь Д.С., 2012. 434 с.

Закон України «Про землеустрій». URL : http://zakon5.rada.gov.ua//laws/show/858-15. (дата звернення : 20.04.2018).

Земельний кодекс України. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. (дата звернення : 20.04.2018).

Иванов Н.И. Планирование рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и их охраны в субъектах Российской Федерации (на примере Центрального федерального округа): [монография]. Москва: ГУЗ, 2013. 265 с.

Кирсанов В.А. Прогнозирование использования земельных ресурсов. X. 1984. 184 с.

Ковалів О.І. Державний землеустрій як основний інструмент здійснення земельної та агpарної реформ. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві : зб. матеріалів дванадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, 25–26 лютого 2010 р. – К.: ННЦІАЕ, 2010.. 173–178.

Ковтун О.М. Планування використання і охорони земель як функція державного управління у сфері земельних відносин. Часопис Академії адвокатури України. 2010. №3 С. 1–5.

Мартин А.Г. Управління земельними ресурсами: пріоритетні завдання на сучасному етапі реформ. Землевпорядний вісник. 2008. № 2. С. 30–36.

Сохнич А.Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки : [монографія]. Львів: НВФ «Українські технології», 2002. 252 с.

Стратегія удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними. URL :: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF/page

Чудовська В.А. Розвиток системи планування раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. Збалансоване природокористування. 2016. № 4. 177–182.

Шкуратов А.И. Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного землепользования в процессе реформирования земельных отношений в Украине. Проблемы экономики: сборник научных трудов. Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2013. №1 (16). С. 247–257.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет