ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО БАНКУ

Вікторія Піддубна

Анотація


Вступ. Сучасні банки пройшли тривалий шлях від концепції банку як фінансової установи до концепції банку як суб’єкта економічної діяльності. Сучасні бізнес-моделі вітчизняних банків визначаються переважанням корпоративних банків, основними клієнтами яких є юридичні особи. Так, кредити юридичним особам і депозити юридичних осіб складають 44,48% і 36,79%, відповідно. Проте, на сьогоднішній день залишається актуальним питання охоплення банківськими послугами сектору домашніх домогосподарств на регіональному рівні та сектору місцевого самоврядування для реалізації соціально-економічних програм розвитку регіону. На сучасному етапі в процесах надання банківських послуг, функціях та культурі банків відбуваються суттєві зміни у результаті активізації їх інноваційної діяльності. Тому, актуальним питанням є визначення основних концептуальних засад інноваційної моделі соціально-орієнтованого регіонального банку. Методи. У статті використовувались методи теоретичного узагальнення, методи групувань, порівняльного аналізу та синтезу, діалектичний та метод наукової абстракції. Результати. У статті запропонована аналітична систематизація теоретичних підходів до визначення регіонального банку. Надано визначення соціально-орієнтованого регіонального банку. Проаналізовано стан розвитку банківської системи Одеського регіону. Автором сформовано основні концептуальні положення формування інноваційної моделі соціально-орієнтованого регіонального банку. Перспективи. Подальші наукові дослідження доцільно зосередити на розвитку банківських інновацій, заснованих на оптимізації бізнес-процесів соціально-орієнтованого регіонального банку, формуванні їх фінансової інноваційної поведінки.

Ключові слова


регіональний банк; банківські інновації; маркетингова стратегія; бізнес-модель; конкуренція; фінансова поведінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Зверук Л.А., Рибачук В.А. Модернізація національного ринку банківських послуг як стратегічний орієнтир його розвитку (на прикладі ПАТ «Державний ощадний банк України»). Международный научный журнал «Интернаука». 2017. №1 (1). С. 19-26.

Гребенюк Н. В. Концептуальні засади стратегічного управління банком в умовах трансформаційних процесів у банківській системі України. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27(7). С. 65–69.

Кашеквич Б.Ю., Мажоров Д.В. Перспективи розвитку регіональних банків в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 1. Ч.1. С. 127-131.

Єгоричева С.Б., Гасій О.В. Сучасний механізм функціонування регіональної банківської системи. Полтава: ПУЕТ, 2016. 217 с.

Завадська Д. В. Визначення стратегічної конкурентоспроможності банків Одеської області в умовах регіональних диспропорцій та трендового зменшення кредитної активності. Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку. Одеса: Атлант, 2015. С. 41-62.

Мирошниченко М.А. Разработка концепции банка бедующего и пути преодоления рисков в банке,

поддержка финансовой устойчивости предприятий АПК. Научный журнал КубГАУ. 2017. №127(03). URL: http://ej.kubagro.ru/2017/03/pdf/57.pdf. (дата звернення 01.05.2018).

Ханс-Ульрих Дёриг Универсальний банк – банк будующего. Москва: Международные отношения, 1999. 384 с.

Показники фінансової звітності банків України. Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593. (дата звернення 03.05.2018).

Закон України «Про банки і банківську діяльність». Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. (дата звернення 03.05.2018).

Дідик С.М. Сучасний стан регіональної банківської системи України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 4. Т. 2. С. 210–215.

Грошово-кредитна статистика. Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1. (дата звернення 03.05.2018).
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет