РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПІДТРИМЦІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ірина Данилко

Анотація


Вступ. Визначення ролі організаційно-економічного забезпечення в підтримці функціонування суб’єктів підприємництва є актуальним у теоретичному та практичному відношенні. Мета статті полягає у розкритті ролі та сутнісного значення організаційно-економічного забезпечення функціонування суб’єктів підприємництва. Методи. Автором використано наступні методи дослідження: експертний, аналогій, аналізу і синтезу, метод функціонального аналізу.  Результати. Відзначається ускладнення умов здійснення господарської діяльності в різних галузях економіки, що обумовлено відносною насиченістю ринків, посиленням тиску міжнародної конкуренції на внутрішні ринки, збільшенням ролі інновацій в забезпеченні належних конкурентних позицій суб’єктів підприємництва. Наголошується на необхідності активізації в управлінні господарською діяльністю суб’єктів підприємництва такого фактора виробництва як «підприємницька здібність», вплив якого полягає у пошуку кращої комбінації трьох основних факторів: праці, землі та капіталу. Доведено, що організаційно-економічне забезпечення є складовою фактора «підприємницька здібність». Його роль полягає у підвищенні обґрунтованості управлінських рішень для збереження та посилення конкурентних позицій суб’єктів підприємництва. Складовими частинами організаційно-економічного забезпечення функціонування суб’єктів підприємництва є економічне та організаційне забезпечення. Економічне забезпечення представлене економічними інструментами управління, серед сукупності яких найбільшою значущістю виділяються: ціна, податки, інновації, кредит та інвестиції тощо. Організаційне забезпечення пов’язано із організаційним порядком реалізації керівних дій та управлінських рішень. Це означає формування відповідної організаційної структури управління та системи взаємозв’язків між керівним складом і підлеглими та між структурними підрозділами. Перспективи. Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні методичного порядку оцінки впливу економічних інструментів на загальну ефективність суб’єктів підприємництва та визначенні детального організаційного порядку супроводу їх впровадження.

Ключові слова


організаційно-економічне забезпечення; економічне забезпечення; організаційне забезпечення; суб’єкти підприємництва; управління; конкурентоспроможність; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Алчян А., Демсец Г. Производство, стоимость информации и экономическая организация. Вехи экономической мысли. Т. 5 : Теория отраслевых рынков. СПб. : Экономическая школа, 2003. С. 280-317.

Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник. Київ: КНЕУ, 2013. 779 с.

Боднар О.В. Ціноутворення на продукцію рослинництва : монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2017. 360 с.

Коваленко Ю. С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі. Київ: ІАЕ УААН, 2000. 204 с.

Лузан Ю.Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України : монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2010. 472 с.

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента ; пер. с англ. Москва: Дело, 1992. 702 с.

О’Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой : пер. с англ. Москва: Прогресс, 1979. 216 с.

Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика : пер. с англ. [под ред. Тарасевича Л.С., Леусского А.И.]. Москва: Бином-КноРус, 1999. 799 с.

Шпичак О. М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції та їх проблеми. Економіка АПК. 2011. №2. С. 150-155.

Freeman R. E. Strategic Management : A Stakeholder Approach. First Edition. Boston: Harpercollins College Div, January 1984. 275 p.

Stigler G.J. The Organization of Industry. Homewood, R. D. Irwin, 1968. 328 р.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет