СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Діана Шеленко

Анотація


Вступ. Розробляючи програму стратегічних пріоритетів розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, потрібно чітко усвідомити повноваження органів держаної влади, органів місцевого самоврядування та самого сільськогосподарського підприємства. Мета статті полягає у теоретичному дослідженні та розробці практичних рекомендацій щодо формування стратегічних пріоритетів розвитку сільськогосподарських підприємств. Методи. Теоретико-методологічною основою дослідження стали діалектичний метод пізнання та системний підхід, відповідно до якого розкрито стратегічні пріоритети організаційно-правових форм та роль у цьому процесі сільськогосподарських підприємств. У роботі використано історичний та логічний метод дослідження – для характеристики розвитку сільськогосподарських підприємств та планування їх стратегії на перспективу. Результати. Досліджено, що, розробляючи стратегічні пріоритети розвитку сільськогосподарських підприємств, потрібно звернути увагу на управлінську синергію, під якою розуміють досягнення ефекту від застосування цільових орієнтирів та механізмів їх реалізації. Розкрито особливості формування концепції соціально-етичного ставлення до працівників сільськогосподарського підприємства та територіальної громади на селі. Окреслено ряд заходів, реалізація яких забезпечить розвиток основних організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, дієвої пріоритетності сфери сільського господарства як чинника соціально-економічного розвитку держави. Доведено, що для вирішення стратегічних пріоритетів розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств доцільно враховувати, що стратегія охоплює чотири періоди, потребує вливання фінансових інвестицій та наукового підходу для подальшого ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств. Перспективи. Отримані результати дослідження є основою для створення програми розвитку сільськогосподарських підприємств на перспективу.

Ключові слова


сільськогосподарські підприємства; розвиток; стратегічні пріоритети; організаційно-правові форми; система

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р (дата звернення: 05.02.2018).

Бруханський Р. Ф. Адаптація облікової системи сільськогосподарського підприємства до вимог стратегічного менеджменту URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1744/1/Адаптація%20облікової% 20системи%20сільськогосподарського%20підприємства%20до%20вимог%20стратегічного%20менеджменту.pdf. (дата звернення: 06.02.2018).

Савчук В. С., Гаврилко П.П., Колодійчук А.В. Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? (дата звернення: 09.02.2018).

Гудзинська Ю. С. Економічні пріоритети стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств. URL: http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_125/16.pdf (дата звернення: 09.02.2018).

Кошельник В. М. Стратегія економічного розвитку сільськогосподарських підприємств у контексті активізації виробничої діяльності. БІЗНЕСІНФОРМ. – Економіка сільського господарства і АПК. № 1. 2015. С. 194-199.

Качан Д. А. Пріоритетні напрями розвитку ресурсного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2016. № 3-4 [62]. С. 66-70.

Саблук П. Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 10-17.

Шеленко Д. І., Жук О. І., Баланюк C. І. Роль підприємства у торгівельній діяльності. Інноваційна економіка. 2016. № 3-4 [62]. С. 140-145.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет