ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Максим Кропивко

Анотація


Вступ. Виникнення і функціонування фермерських господарств помітно впливає на виробництво валової продукції в сільському господарстві та створення ринкового середовища в Україні. Проте їх розвиток характеризується нерівномірністю.Так, станом на 1 січня 2017 року чисельність фермерських господарств становить понад 32 тис. од., що більше ніж у двічі перевищує показники 25 річної давності. У той же час, найбільшої чисельності ця організаційно-правова форма господарювання набула в 2002 році і становила понад 43 тис. од. Таке зменшення обумовлено екстенсивним шляхом ведення їхньої сільськогосподарської діяльності.Методи. В процесі дослідження використано діалектичний метод пізнання й системний підхід, прийоми абстрактно-логічного методу, праці вітчизняних і закордонних вчених, а також аналітичні матеріали щодо розвитку фермерських господарств.Результати. Особливістю сучасного розвитку фермерських господарств є не стільки збільшення їхньої чисельності, скільки розмірів.Так, порівняно із 2002 р., площа сільськогосподарських угідь у їхньому користуванні зросла на 157,2%, а порівняно з 1992 р. – більш ніж у 5,6 рази. Проте, такі темпи не відповідають темпам приросту валової продукції цієї організаційно-правової форми господарювання. Порівняно із показниками 2002 р., обсяг виробництва валової продукції фермерськими господарствами збільшився лише на 36,0 в.п.На ці результати впливають багато факторів, головним з яких є неможливість накопичення достатнього обсягу фінансових ресурсів, адже основним джерелом фінансування реалізації інноваційно-інвестиційних задумів фермерських господарств України були і залишаються власні джерела. Відповідно до проведених розрахунків, обсяг валових інвестицій фермерських господарств у 2017 р. становив майже 9 млрд. грн., що складає лише 2,1 тис. грн./га сільськогосподарських угідь. При цьому понад 97% зазначеного обсягу інвестицій фермерами вдалося забезпечити за рахунок власних джерел.Окрім того, у більшості фермерських господарств відсутнє стратегічне бачення ведення їхньої господарської діяльності, що призводить до реагування лише на поточні зміни та не дозволяє накопичити достатні резерви, з метою реалізації довгострокових задумів. Тому керівникам цих господарств необхідно у плануванні своєї господарської діяльності впроваджувати науково-обґрунтовані підходи щодо шляхів розроблення і реалізації інвестиційних стратегій.Перспективи. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що подальший розвиток фермерських господарств безпосередньо пов’язаний із диверсифікацією джерел і збільшенням обсягу фінансування інноваційних задумів. З цією метою необхідно розробити й профінансувати у повному обсязі довгострокову програму щодо стимулювання розвитку фермерських господарств, яка б враховувала п’ять основних пріоритетів. Окрім того, необхідно забезпечити організаційну, консультаційну та фінансову підтримку розвитку фермерських господарств, за рахунок можливостей місцевих бюджетів і громад.

Ключові слова


фермерські господарства; інноваційно-інвестиційна діяльність; джерела фінансування; інвестиції; матеріально-технічне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Статистичний щорічник «Сільське господарство України 2005 рік» ; за ред. О. Г. Осауленка. Київ : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2006. 368 с.

Статистичний збірник «Сільське господарство України 2016 рік» ; за ред. О. Г. Осауленка . Київ: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2017. 246 с.

Кропивко М.М. Селянські господарства України. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2016. 328 с.

Статистичний збірник «Сільське господарство України 2012 рік» ; за ред. О. Г. Осауленка. Київ : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2013. 402 с.

Статистичний збірник «Сільське господарство України 2013 рік» ; за ред. О. Г. Осауленка. Київ : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2014. 390 с.

Статистичний збірник «Сільське господарство України 2014 рік» ; за ред. О. Г. Осауленка. Київ : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2015. 386 с.

Статистичний збірник „Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікро підприємництва” ; за ред. О. Г. Осауленка. Київ : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2016. 514 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки». Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/664-2017-%D1%80
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет