ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ЗБАЛАНСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Борис Сидорук

Анотація


Визначення стратегічних пріоритетів сільськогосподарського землекористування та прийняття ефективних управлінських рішень має визначальне значення в теорії і практиці ведення сільськогосподарської діяльності для забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів. Тому, актуальним на сучасному етапі господарювання є дослідження особливостей прийняття і реалізації стратегічних управлінських рішень та факторів, які мають визначальний вплив на забезпечення ефективності зазначеного процесу. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ і процесів, монографічного, індукції та дедукції – для формування векторів розвитку в напрямку збалансування сільськогосподарського використання земельно-ресурсного потенціалу; абстрактно-логічного методу – при здійсненні теоретичних узагальнень та формулювання висновків. Встановлено ключові стратегічні пріоритети в сфері сільськогосподарського землекористування, які мають бути закріплені на загальнодержавному рівні. Автором систематизовано заходи в системі визначених векторів розвитку, що є визначальними в напрямку збалансування сільськогосподарського використання земельно-ресурсного потенціалу на рівні аграрних формувань. Для прийняття ефективних господарських рішень в напрямку збалансованого сільськогосподарського землекористування важливим є формування стратегічних пріоритетів на загальнодержавному і регіональному рівні, а також забезпечення розвитку окремих аграрних формувань. В подальших дослідженнях слід акцентувати увагу на дослідженні впливу громадських ініціатив на ефективність господарювання на місцевому рівні, розробку ними локальних стратегій розвитку і забезпечення їх реалізації.

Ключові слова


аграрне виробництво; аграрні формування; вектори розвитку; збалансоване землекористування; земельно-ресурсний потенціал; стратегічні рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Агрохімічний аналіз / М. М. Городній, А. П. Лісовал, А. В. Бикін та ін. Київ : Арістей, 2005. 468 с.

Богіра М. С., Ярмолюк В. І. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій: навч. посібн. / за ред. к.е.н. М. С. Богіри. Львів : ЛНАУ, 2010. 334 с.

Будзяк В.М. Сільськогосподарське землекористування (економіко-екологічні та управлінські аспекти) ; за наук. ред. С.І. Дорогунцова. Київ : Оріанa, 2006. 488 с.

Погріщук Г. Б. Інноваційно орієнтована модель екологобезпечного ведення сільськогосподарського

виробництва. Агросвіт. 2016. № 3. С. 13-19.

Попова О. Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми / НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2009. 352 с.

Саблук П.Т. Земельна реформа: терниста дорога від старту до фінішу. Урядовий кур’єр. 2004. № 146. С. 20.

Ткаченко О.М. Стратегічні перспективи землекористування в Україні. Стратегія економічного розвитку України. Київ : КНЕУ, 2001. С. 155-163.

Третяк А. Концепція вдосконалення земельних відносин в Україні. Державна цільова програма на 2007-2015 роки. Землевпорядний вісник. 2006. № 3. С. 27-30.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет