МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Volodymyr Matskiv

Анотація


Більшість вітчизняних підприємств відчуває відсутність оперативної і достовірної інформації. Зростає складність розуміння та інтерпретації інформації, від якої залежить діяльність підприємства і прийняття раціональних управлінських рішень. Саме тому фінансове забезпечення підприємства розглядається як комплекс організаційно-економічних заходів, спрямованих на своєчасне задоволення потреб підприємств в грошових коштах, що передбачає: фінансове планування і фінансування діяльності підприємств, отримання, зберігання, економне і доцільне витрачання грошових коштів; контроль за їх використанням, облік і звітність. Тобто – це управління капіталом, діяльність по його залученню, розміщенню і використанню. З цією метою керівництво підприємства потребує наявності ефективного інструментарію для діагностики ретроспективного і поточного фінансового стану, а також прогнозування розвитку на майбутнє.
В процесі дослідження застосовано системно-структурний метод для виділення методичного інструментарію оцінювання фінансового забезпечення підприємства. Визначено основні принципи управління фінансовим забезпеченням підприємства, запропоновано механізм управління фінансовим забезпеченням підприємства, обгрунтовано етапи визначення рівня фінансово-інвестиційного потенціалу підприємства.
Зважаючи на відмінності і умови функціонування підприємств існує потреба у формуванні й удосконаленні методик оцінювання стану суб’єктів господарювання, здатних адекватно діагностувати їх фінансове забезпечення.


Ключові слова


підприємство; фінансовий механізм; фінансове забезпечення підприємства; оцінювання; ліквідність; грошові кошти; капітал; прибуток

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Blank, I.A. (1999). Osnovy finansovogo menedzhmenta [Fundamentals of financial]. Kyiv : Nika-Tsentr. [in Ukranian]

Hudz, O.Ie. (2007). Zabezpechennia silskohospodarskykh pidpryiemstv finansovymy resursamy v period zmin ta stabilizatsii [Provision of agricultural enterprises with financial resources during the period of change and stabilization]. Ekonomika APK [Economy of agroindustrial complex], 3, 46-53. [in Ukranian]

Dikan, L.V., & Holub, Yu.O. (2007). Finansove zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva: sutnist ta dzherela [Financial support of the enterprise: essence and sources.]. Ekonomika rozvytku [Development Economics], 3 (43), 65–68. [in Ukranian]

Zhydiak, O.R. (2013). Problemy vdoskonalennia mekhanizmu finansuvannia pidpryiemnytskykh struktur ahrarnoi sfery [Problems of improvement of the mechanism of financing of entrepreneurial structures of agrarian sphere]. BIZNES INFORM, 2, 139-141. [in Ukranian]

Ziatkovskyi, I.V. (2000). Finansove zabezpechennia diialnosti pidpryiemstv [Financial support of the activity of enterprises]. Ternopil: Ekonomichna dumka. [in Ukranian]

Krupka, M.I., &, Demchyshak, N.B. (2011). Otsinka finansovoho potentsialu investytsiinoi diialnosti v ekonomitsi Ukrainy [Estimation of the financial potential of investment activity in the Ukrainian economy]. Finansy Ukrainy [Finance of Ukraine], 11, 22-32. [in Ukranian]

Oparin, V.M. (2001). Finansy (zahalna teoriia) [Finance (general theory)]. Kyiv: KNEU. [in Ukranian]

Stetsiuk, P.A. (2005). Formuvannia finansovykh resursiv silskohospodarskykh pidpryiemstv [Formation of financial resources of agricultural enterprises]. Ekonomika APK [Economy of agroindustrial complex], 11, 111–116. [in Ukranian]
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет